Sign in to follow this  
Dika

Re: Posjeta Zelengradu

Recommended Posts

est brte la -

pa odakle crpiš ove "anegdote" koje nas svaki put dobro nasmiju. Ovo mogu samo da razumiju oni koji su iz Zelengrada jer se upotrebljavaju veæinoma nadimci ljudi-osoba o kojima se ovdje govori.

Samo, ti nastavi i proèešljaj sve uzduš i poprijeko po Zelengrdu.

Prièalo se nešto o politici u ono vreme. Jovica Dobrin poèe nešto u vezi toga. Veli njemu brat Èedo: "Kanji se Jovice toga, šta ti znaš o tome!", a ovaj æe njemu: "Ma šta Èedo, jadanjci ti i te tvoje knjige. Tebe kad pošaljemo ovcama, poslje moramo tražiti i ovce i tebe!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Isto ono ludo vreme 90-tih. Umro stari djed u Leutima. Prije smrti rekao da kad umre klapci slobodno dok ga noæu budu èuvali u kuæi igraju karte, pjevaju itd. Tako i bilo. U pola noæi Peran, koji je inaèe tu bio cijelu veèe, ulazi na vrata i govori: "Ljudi imam tužnu vijest." Svi se uæutaše, gledaju se, misle neko od mlaðih poginuo, kad veli Peran: "Nema više crnog vina, moraæemo preæi na bijelo!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

"NACIONAL HRVATSKA"

Posebnu pozornost posvetiti tekstu koji je crvene boje, a odnosi se na Zelengrad

Rezultati istrage o poslovanju 66. pukovnije HV-aVlada sluèaj Æesiæa Rojsa predaje USKOK-u Nacional posjeduje Vladin dokument koji teško optužuje saborskog zastupnika Ljubu Æesiæa Rojsa i fantomsku 66. pukovniju HV-a za malverzacije i utaju nekoliko stotina milijuna kuna

Ljubo Èesiæ RojsKada je za vrijeme Zastupnièkog sata 10. travnja ove godine napao Vladu za financijske malverzacije u izgradnji autoceste Zagreb – Split, bivši general i pomoænik ministra obrane Ljubo Æesiæ Rojs vjerojatno nije mogao pretpostaviti kako æe pet mjeseci poslije Raèanova vlada u pismenom dokumentu njega optužiti za kriminal i utaju milijunskih svota. Konkretno, ovih je dana u Vladi donesena odluka da se zbog oèitog kriminala u vrijeme kada je Æesiæ vodio 66. pukovniju Hrvatske vojske u istrazi protiv umirovljenoga generala angažiraju USKOK i Državno odvjetništvo, ali i financijska i carinska policija kojima æe pomagati pravosudno-policijski organi susjedne Bosne i Hercegovine. Nacional posjeduje službeni dokument Vlade Republike Hrvatske koji potvrðuje da Banski dvori imaju podatke kako je tvrtka koju je vodio Æesiæ pronevjerila nekoliko desetaka milijuna kuna. Autor Vladina dokumenta koji najavljuje Æesiæevo sudsko procesuiranje je Radimir Èaèiæ, èije je ministarstvo izradilo elaborat o nelegalnim financijskim poslovima pravno nepostojeæe 66. pukovnije.

VLADIN ZAHTJEV USKOK-u Vladin dokument traži da se utvrdi gdje su nestali milijuni kuna na poslovima Rojsove 66. pukovnije Tko je Ljubo Æesiæ Rojs? Vozaè autobua koji je postao general HV-a Ljubo Æesiæ Rojs roðen je 1958. u okolici Posušja i sve do 1990. bio je anonimni vozaè autobusa koji su prevozili gastarbajtere iz Hercegovine u Zapadnu Njemaèku. Poslije višestranaèkih izbora prešao je u ATJ Luèko i njegovo se ime spominje na Uskrs 1991., kada je vozio autobus sa specijalcima koji su pokušali ugušiti srpsku pobunu na Plitvicama. Poslije je postao intimni prijatelj i vozaè Gojka Šuška, što ga je dovelo i na èelo 66. pukovnije, postrojbe koja nikada nije službeno postojala ni u HV-u ni u HVO-u. Loše obrazovani vozaè u samo nekoliko godina avanzirao je u pomoænika ministra obrane koji odluèuje o desecima milijuna kuna. Istodobno uz njegovo su se ime vezale mnoge afere: od toga da je od MORH-a dobio skupocjeni stan u elitnom dijelu Zagreba, saznanja kako je Stjepanu Spajiæu nelegalno dao više od tri milijuna kuna za njegov Hrvatski dragovoljac, pa do skandaloznog podatka kako je 1995. na Glamoèu strijeljao skupinu zarobljenih srpskih vojnika. Unatoè svemu Ljubo Æesiæ Rojs saborski je zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.Naizgled bizaran epilog u kojem tužitelj postaje tuženi u stvari je sasvim logièan kada se uzme u obzir kolièina malverzacija u koju su uz Æesiæevu graditeljsku postrojbu upletene tvrtke “RH Alan”, te hercegovaèko poduzeæe “Monitor” iz Gruda, registrirano kao vlasništvo samozvane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Otkako je 1996. utemeljena, inženjerska 66. pukovnija spadala je meðu najbizarnije jedinice Šuškova ministarstva. Èim je osnovana, bez javnog je natjeèaja sklopila sporazum s Hrvatskom upravom za ceste o gradnji nekoliko prometnica vitalno znaèajnih za državu. Tadašnje hrvatske vlasti podignule su kredit od 45 milijuna DEM kojim su kupljeni strojevi, kamioni, rovokopaèi i cjelokupna mehanizacija potrebna za gradnju cesta. Kada je svrgnut HDZ, ispostavilo se kako su visokovrijedni strojevi plaæeni novcem graðana Republike Hrvatske u stvari vlasništvo herceg-bosanskog “Monitora” i kao takvi prebaèeni u Hercegovinu. Nedugo potom, rasformirana je 66. pukovnija, dvije tisuæe anonimnih radnika otišlo je kuæi, a Æesiæ Rojs zauzeo je svoje mjesto u Saboru.

