Mutilic09

Operacija Maslenica 1993

Recommended Posts

Nastavak...

 

Bili smo mobilisani za ovu intervenciju u zadarskom zaleđu pošto smo imali jedan  period u kojem smo odmarali. Jedinica je ponovo okupljena na brzinu, naoružana jed-nim dijelom oružja, a drugi dio smo dobili kada smo stigli dole. ako da mi neku logi-stiku nismo imali, niti smo je posjedovali u smislu nekih artiljerijskih oruđa. Mi smo upravo diverzantska jedinica, znači koristili smo lična naoružanja koja koristi svaki  pješadinac. Otišlo nas je negdje oko 250, otišli smo autobusima kao i sva vojska što je  putovala u toku rata. Mi smo imali jednu veliku obavezu prema ljudima koji su nama pomogli u oslo-bađanju, to jest probiranju Koridora. Ljudi iz tadašnje Kninske krajine učestvovali su ovdje na proboju Koridora i te najznačajnije njihove jedinice su bile pridodate nama. ako da smo mi stekli jedno veliko prijateljstvo s njima. Znači, ljudi sa Banije i Kordu-na, Like, Knina iz Slavonije su došli da nam pomognu i u obavezi da im pomognemo na poziv, vjerojatno Milana Martića, jedinica se mobilisala i otišla put Knina, to jest  prema Benkovcu, gdje smo došli 28. januara 1993. godine.Narod je bio silno uplašen. Hrvatske snage kada su izvršile napad na prostor ta-dašnje Krajine, to je jednostavno izazvalo strah kod mnogih mještana i ljudi su bili iz-bezumljeni. ako da je postojala jedna ogromna doza straha i panike šta će da se dalje odigrava, imajući u vidu da je to zaista bio prostor koji je otvarao mogućnosti daljnjih napredovanja prema Benkovcu, a poslije Benkovca i prema Kninu.

Kad smo stigli, narod je bio skeptičan prema našoj jedinici. Naime, tu prije nas sti- gla je jedinica „igrova, Arkanovi dobrovoljci, koji su učestvovali također u nekim bit-kama dole. No, oni su izazvali averziju stanovništva prema sebi, tako da ni mi nismo bili u tom prvom trenutku dobro prihvaćeni. Međutim, poslije prve akcije koju smo mi izveli u Kašiću, koju smo pripremali zaista krajnje ozbiljno, i izveli je na jedan pravi način, promijenilo se i raspoloženje, tako da je taj narod zaista nas dole prihvatio. Ko-liko je meni poznato, „Bijeli orlovi“, ili kako ih već nazivaju, dolje onda nisu bili, a sa  Arkanom smo imali negativna iskustva iz Knina. No kako je tamo bilo vrhunskih mo-maka, boraca, kako su to bili također dobrovoljci, to ne bih komentarisao. o je priča za njih. Znam da je bila ta neka priča vezana za neku politiku koja nas nije ni intere-sovala, ali mi smo borci, a nismo bili političari. Veljko Milanković, naš vođa, bio je nešto stariji od nas. Znači, on je tada imao 38  godina, ja sam imao 24 i saborci moji su imali tu negdje do 30-ak godina. ako da smo mi izgubili jednog velikog čovjeka, jednoga stratega koji je uspješno vodio jedinicu „Vu-kovi s Vučijaka“ sve do toga trenutka. Međutim, bez obzira na sve, mi smo preživjeli kao jedinica. Ponovo smo se organizovali i nastavili smo tu tradiciju koju smo stekli. Bili smo vrlo ozbiljna srpska jedinica koja je učestvovala na mnogim ratištima, nigdje nije napravila ni jedan zločin i posvetili smo tu svoju borbu poslije Veljkine smrti upravo Veljki.

 

 

Share this post


Link to post

Nastavak...

 

Operativno smo pokrivali dio Karinskog zaljeva, gdje se nalazi Novigrad i domi-nantno selo i kota Kašić, te Islam Grčki i Islam Latinski. o je pravac bio našeg dejstva.  Međutim, druge jedinice koje su učestvovale također su podijelile zadatke između sebe tako da smo mi dobili pravac Kašića u tom prvom napadu koji smo izvršili. Prvi na- pad na Kašić bio je strašan. Ponovo se ispostavilo da sa druge strane su se našli ljudi koji su često se nalazili ispred nas. ako da je otpor bio zaista jak i imali smo gubitke u samom proboju. Dobili smo precizni zadatak, izvršili smo izviđanje, snimili smo kompletno teren. Znači to je trajalo dva dana i dvije noći gdje smo locirali sve slabe tačke druge strane i odredili pravac napada na kome ćemo izvršiti proboj te linije koja je već bila uspostav-ljena. ako da mi saradnju sa drugim jedinicama neku posebnu nismo imali, a i nismo se nešto ni oslanjali previše na njih. Mi smo imali problem i sa tim otvorenim terenom. Zato smo pripremali posebnu taktiku koju smo iskoristili na Kašiću, ali ona je pripre-mljena na kratko. Zato ta akcija nije dovedena do kraja jer nitko nije imao da nas pra-ti. ako da mi imamo loša iskustva sa tim terenom koji nije pokriven šumom, koji je tako ravan, gdje nema brda, nema mogućnosti nekog skrivanja, zatvoren je i morali smo zaista da iskoristimo maksimum svog znanja da napravimo tu akciju koju smo i uradili. Konkretno, koristili smo taktiku tri-četiri lažna napada na različitim pravcima tako da smo odvraćali pažnju sa pravog pravca napada i to nam je često polazilo za rukom. Sa druge strane, snimali smo teren do detalja tako da naši izviđači su obilazili taj teren i prolazili kroz neprijateljske linije, u dubinu do 1000 metara, znali smo tačno  gdje se nalaze i njihova oruđa i oružja i raspored tako da smo znali sve u detalje.

Znači, 30. januara izvršili smo dnevno izviđanje i noćno izviđanje od samog Ka-rinskog zaljeva do negdje početka sela Kašić. Precizno smo unijeli podatke gdje se šta nalazi, kolika je borbena sposobnost tih ljudi koji se nalaze sa druge strane, šta imaju. Znali smo šta je u dubini pošto smo ušli u dubinu. Znači, izvršeno je i dubinsko osma-tranje jer se moglo vrlo jednostavno proći kroz tu liniju obrane. ako da smo znali raspored artiljerijskih oruđa koja nisu bila nešto značajna. Potom je izvršeno drugo dnevno i noćno izviđanje, znači, od početka sela Kašić pa dolje prema Islamu Grčkom i Islamu Latinskome i ostalim selima. Na osnovu tih analiza i saznanja koja smo dobi-li, utvrdili smo da je udar na Kašić jedna od mogućnosti napada. Konkretno, smjerom  prema crkvi u Kašiću pošto je konfiguracija terena nama tu odgovarala. Mogli smo iz-vršiti tu brz upad ili pokušati dalji upad prema Islamu Grčkom, koji je nama daleko više odgovarao, ili pak direktno napredovanje prema Zadru što nitko nije htio da pri-hvati, a to je bilo jedino logično rješenje, po nama. ako da je pala odluka da se ide di-rektno na selo Kašić. Kako, zbog čega, neznam,mi nismo bili za tu opciju.

Mi smo se protivili jer smo učestvovali u izviđanju na tom pravcu prosto zato što nam se neki drugi  pravac činio mnogo lakši i možda efikasniji za rješavanje. Ali, nismo isključivali ni tu vrstu napada. Znali smo da tu možemo da prođemo, tu nisu postojale otporne tačke! Prevelika je dubina i vjerovatno je ova druga strana razmišljala da ako se desi bilo ka-kav protunapad, da će krenuti iz samog Karinskog zaljeva, da će doći do potiskivanja  prema dubini, da se očisti taj dio prostora.Saznao sam naknadno da postoje razne verzije šta se i kako desilo za vrijeme i po-slije obračuna. Sve šta se desilo, desilo se u borbi. Znači, ne postoji nikakva šansa za bi-lo kakvu egzekuciju sa bilo koje strane! Ni oni nisu mogli nikoga od nas da zarobe, niti  je postojalo šanse da mi nekoga naknadno zarobimo i strijeljamo! o je borba, ljudi su  pucali po nama, mi smo pucali po njima. Znači, sve šta se desilo tu, desilo se u žaru bo-be. Ništa drugo nije postojalo! A da li je tu dolazio netko poslije, bio, odradio nešto, ne-ka druga jedinica, neki drugi ljudi, ja to stvarno ne znam, ja to ne bi komentirao. Nije bilo klasične zasjede jer da je bila klasična zasjeda nitko iz tih kamiona ne bi ostao živ.