Državna revizija koju je predvodio Radimir Èaèiæ ustanovila je da je pune èetiri godine oko dvije tisuæe radnika, najèešæe dovedenih iz Hercegovine, obavljalo poslove na nekoliko prometnica, a kao izvoðaè radova kojem je MORH plaæao po višestrukim cijenama redovito se pojavljivala tvrtka “Monitor”. Dokument koji teško optužuje Æesiæa sadrži šest stranica na kojima je detaljno opisana djelatnost “Monitora” i primjeri nelegalnih poslovnih transakcija. Premda su nosili uniforme HV-a, nitko od radnika nikada nije bio djelatnik Ministarstva obrane, živjeli su u katastrofalnim uvjetima, a jednom mjeseèno iz Hercegovine je dolazio netko od Æesiæevih pouzdanih ljudi i u kuvertama im dijelio plaæe. Tako su namirivani nekoliko godina, a da im pritom nije uplaæen ni jedan mjesec radnog staža, niti zdravstveno ili socijalno osiguranje.

Osim radova na autocesti Zagreb – Gorièan i dionici poluautoceste Delnice – Kupjak, obavljali su i potpuno neplanirane graditeljske zahvate, pa su primjerice probili desetak kilometara ceste do velebitske pustopoljine Veliko Rujno i tako omoguæili asfaltirani pristup vikendicama koje ondje imaju Tuðmanov naèelnik SIS-a Markica Rebiæ i bivši starigradski naèelnik Role Dokoza, inaèe jedan od Æesiæevih bliskih prijatelja. Slièan posao odradili su i u bukovièkom zaseoku Zelengrad jer ondje živi brojna obitelj Mitroviæ, kojoj je Æesiæ obeæao i napravio asfaltni pristup do kuæe u dužini pet kilometara. Uzgred reèeno, Æesiæ Rojs, Ante Jelaviæ i Ðurða Šušak bili su èlanovi Nadzornog odbora “Monitora”. Kako je pokazalo izvješæe državne revizije, “RH Alan” je “Monitoru” za radove isplatio 578 milijuna kuna, premda dio trasa nikada nije dovršen, a rokova se pridržavalo u tek nekoliko navrata. Pritom su se èak tri HDZ-ova ministra obrane našla umiješana u isplate impozantnih suma za poduzeæe iz Gruda – poèeo je Šušak, plativši 24 milijuna kuna, nastavio Andrija Hebrang, koji im je potpisao dvije mjenice na sveukupno 26 milijuna kuna, a dovršio Pavao Miljavac potpisujuæi isplatu 14 milijuna.

Do gotovo istovjetnih otkriæa koja potvrðuju kako su 66. pukovnija i “Monitor” sudjelovali u gospodarskom kriminalu megarazmjera došli su i istražitelji hrvatske Vlade. Dokument koji su sastavili u tijeku višemjeseène istrage poèinje uvodom u kojem se objašnjava kako su Hrvatska uprava za ceste i “RH Alan” sklopili pogodbu o gradnji dijelova autoceste Zagreb – Gorièan i Maslenica – Zadar, a na drugoj stranici slijedi objašnjenje da je radove obavljala fantomska 66. pukovnija koja nikada nije bila dio HV-a. “Stvarno su je èinili strojevi, radnici i vozila tvrtke ‘Monitor’ iz Bosne i Hercegovine. Privatna tvrtka ‘Monitor’ sa strojevima, vozilima i opremom besplatno dobivenom od Republike Hrvatske radila je za Republiku Hrvatsku radove na autocestama uz naplatu”, piše u dokumentu Raèanove vlade. Slijedi i podebljanim slovima (jedini put u cijelom dokumentu) ispisan zakljuèak glede generala koji je najdublje upetljan u cijelu aferu: “Ljubo Æesiæ Rojs je bio pomoænik ministra obrane i nejasno je što je u tom kolopletu njegovo i što je on radio na autocestama.”

Na pune tri sljedeæe stranice nabrajaju se nelogiènosti koje potvrðuju povlašteni položaj “Monitora” i 66. pukovnije u gradnji cesta. Herceg-bosanski neimari gradili su po povlaštenoj tarifi, uz koju su – što je primjer kakav ne poznaje graðevinska industrija – od Hrvatske uprave za ceste dobivali veæ plaæeni šljunak koji je dominantni materijal pri gradnji autoceste, i koji je 66. pukovnija samo ugraðivala, decidirano se navodi na treæoj stranici Vladina izvještaja. Uz sve to, “Monitor” se od bilo kakvog poslovnog rizika dodatno osigurao klauzulom prema kojoj mu je i za sav ostali materijal, poput betona, armatura ili geotekstila, Hrvatska uprava za ceste bila dužna nadoknaditi svaku razliku ako nabavna cijena bude veæa od one koju su kalkulirali u Posušju.