Otkuda god da su ti vojnici dolazili, očigledno ih je netko pogrešno informisao. Jer mi nismo slučajno naletjeli, mi smo tu već bili na položaju. Mi smo, znači, držali taj  prostor. Oni su nama prošli kamionom. Prema Islamu, prema Hrastu, mi smo drža-li kompletno teritorij. Znači, kompletan put u dubinu, desno negdje oko 500 metara - 500 metara lijevo. I u dubinu, znači nekih možda 300 metara, maksimalno. Držali smo to, ne fizički, ali smo držali „na nišanu“. Desilo se da je kamion prošao prvu našu odbranu. Bilo je to iznenađenje, nitko tko je bio tu nije očekivao da će doći kamioni  puni neprijateljskih vojnika i ući među nas bez ikakve kontrole. Bio je to pravi žestoki obračun, mi smo pucali u njih, oni, tko je stigao, pucao je u nas, imali smo i poginulog i ranjene. A ovo ostalo, naknadne priče, nema nikakvog smisla objašnjavati nešto što se nije desilo. Nije bilo šanse da se desi! Nije bilo mogućnosti! Čitavo vrijeme je trajala borba: mi smo pod vatrom ušli maltene i pod vatrom izašli. I čitavo vrijeme je trajala borba! Znači, nije bilo nikakve šanse da se tu sada netko maltretira ili strijelja, bilo šta da se uradi osim onoga šta se desilo, u direktnoj borbi. Želim da ljudi znaju da nismo imali izbora, baš kao što ga ne bi imala ni druga strana da se desilo suprotno. Desilo se to što se desilo, kamion je naletio bukvalno na nas, prošao kroz našu liniju odbra-ne, našu liniju! akođer, oni što pričaju nebuloze treba da znaju da smo u izviđanju mogli da uništimo kompletnu, čitavu bateriju, sve te ljude koji su se nalazili, koji su držali minobacače. Oni su nama bili na dohvat ruke i mi smo njih imali na nišanu, ali ostavili smo ih gore. Zato što nije bio naš pravac napada. A oni su bili locirani upravo dolje u Islamu Grčkom. Kao djecu smo ih mogli pohvatati na spavanju, držali smo ih na nišanu, mi smo bili tu među njima. Oni nisu imali pojma da se mi nalazimo tu.Uglavnom, ja ne znam ‘ko se nalazio sa druge strane. Ono što sam vidio, taj dan tamo su se nalazili zaista borci kojima skidam kapu za pružanje otpora. Mi smo zauzeli dio tog sela, a imali smo tu početne gubitke i druga strana je imala također početne gubit-ke. Razbijena je odbrana koja je tu postojala i sve ostalo što se je dešavalo iza toga je bilo samo u smislu borbi.

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post

Nastavak...

 

Ranjavanje komandanta Veljka Milankovića se desilo nakon dva dana. U novom, ovaj puta kombinovanom napadu pješadije i tenkova, mi smo tada imali također velike  gubitke zato što artiljerija koja je bila nasuprot nas, našla nas je i zaista tukla koliko  je mogla. Iako smo bili dominantni u tom prostoru, on je bio nezaštićen sa nekim pre- prekama, tako da jednostavno nismo imali mogućnosti maskiranja, skrivanja. I u tom kombinovanom napadu sa tenkovskom jedinicom, artiljerija sa druge strane nas je lo-cirala i poklopila. ad je ranjen komandant Veljko, ranjen sam ja i ranjeno je par ljudi, naših saboraca. Bio je to s naše strane kombinovani napad pješadije i tenkovske jedini-ce. Mi smo dobili naredbu da uđemo ponovo u Kašić i izabran je pravac koji nama nije ni u kom slučaju odgovarao. Zato je i došlo do takve vrste stradanja.Komandant Veljko je uvijek bio u prvim redovima, tako je i nastradao. Bilo je to strašno za sve nas. Nakon ranjavanja, mi smo zajedno prebačeni za bolnicu „Sveti Sa-va“ u Kninu gdje smo operisani obadvojica i još par naših saboraca koji su također teš-ko ranjeni. Neki nisu imali tu sreću, kao ni sam komandant, da prežive, a nakon toga smo prebačeni za Banja Luku i iz Banja Luke za Beograd, gdje je nažalost došlo do smrti našeg komandanta. Ja sam uspio da prebolim te rane koje sam dobio, međutim  još uvijek nosim posljedice te bitke koja se desila dole.