Na istoj stranici istražitelji su naveli i kako imaju indicije da su radnici isplaæivani na ruke bez uplaæivanja bilo kakvih poreza i doprinosa, što znaèi da su troškovi poslovanja Rojsove 66. pukovnije bili upola niži nego kod konkurencije. Radnici su bili besplatno smješteni u obližnjim vojarnama HV-a gdje im je bila osigurana prehrana. Gorivo i mazivo plaæalo je Ministarstvo obrane, na èiji su teret išli i troškovi održavanja skupocjene “Monitorove” mehanizacije tako da proizlazi kako je 66. pukovnija novac trošila samo na neto plaæe ilegalnih “bauštelaca” i manji dio materijala. Istodobno država im je obeæala 578 milijuna kuna, što je nekoliko puta više od stvarnih troškova izgraðenih putova. U takvim okolnostima ne iznenaðuje što je na èetvrtoj stranici i dokumentirani zakljuèak predstavnika vladajuæe koalicije koji bi Æesiæa Rojsa mogao dovesti pred sud: “Buduæi da su ugovorne cijene ukljuèivale sve troškove (bruto plaæe, smještaj, prehranu, gorivo, mazivo, rezervne dijelove i amortizaciju) postavlja se kljuèno pitanje gdje je završila razlika novca koji nije utrošen na troškove radova jer ih je platila Hrvatska vojska, odnosno hrvatska država.” Autori nisu spomenuli o kolikoj je svoti rijeè, po svemu sudeæi iz uvjerenja da æe takve informacije prije dobiti struènjaci Državnog odvjetništva ili USKOK-a.

Sudeæi po tonu kojim je napisan izvještaj, izgleda da su u vladajuæoj koaliciji napokon odluèili procesuirati višegodišnje malverzacije u kojima je Æesiæ Rojs vodio glavnu rijeè. Pritom je zanimljiv podatak kako su trebale proæi pune dvije i pol godine otkako je još u rano proljeæe 2000. službeno revizorsko izvješæe nedvosmisleno potvrdilo da su “Monitor” i 66. pukovnija duboko upleteni u mutne poslove. Veæ tada je bilo jasno da je središnji lik cjelokupne afere Æesiæ Rojs, u meðuvremenu promoviran u zastupnika HDZ-a iz dijaspore. Politièka funkcija donijela mu je i imunitet, koji mu je Sabor skinuo tek poèetkom 2002., i to zbog sasvim marginalnih sumnji da je državu oštetio za nekoliko desetaka tisuæa DEM u vrijeme Papina drugog pohoda Hrvatskoj. Tom su prilikom ceste kojima je putovao Papa preureðivali pripadnici Æesiæeve 66. pukovnije, a kasnija istraga pokazala je kako u troškovniku postoji financijski manjak za koji je odgovoran Æesiæ kao tadašnji pomoænik ministra obrane. On se zaklinjao da je rijeè o sitnim izdacima za kavu i piæa koji su podijeljeni radnicima, meðutim èlanovima mandatno-imunitetskog povjerenstva takav odgovor oèito nije djelovao uvjerljivo.

Tek nakon akcije Vladinih istražitelja postaju jasni razmjeri pljaèke koju su provodili visoki èasnici istodobno tvrdeæi da hercegovaèka pukovnija gotovo besplatno gradi ceste koje æe povezati sve hrvatske regije. Od prvotno predviðenih 578 milijuna kuna, “Monitor” je od HDZ-ove vlade dobio 339 milijuna. Posljednja istraga pokazala je kako je Ljubo Æesiæ Rojs glavni sudionik poslova u kojima se za milijunske iznose varala država. Sada su na redu USKOK i Državno odvjetništvo, a naposljetku, tko zna, možda i sudovi. Ovaj put iza procesuiranja upletenih u aferu stoji izvršna vlast države.

Share this post


Link to post

Kad je Žorž Rokiæ svratio usput kod nekoga na vino, dadoše mu da potegne iz bukare. Vina nije bilo na pretek, a dobrovoljaca za vino je bilo previše. Jednom da nagneš dovoljno. Meðutim, povuèe Žorž jedanput. Pitaju njega: "Kakvo je vino?", a on brže bolje ponovo onu bukaru sa stola k sebi i veli: "Bogami, njesam iša za tim kakvo je!" pa sa njom niza se (navodno da proba).

A kad je kod jednih išao u Medviðu da kopa, rano jutro 5 sati, tek što su sjeli kod gazde u kuæu, veli njima gazda, sad æemo nešto pojesti, pa æemo zera probati vina. Viknu Žorž: "Ja sam doruèkova!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Svadio se Jurega sa Jovinom Kiæom i ne prièaju. Ljetno vreme, prevozi Jovina neko sjeno kod Kuzmiæa svom priæini Peki. Kako je Peko išao preko polja do kuæe, natrevi usput na Juregu i kaže mu da ima vina gore kod kara i konja i da se posluži. Ovom nije teško palo, i drito do kara, kad tamo Jovina Kiæo zalega pod rastiæom i pod glavu stavio demižanu sa vinom. Jurega, koji inaèe ne prièa sa njim, priðe Jovini, podignu mu glavu, izvuèe demižanu i udri po vinu. Kad se napio, podignu opet Jovanu glavu i zavuèe mu demižanu. Svo vreme æuti jedan, æuti drugi, Jovan nastavi da odmara dok se Peko ne vrati, a Jurega dalje sikiricu preko ramena i svojim putom.

Tolerancija, nema šta!

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Bogami ce me skupo kostati posjeta mome Zelengradu?

Obrovaèki policajci su se iskazali kao pravi "profesionalci" kada se zaustavi auto strane registracije i u njemu sjedi èovjek, koji se identificira kao gradjanin iste te države.