Share this post


Link to post
On 02.08.2010. at 1:10 PM, mornar said:

Evo da se i ja javim i da kazem nesto o Maslenici, HV je imala 500 poginulih u toj akciji i to je razlog sto oni nikada nece to priznati!!!!!

Samo 4 GBR 159 poginulih a onaj ko se potrudi moze da pronadje mnogo detalja na netu o njihovim gubicima i to po jedinicama(postrojbama).

Podatke od 500 poginulih sam dobio od HV oficira prije godinu dana.

sudionik san Maslenice,moja brigada kroz cili rat je imala 194 poginula i 4 nestala(na Dubrovačkom ratištu),imate spomen kapelicu,sv.Križ na Dračevcu(Split),i tu su van imena svih poginulih i nestalih pripadnika brigade,a taj te gadno slaga oficir,bia san tenkist, omb Pauci,i gadno se fajta sa vašin i tenkistima u Kašiću i sa Vukovima (dva puta ranjen u akciji 22.1. i 1.2 i,i volia bi sa njima pričat ovdi o akciji,da vidin kako je njima bilo,bez vriđanja i sl., sve iz prve ruke...,pa ako ima koji "lolan" sa vaše strane,neka se javi pa moremo o akciji..,možda i naletin na lika koji me skinija:),slučajno san naletia na ovi forum,pa tek sad 2016 pišen...toliko za prvu IN HOC SIGNO VINCES!!!

 

Share this post


Link to post
18 minutes ago, 4.br.PAUCI said:

sudionik san Maslenice,moja brigada kroz cili rat je imala 194 poginula i 4 nestala(na Dubrovačkom ratištu),imate spomen kapelicu,sv.Križ na Dračevcu(Split),i tu su van imena svih poginulih i nestalih pripadnika brigade,a taj te gadno slaga oficir,bia san tenkist, omb Pauci,i gadno se fajta sa vašin i tenkistima u Kašiću i sa Vukovima (dva puta ranjen u akciji 22.1. i 1.2 i,i volia bi sa njima pričat ovdi o akciji,da vidin kako je njima bilo,bez vriđanja i sl., sve iz prve ruke...,pa ako ima koji "lolan" sa vaše strane,neka se javi pa moremo o akciji..,možda i naletin na lika koji me skinija:),u akciji je 11 pognulo i 63 ranjena,dosta nas i više puta...,slučajno san naletia na ovi forum,pa tek sad 2016 pišen...toliko za prvu IN HOC SIGNO VINCES!!!

 

 

Share this post


Link to post
On 03.08.2010. at 6:27 AM, mornar said:

Prije nego pocnem da kazem da svi podaci MORHa su gluposti za malu djecu i za budale jer kad se zbroje svi poginuli vojnici po MORHu u svim operacijam HV bilo je jedva 1000 poginulih a po istim podacima u ratu u Hrvatskoj zivote su izgubili 13500 ljudi od toga neka se uzme 3500 civila i neka se jos doda 1000 vojnika na Vukovar dolazi se do brojke od 8000 za koje niko ne zna gdje su poginuli, i od ove brojke neka se oduzme jos 3000 na sva ostala puskaranja i incidente jos nam ostaje 5000 sta se desilo sa njima??????????

A sto se tice 4 GBR i sam Janko Bobetko je napisao u svojoj knjizi da je 4gbr imala 159 poginulih i da jos dodam da su samo prvog dana operacije 22.01.1993 imali 11 poginulih i 64 ranjena a ovaj podatak mozete naci na netu ako otkucate(Luka Dzanko tko je odgovoran za gubitke u 4 gbr).

Mornar,tih 11 je poginulo od 22.1-6.2.93,ne prenosi krivo,lipo san reka,imaš spomen kapelicu i možeš sve vidit kad je ko kad poginija i di,čujen bia si tenkist u Kašiću,očemo nas dva o tome,aa?

Share this post


Link to post
On 03.08.2010. at 6:49 AM, mornar said:

Da bio sam i na drugom forumu i da bio sam tenkista u 92 mtbr Benkovac i tukli smo se sa 4gbr svaki dan od 22 pa do 30 januara 1993 dok im nisu dosli slavonci.Imao sam podatke o HV jedinicama i njihovim gubicima uglavnom mozete da ih vidite na starom forumu a u medjuvremenu sam nasao podatke o gubicima 33 dp na Velebitu a to je 7 rmtvih kod neke spilje.

U toj operaciji unistili smo im 3 tenka,dva zarobili u Pridrazi i pogodili jos tri tenka ali su ih uspjeli izvuci, oni sto se pozivaju na MORH neka nadju ove podatke?????

Od toga jedan tenk unisten u Suhovarama jedan izmedju Paljuva i Novigrada i jedan u Kasicu koji sam licno vidio pogodila ga je druga tenkovska posada iz trenutne granate u turelu komandira, taj tenk je bio samo malo ostecen ali niko nije htio da ga vozi zbog krvavih ostataka u njemu pa je tenk unisten sa 20 metara sa kumulativnom granatom.

za Kašić je istina da je bia oštećen,gusjenica i pogonski točak,taman smo izvukli poginulog kad ga je zbombalo,vidili ste nas,i zanima me,ko je popia RPG?tvoja posada ili ova druga?,brzo ste se povukli,nisan vidia ali znam da su moji vas tukli RPG-ovima i zoljama,koji je bia pogođen,tvoj ili ovi šta je bia iza 50 metri,pazi vidia si kako je bilo,frka,pa šok kad vidiš suborca bez glave i vrata,a oko tebe nema šta ne leti,pa nisan gleda više u tenkove,nego zbrinjava posadu p. tenka,inače ja san vozač BVP-a...,bloka nam je elevator topa pa smo izletili i tukli se sa vašon pješadijom,onda koji si tenk bia?,ov te pitan za 1.02,i mi 4 br.,smo ostali do 7.2 ujutro,tribali smo ić ča 1 ga ali zbog vašeg kontranapada smo ostali...

Share this post


Link to post

Pozdrav 4.br.PAUCI.Vidim da si ucesnik ovih dogadjaja bas kao i Mornar a svedocenja iz prve ruke su uvek najzanimljivija za citanje.Mornar ponekad navrati na forum da vidi sta ima,nadam se da ce se uskoro pridruziti i da cete moci razmeniti koju jer vidim da ste najverovatnije bili na istom mestu u isto vreme a to bi za nas sa strane bilo veoma zanimljivo pratiti.

Reci mi jesi li ucestvovao u svim borbama u Kasicu ili samo onoj 1.februara?

Share this post


Link to post
On 03.02.2016. at 11:05 AM, vucijaci said:

Pozdrav 4.br.PAUCI.Vidim da si ucesnik ovih dogadjaja bas kao i Mornar a svedocenja iz prve ruke su uvek najzanimljivija za citanje.Mornar ponekad navrati na forum da vidi sta ima,nadam se da ce se uskoro pridruziti i da cete moci razmeniti koju jer vidim da ste najverovatnije bili na istom mestu u isto vreme a to bi za nas sa strane bilo veoma zanimljivo pratiti.

Reci mi jesi li ucestvovao u svim borbama u Kasicu ili samo onoj 1.februara?

pozdrav Vucjaci i tebi,dok Mornar nedođe jeli ima tko drugi na ovome forumu da je učestvova u tome fajtu,od 22.1-6.02?ja san bia svo to cilo vrime,dok nas nije smjenilo.Morali smo ostat pomoć 3.brigadi,KUNAMA.,pa bi bilo skroz ok da razminimo viđenja događaja koji su se zbili to vrime dok san bia.Zato me je i privuka Mornar,jer vidin da je i on bia točno to vrime na istome mistu di i ja.,e sad kad bi bia još ko,jesi li ti jedan od Vukova sa Vučjaka?,e sa njima je bila šora do bola,jednima i drugima.Posli san bia na bolovanju do kraja10mjeseca93,toliko za sad.