I onda - kada još policajci uvide, da je taj èovjek iz Zelengrada i posjeduje još i Hrvatske dokumente onda postaje zanimljivo.

Hopla.....

Share this post


Link to post

Sjede klapci onih 80-tih oko proèelja, griju ruke, a bogami im i koljena žare od vatre. Prièaju oni šta bi ko volio uraditi da može. Neko bi volio da kresne Lepu Brenu, neko bi da snimi kasetu, neko ne bi išao u školu da može...itd...itd, a veli Èedo Dobrin: “Majkane, ja bi najviše volio litru rakije pod ruku pa kod Vujadina Èeprnje na prelo!”

Vujadin Èeprnja 1906-1995 (šeste roðen od dvanaeste pamti)

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Buvljak na Novom Beogradu. Sjedi se u bašti jednog od kafiæa. Dolazi Davor pok. Lazice Ležaje sa ðedom. Sjedaju oni. Davor naruèuje Coca-colu, ðed veli i ja æu to isto. Sjedi se tako i okreæe druga tura, Davor i ostali opet traže Coca-colu, a ðed æe, kad je došao red na njega: "Bome ti ja neæu više to što pršæe u nus!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Prošao bratoubilaèki rat. Snalazi se kako ko može. Na buvljaku stoje u špaliru Ban, Kube, Zdraæa Božinov, Dulega Živojinov... i prodaju cigare. Nailazi Sergej i pozdravlja se sa svima. Dolazi do Kube, ovaj pocrnio ka ugarak, iznemoga sav, kad veli njemu Sergej: "Kube, jesi li to ti, ja te ne bih prepoznao, mnogo si ostario.". Veli njemu Kube:"Ostario bi i ti da si leža ðe i ja svih ovih godina!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Pogodio Borac neki veæi posao na nekom gradilištu i okupio ekipu. U ekipi je i brat mu Kube. Bio je i Žorž tu neðe. Dolazi Kube jedno jutro supjan iz neke kafane na posao. Naravno, podlaktio se na baèvu sa vodom i umiva se jedno pola sata dok ostala ekipa veæ uveliko radi. Dolazi gazda do Borca i govori mu: "Bore, Vašem ocu nešto nije u redu, veæ pola sata je nad baèvom.", a Borac æe njemu: "Kakvom ocu, pa to mi je brat 15 godina mlaði od mene!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Zadirkuju klapci (Bikan, Neno i ostali) Marka Kuzmiæa da bacaju kamena s ramena. Bacaju oni neke škriljke, a Marko (Maðina, Markusilo) uze najveæi kamen sa prelaza i veli: "Jarèe bože, ja ðe ga bacim, vi ga ne možete ni donjeti!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Ulazi Jovina Kiæo u "Krèmu kod Nidže", neðe pred izbore za predsjednika mjesne zajednice. Sjede za stolom klapci i igraju briškulu. Kad su vidili Jovinu viknuše mu "Jovina, mi za tebe glasamo!", a Jovina: "Nidžo, Nidžo, amo daj klapcima šta piju!"

Prošli izbori, izabran Jovina za predsjednika MZ. Drži on govor na jednoj od sjednica, niko ga ne razumioje šta govori, pošto inaèe brzo prièa, a pogotovo kad malo popije. Dosadilo prisutnima slušati pošto niko ne može da ga povata, njemu æe ti neko od prisutnih: "Jovina piši, mi æemo poslije da èitamo!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Prièalo se štošta o jednoj našoj djevojci. Sjedi ona tako u jednom velikom društvu, a Jovica Paljetnoviæ, koji je takoðe sjedio tu, u jednom trenutku ustaje, diže èašu sa stola i veli joj: "Zdrav ..., mene tvoja biografija ne interesuje!"

A kad je radio kod Bore Kaliniæa kao konobar, pitaju njega muž i žena koji su tada iz inostranstva bili na proputovanju i svratili u kafanu da se odmore, a pošto je Jovica prišao da ih ponudi :"Šta biste nam vi mladiæu preporuèili da popijemo?", a Jovica veli: "Tebi bi preporuèio soèinu, a majkanu ednu pivurinu!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Ðelja Peko Kuzmiæ na avliji neke žlice od drveta. Dolazi Èedo Paljetnoviæ i èudi se kako to Peko dobro radi. Veli njemu Peko: "Prnem ti u tvoj fakultet, bolje bi bilo da i ti uradiš neku žlicu ovako pa prodaš Unproforcima.", a Èedo æe: "Udžam ja Peko uraditi žlicu, al mi ispadne jeroglava!"

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Opio se Jovan poštar na slavi neðe u Žegaru. Sjeda on po obièaju u onog svog crvenog Jugiæa. Sa njim su i Ðoina i Marinko (Cezo). Na pola puta do Zelengrada (Kuzmiæa) ugasi se Jovanu Jugo. Isæera on Ðoinu i Marinka da ga guraju da upali. Noæ je. Guraju oni, auto upali i ode Jovan bez njih dvojice. Kad je došao pred Marinkovu ljesu, stade on sa autom i veli: "Izlazite, vrag Vam Boga neodnjo!". U autu sem njega naravno nije bilo nikoga, a Marinko i Ðoina "pjehe pasuæi" preko Bilišana u Zelengrad za njim.

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Dje li ovo nadje, svete ni nedjelje. Pogodija si "u sridu" sto bi rekli nasi susjedi. Èuo sam ja za ovu istinitu prièu, ali je dobro da je i drugi èuju.

Samo naprijed, sa svojim anegdotama. Ljudi to vole da citaju. Pogledaj samo, koliko je citanja bilo.

Ovo je samo za èestitati.

Opio se Jovan poštar na slavi neðe u Žegaru. Sjeda on po obièaju u onog svog crvenog Jugiæa. Sa njim su i Ðoina i Marinko (Cezo). Na pola puta do Zelengrada (Kuzmiæa) ugasi se Jovanu Jugo. Isæera on Ðoinu i Marinka da ga guraju da upali. Noæ je. Guraju oni, auto upali i ode Jovan bez njih dvojice. Kad je došao pred Marinkovu ljesu, stade on sa autom i veli: "Izlazite, vrag Vam Boga neodnjo!". U autu sem njega naravno nije bilo nikoga, a Marinko i Ðoina "pjehe pasuæi" preko Bilišana u Zelengrad za njim.

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Slièna i istinita (kao i svaka ovdje) prièa kao i za Jovana Poštara, a u glavnoj ulozi pok. Marko. Dok je vozio onim svojim starim kamionom drva po Zelengradu, Kotarima i Zadru, uzme on od nekog našeg Zelengraðanina kaparu da mu doveze sijeno iz Kotara. Prošlo od toga mnogo, Marka ni sijena niðe. Podsjeæivali njega na taj dug i Madžina konaèno utovari sijeno na kamion u Kotarima. Usput do Zelengrada, svraæao u Biljane, pa kod Dubroja, ... i naravno opije se. Kasno uveèe uleæe Marko sa kamionom na guvno kod ovog našeg Zelengraca i govori mu: "Jarèe bože, dobri kume, istovaraj!". Èovjek gleda u kamion, i zaèuðeno se pita šta da istovara. Na kamionu nije bilo ni sanduka ni sijena. Sanduk sa sjenom i užadima ujutro su našli uz cestu u Karinu, gore prije Kruševa, otpao usput.

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Kao što ste, ili možda niste, primetili da sam postavio svoj novi topic, ne iz neke posebne namere, veæ zbog toga što sam možda nepravedno skrenuo temu na ovom topicu u nekom drugom pravcu. Naravno na novom topicu i dalje se držim onoga što i mene drži u životu. Šalim se, ovo je samo epizoda moga života zbog koje sam na neki naèin bogatiji!

Uskoro, možda i nova knjiga (uz pristanak nekih glavnih likova), na èiju æe promociju neki i ovdje prisutni (koji se javljaju) biti pozvani.

Pozdrav!

Share this post


Link to post

Kracun je ovih dana bio u posjeti Zelengradu. Što bi se ono reklo u vojnickom rjecniku: Ista meta isto rastojanje. Šerif Zelengrada Luka Mitroviæ jos uvjek pravi nered po Zelengradu, po imanjima svojih susjeda. Njegova stada krava unistavaju sve ono sto nekoliko povratnika posijase i posadise za svoju osobnu prehranu. Tako su Luketine krave unistile sve povrce jednoga povratnika iz Kuzmica a drugome povratniku takodje iz Kuzmica napola pojele kupus. Kako kazu osteceni Zelengradjani, obratili su se pismenim putem na policijsku postaju u Obrovcu. Dezurni policajac im je rekao, da ce skoro vec sutra doci policajac-kriminalist koji pokriva to podrucije u posjetu i utvrditi cinjenicno stanje. Medjutim i po proteku 10 dana nikoga nije bilo iz policije. To znaèi da vlast u opcini obrovackoj jos uvjek drzi i sa njome vlada kriminalac, razbojnik, tajkun Luka Mitroviæ. Èudim me, i ne samo mene veæ i svekoliko puæanstvo, da se ovo jos uvijek tolerira ili dozvoljava u drzavi koja pretendira ulasku u evropske integracije. Ja, imaèe to svojoj drzavi i zelim ali sa ovakvom anarhijom- npoštovanjem zakona vlastite drzave na cjeloj crti - ne vjerujem da ce se to uskoro dogoditi. Pa, dokle ce to trajati?

Da postavim ovo pitanje i Republici Hrvatskoj? Možda cete se cuditi i pitati, da nisam malo "munjen"? Ne, nisam munjen jer znam "uvano" da ce se ovo sve lijepo procitati upravo tamo di triba.

Share this post


Link to post

Prilikom zadnje posjete Zelengradu u sedmom mjesecu odlucim ti ja, da navratim u Prekršajni Sud u Obrovcu. Došao sam da vidim kako ide navodni prekrsajni postupak kojega sam napravio 11.6.2007 godine.

ÈIm sam rekao kao se zovem i zasto sam dosao prisutna gospodja je odmah znala o cemu se radi. Rekao sam joj da sam na godisnjem odmoru, i da sam svratio u vezi reèenoga predmeta. Saèekajte trenutak je rekla gospodja idem pitati sutkinju da li ce vas primiti? Nije dugo trajalo , pojavi se ista osoba na vratima i kaze: gospodine .... sutinja ce vas primiti. Uredu, kazem. Hvala.

Sutkinja je bila izvanredno prijazna sto me je moram priznati jako iznenadilo i to pozitivno. Proèitala je moj spis i pitala me imam li jos sto dodati. Rekao sam da nemam i da stojim kod svojih navoda. Poslije kracega saslusavanja sutkinja mi je rekla da ce postupak ustaviti i da to sto rade oborvacki policajci nije vrijedno komentirati. Gospodine, vi niste jedini koji je dosao sa takvim ili slicnim prituzbama na njihov racun. Škoda je vasega a i mojega vremena da se time bavimo. Ja nemam osnova, da vas kaznim za nesto sto nije bilo napravljeno.

Prekršajni postupak je ustavljen jer nije bilo osnove za kaznu.

Bogami ce me skupo kostati posjeta mome Zelengradu?

Obrovaèki policajci su se iskazali kao pravi "profesionalci" kada se zaustavi auto strane registracije i u njemu sjedi èovjek, koji se identificira kao gradjanin iste te države.

I onda - kada još policajci uvide, da je taj èovjek iz Zelengrada i posjeduje još i Hrvatske dokumente onda postaje zanimljivo.

Hopla.....

Share this post


Link to post

ZELLENGRAD-KOLEKTIVNO ISELJENJE!?

Stanovnici-povratnici (uglavnom statriji ljudi) iz Zelengrada razmisljaju o kolektivnom iseljenju- napustanju svojih vjekovnih ognjista. Kada, kuda ce se iseliti jos ni sami ne znadu. Uzrok izseljenja je šerif Zelengrada stoèar Luka Mitroviæ. Do sada i sada Luketa Mitroviæ fizièki pretio i terorizirao mjestane Zelengrada, a to sada cine i njegovi volovi, bikovi i krave. Naime, sada su i bikovi poceli napadati ljude na njihovim posjedima. Prije otprilike 14 dana tri bika su napala povratrnika inaèe invalida 90%. Srecom taj covjek je imao u rukava vile-pinjurice, pa je nekako spasio zivu kožu.Goveda dolaze po noci i danu i unistavaju i ono malo povrca, prije svega kupusa sto je jedna od bitnih zimskih namirnica odnosno prehrane u tim krajevima. Pisu se prosvjedi, prijave i salju na policijsku postaju u Obrovcu, ali odgovora i po tri tjedna nema. Svaka noc je preziveta u velikom strahu, od buke i rike životinja. Kako kaze nas izvor juce 2/3. rujna 2007. godine su podovljali bikovi provalili u avliju od jednoga nedavnog povratnika u varoš Kuzmiæa. Stariji ljudi su se jedva odbranili i otjerali bikove.

Istogaa dana je napisana jos jedna prekršajna prijava protiv kriminalca Lukete Mitroviæa i predata u policijsku postaju u Obrovcu zbog permanentnoga krsenja povrede i uzurpacije privatne vlaasti. Obavjestena je i policija u Zadru i dato je obecanje, da ce se stati teroru kojega Luketa Mitroviæ izvodi po Zelengradu. Jos jedna zanimljivost koja se desila u policiji u Obrovcu. Zamjenjen je i sef policije obrovacke, koji je navodno sve to i podrzavao. Izvor kaze, da je taj vodeci kadar bio èaln Ðapiæeve stranke. Na njegovo mjesto je postavljen novi covjek, koji je kako se doznaje nece vise tolerisati uzurpacije i otimanje srpske zemlje-posjeda. Ostaje nam da se u to uvjerimo. To cemo budno pratiti.

Mjestanima Zelengrada je savjetovano, da svaki dan sve pišu i zapisuju sto se desava na njihovim popsjedima i to pismeno dostavljaju na policijsku postaju u Obrovcu.

Share this post


Link to post

"Ipak se okreæe" što netko nekada negdje reèe. I to je dobro. Dobro je i to što je ova dolje napisana prièa dobila i svoj epilog. Naime, pravedna kazna je stigla i kriminalca, šerifa Luketu Mitrovica. Stoèar Zelengrada Luketa Mitroviæ je podgovarao i podgovorio svoga èobanina inaèe državljanina BiH, koji je bio nezakonito kod njega zaposlen, da napada i napadne familiju Èeprnja iz Zelengrada. Papiri su se dugo nalazili u fijokama stolova moænika policije iz Obrovca i Zadra, doklen nije ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske g. Kirin postavio odgovornoga èovjeka u Zadru, koji ce štititi gradjane svoje države od razbojnika i kriminalaca poput Lukete Mitroviæa, pa makar oni bili i srpske nacionalnolsti. Izgleda, da je pravda spora ali svi vjerujemo da ce se stati na kraj i tome razbojniku Zelengrada. Kako kazu nasi izvori, i Luketi Mirtroviæu se smanjuje prostor koji je nekada mislio da je njegov i da moze da radi sto ga je volja.

Novi napadi na Srbe u Hrvatskoj

Èesto posjecujem svoje rodno mjesto Zelengrad u Republici Hrvatskoj. Nostalgija za svojim zavicajem je jako prisutna i to se kod mene jako osjeca. Prije dva dana sam se vratio iz Zelengrada kuci u inozemstvo.

Tamo sam bio nekoliko dana.

U Zelengradu zivi vrlo malo ljudi. Svi koji su tu, su stariji ljudi i vratili su se iz izbjeglistva.

Zive jako bijedno. Nemaju struje, nemaju pitke vode, nemaju nikakve pomoci ni od koga. Svakodnevno zive u strahu od napada svojih susjeda Hrvata, koji im prete smræu, strase i fizicki napadaju. Vlasti to ne brine. Nikakve zastite nemaju ni od koga. Psuju im majku "chetnicku" odlazite odavde sve cemo vas poklati i zapaliti. Na zalost to se desava i dan

danas u demokratskoj drzavi, koja se zove Republika Hrvatska.

Evo toga primjera-slucaja:

Terorisanje Zelengradjana od strane Luke Mitrovica

Jadna i bjedna familija Èeprnja Milija i njen muz Mitar (cca 76 godina) zive sami u svojj pod betonsku plocu sagradjenu "nazovi kucu". Mitar ima hrvatsku penziju, citav svoj radni vijek je proveo samo u Republici Hrvatskoj, sto znaci u svojoj drzavi. Pomislili su, da ce svoju starost docekati u miru da ih nece nitko dirati, pretiti, napadati.

Ali su se na "svu nasu zalost u tome prevarili". Tamo negdje pred Novu 2007 godinu su bili napadnuti. Navecer izmedju 18 i 19 sati. Jedan jedini prozor kojega imaju na svojoj betonskoj "kuci" je kroz prozor doletjela velika "kamenica". Proletjela je pred same glave Milije Cepranja. Prestrasena Milija i Mitar izlaze van iz kuce, da vide sto se to desava. Iz mraka se cuje muski glas koji govori:

- "Odlazite odavde, je..... m vam majku chetnicku, sve cemo vas poklati i zapaliti."

Milija odgovara: - "Dodjite, zakoljite nas, ubijte nas, mi smo na svome."

Situacija se trenutno smirila, ali noæ su Milija i Mitar proveli bez spavanja. Strah je bio prevelik i plaè cijele noci.

Sutradan se je familija odlucila, da pozove policiju iz Obrovca. Kada je policija cula ko zove i odakle, nisu htjeli doci. Obavjestena je policija u Zadru. Posljije izvjesnoga vremena je dosao i sef policje iz Zadra sa svojim kolegom.

Napravili su saslusanje familije Èeprnja i vrlo brzo ustanovili tko stoji iza ovoga kukavickoga i bijednoga napada na starije ljude iz Zelengrada.

Napad na familiju Ceprnja iz Zelengrada je naredio i organizovao njihov prvi susjed, tajkun, lopov Luka Mitrovic, preko svojih, cuvara stoke koji su dosli iz susjednje drzave Bosne i Hercegovine. Kod njega rade na crno, vlasti u Obrovcu sve to znadu i tolerisu. Taj isti Luka Mitrovic je podjarmio sva imanja-posjede cijeloga Zelengrada i sada misli da je to sve njegovo, pa se primjerno tome i ponasa. Posjekao je i popilao svu sumu sojih susjeda a to i danas radi, ako je jos sto ostalo.

Da se vratim familiji Ceprnja. Prilikom posjete policije iz Zadra familiji Ceprnja su ih jos pitali;

- "Tko ima vas broj telefona."

- "Nitko osim moje djece." govori prestrasena Milija.

-"Netko mora imati jos broj vasega telefona." primjecuje iskusni sef policije iz Zadra.

Milija, jos uvjek u soku od napada siledjija, kaze: - "Da moj telefon ima jos i Boja."

-"A tko ti je ta Boja." dalje pita policajac?

-"To vam je zena Luke Mitrovica."

Danas, poslije toliko vremena, nista se nije promjenilo. Policajci su naglasili, da ih vise ti ljudi nece napadati.

U selu se prica da su ih drzavni organi vratili-deportirali u BiH. Milija i Mitar boluju. Ne mogu nocu spavati, strah i ocekivanje nekoga drugoga napada. Placu, i govore: Ne smiju ni svoju djecu koja zive u nekoj drugoj drzavi, da o tome obavjeste.

Kazu, to ce ih pogoditi, a ne mogu nam pomoci.

A Luka Mitrovic?

Nikome nista. Kao da se nije nista dogodilo. Nasrnuo je Luka Mitrovic na jos neke ljude, koji su rodjeni u Zelengradu a zive u Zadru. Policija je bila prisutna tome dogadjaju, i nije htjela zastiti postenoga covjeka od razbojnika iz Zelengrada Luke Mitrovica.

Ovo pismo je poslano:

1. Feral - Republika Hrvatska

2. Hrvatski Helsinski odbor

3. OSCE - Misija u Zagrebu, Republika Hrvatska

4. SDSS - u Republici Hrvatskoj

5. Krajinaforce

30.01.2007

Share this post


Link to post

Tema: Zelengrad

Prije nekoliko minuta me pozvao prijatelj po telefonu, pa mi kaze:

znas sto ima novoga, ne znam velim. Registrirao sam se na hrvatski "Vecernji list" i tamo poslo jedan clanak o kriminalu i i opce dogadjanu u Zelengradu. Korektno, napisano istinito bez vrijedjanja bilo koga. I znas sto se dogodilo?

Administrator me je banovao.

Znaèi, da urednisto sajta odnosno Foruma Veèernjog lista iz Zagreba podrzava i odobrava pljacku i kriminal u vlastitoj drzavi.

Bas, me sada zanima sto ce da kazu Hrvati, clanovi nasega sajta KF, na ovaj bar za mene, kukavièki postupak administratora Foruma Veèernjeg list iz Zagreba.

Znam, da ce djub...d, iz Veèernjeg lista dolazi na sajt KF i da ce sve lijepo ovdje saznati .

Ipak se okreæe" što netko nekada negdje reèe. I to je dobro. Dobro je i to što je ova dolje napisana prièa dobila i svoj epilog. Naime, pravedna kazna je stigla i kriminalca, šerifa Luketu Mitrovica. Stoèar Zelengrada Luketa Mitroviæ je podgovarao i podgovorio svoga èobanina inaèe državljanina BiH, koji je bio nezakonito kod njega zaposlen, da napada i napadne familiju Èeprnja iz Zelengrada. Papiri su se dugo nalazili u fijokama stolova moænika policije iz Obrovca i Zadra, doklen nije ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske g. Kirin postavio odgovornoga èovjeka u Zadru, koji ce štititi gradjane svoje države od razbojnika i kriminalaca poput Lukete Mitroviæa, pa makar oni bili i srpske nacionalnolsti. Izgleda, da je pravda spora ali svi vjerujemo da ce se stati na kraj i tome razbojniku Zelengrada. Kako kazu nasi izvori, i Luketi Mirtroviæu se smanjuje prostor koji je nekada mislio da je njegov i da moze da radi sto ga je volja.

Novi napadi na Srbe u Hrvatskoj

Èesto posjecujem svoje rodno mjesto Zelengrad u Republici Hrvatskoj. Nostalgija za svojim zavicajem je jako prisutna i to se kod mene jako osjeca. Prije dva dana sam se vratio iz Zelengrada kuci u inozemstvo.

Tamo sam bio nekoliko dana.

U Zelengradu zivi vrlo malo ljudi. Svi koji su tu, su stariji ljudi i vratili su se iz izbjeglistva.

Zive jako bijedno. Nemaju struje, nemaju pitke vode, nemaju nikakve pomoci ni od koga. Svakodnevno zive u strahu od napada svojih susjeda Hrvata, koji im prete smræu, strase i fizicki napadaju. Vlasti to ne brine. Nikakve zastite nemaju ni od koga. Psuju im majku "chetnicku" odlazite odavde sve cemo vas poklati i zapaliti. Na zalost to se desava i dan

danas u demokratskoj drzavi, koja se zove Republika Hrvatska.

Evo toga primjera-slucaja:

Terorisanje Zelengradjana od strane Luke Mitrovica

Jadna i bjedna familija Èeprnja Milija i njen muz Mitar (cca 76 godina) zive sami u svojj pod betonsku plocu sagradjenu "nazovi kucu". Mitar ima hrvatsku penziju, citav svoj radni vijek je proveo samo u Republici Hrvatskoj, sto znaci u svojoj drzavi. Pomislili su, da ce svoju starost docekati u miru da ih nece nitko dirati, pretiti, napadati.

Ali su se na "svu nasu zalost u tome prevarili". Tamo negdje pred Novu 2007 godinu su bili napadnuti. Navecer izmedju 18 i 19 sati. Jedan jedini prozor kojega imaju na svojoj betonskoj "kuci" je kroz prozor doletjela velika "kamenica". Proletjela je pred same glave Milije Cepranja. Prestrasena Milija i Mitar izlaze van iz kuce, da vide sto se to desava. Iz mraka se cuje muski glas koji govori:

- "Odlazite odavde, je..... m vam majku chetnicku, sve cemo vas poklati i zapaliti."

Milija odgovara: - "Dodjite, zakoljite nas, ubijte nas, mi smo na svome."

Situacija se trenutno smirila, ali noæ su Milija i Mitar proveli bez spavanja. Strah je bio prevelik i plaè cijele noci.

Sutradan se je familija odlucila, da pozove policiju iz Obrovca. Kada je policija cula ko zove i odakle, nisu htjeli doci. Obavjestena je policija u Zadru. Posljije izvjesnoga vremena je dosao i sef policje iz Zadra sa svojim kolegom.

Napravili su saslusanje familije Èeprnja i vrlo brzo ustanovili tko stoji iza ovoga kukavickoga i bijednoga napada na starije ljude iz Zelengrada.

Napad na familiju Ceprnja iz Zelengrada je naredio i organizovao njihov prvi susjed, tajkun, lopov Luka Mitrovic, preko svojih, cuvara stoke koji su dosli iz susjednje drzave Bosne i Hercegovine. Kod njega rade na crno, vlasti u Obrovcu sve to znadu i tolerisu. Taj isti Luka Mitrovic je podjarmio sva imanja-posjede cijeloga Zelengrada i sada misli da je to sve njegovo, pa se primjerno tome i ponasa. Posjekao je i popilao svu sumu sojih susjeda a to i danas radi, ako je jos sto ostalo.

Da se vratim familiji Ceprnja. Prilikom posjete policije iz Zadra familiji Ceprnja su ih jos pitali;

- "Tko ima vas broj telefona."

- "Nitko osim moje djece." govori prestrasena Milija.

-"Netko mora imati jos broj vasega telefona." primjecuje iskusni sef policije iz Zadra.

Milija, jos uvjek u soku od napada siledjija, kaze: - "Da moj telefon ima jos i Boja."

-"A tko ti je ta Boja." dalje pita policajac?

-"To vam je zena Luke Mitrovica."

Danas, poslije toliko vremena, nista se nije promjenilo. Policajci su naglasili, da ih vise ti ljudi nece napadati.

U selu se prica da su ih drzavni organi vratili-deportirali u BiH. Milija i Mitar boluju. Ne mogu nocu spavati, strah i ocekivanje nekoga drugoga napada. Placu, i govore: Ne smiju ni svoju djecu koja zive u nekoj drugoj drzavi, da o tome obavjeste.

Kazu, to ce ih pogoditi, a ne mogu nam pomoci.

A Luka Mitrovic?

Nikome nista. Kao da se nije nista dogodilo. Nasrnuo je Luka Mitrovic na jos neke ljude, koji su rodjeni u Zelengradu a zive u Zadru. Policija je bila prisutna tome dogadjaju, i nije htjela zastiti postenoga covjeka od razbojnika iz Zelengrada Luke Mitrovica.

Ovo pismo je poslano:

1. Feral - Republika Hrvatska

2. Hrvatski Helsinski odbor

3. OSCE - Misija u Zagrebu, Republika Hrvatska

4. SDSS - u Republici Hrvatskoj

5. Krajinaforce

30.01.2007

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this