Share this post


Link to post

Interventni bataljon iz Knina (BG-3) je na područje Maslenice stigao 07.02. i bio uključen u borbena dejstva ka samom Novigradu, na crtu Ramići-Pridraga.

U toku ofanzive ka Novigradu, bataljon je izgubio 4 borca:

-08.02. gine Macura Petar(rođen u Kninu, 1973.)

-10.02. ginu Knežević Nikola(rođen u Kninu, 1971.) i Žarković Saša(rođen u Jagodnji Donjoj, 1973.)

-11.02. gine Vranjković Dalibor(Smrdelje, 1974.)

 

14.02. posle sedam dana borbi, bataljon se izvlači iz borbenih dejstava radi odmora, ali borci ne prihvataju predviđeno mesto odmora(Karin Donji), već traže odlazak kompletnog bataljona u Knin.Posle propalih pokušaja komande pretpostavljene operativne grupe(OG-1) da iste nagovori da ostanu, komadant OG-1 pukovnik Tanjga Dragan odobrava odlazak na 2 dana u Knin.
Bataljon je formiran kao udarni odred u kontranapadu, sastavljen od mahom mlađih(godišta poginulih momaka, maltene završili vojničku obuku) i sposobnijih pripadnika SVK.

 

Share this post


Link to post
22 hours ago, 4.br.PAUCI said:

pozdrav Vucjaci i tebi,dok Mornar nedođe jeli ima tko drugi na ovome forumu da je učestvova u tome fajtu,od 22.1-6.02?ja san bia svo to cilo vrime,dok nas nije smjenilo.Morali smo ostat pomoć 3.brigadi,KUNAMA.,pa bi bilo skroz ok da razminimo viđenja događaja koji su se zbili to vrime dok san bia.Zato me je i privuka Mornar,jer vidin da je i on bia točno to vrime na istome mistu di i ja.,e sad kad bi bia još ko,jesi li ti jedan od Vukova sa Vučjaka?,e sa njima je bila šora do bola,jednima i drugima.Posli san bia na bolovanju do kraja10mjeseca93,toliko za sad.

 

:) Ma nisam ja jedan od njih.

Zar nisu 4. februara prilikom onog poslednjeg velikog napada i slavonski tenkisti bili u Kasicu,kad su se tenkovi izmesali a borbe vodile do kasno u noc?(bar sam ja pokupio taj info) Tog dana je ranjen i Veljko Milankovic.

Kako vam je propao napad 24.januara na Kasic,znas?

 

 

Share this post


Link to post
12 minutes ago, vucijaci said:

jesu

:) Ma nisam ja jedan od njih.

Zar nisu 4. februara prilikom onog poslednjeg velikog napada i slavonski tenkovi bili u Kasicu,kad su se tenkovi izmesali a borbe vodile do kasno u noc?(bar sam ja pokupio taj info) Tog dana je ranjen i Veljko Milankovic.

 

 

jesu,Slavonci su već većin djelom tenkovske posade bile u Kašiću,i neke od moje brigade,jer smo postupno se mjenjali,a kako je bia vaš napad priključile se posade njihovoj komandi,a moja BVPsatnija je tukla se sa vašima tog 4 tog,ostali sutradan,kad je već bilo mirno i spremali se za komplet se povuć,mislim na oklop 4 brigade,jer smo totalno već bili izmoreni...

Share this post


Link to post

Pitao sam te za 24. januar i vas prvi napad na Kasic koji je zaustavljen,ali verovatno nisi primetio jer sam editovao svoj post.Kolike ste gubitke imali taj dan,koliko vam je oklopa pogodjeno? Sledeceg dana 25. januara ste pokrenuli novi napad i zauzeli Kasic,a naredni dan tj. 26. januara 92.mtbr pokrece prvi kontra-udar koji je Mornar opisao na prvim stranama ove teme.

Share this post


Link to post
3 hours ago, BANIJA 79 said:

 

Kapetan Dragan brka pojmove građanin i građevina, isto kao hrvatski predsjednik vlade Orešković

13:06

Share this post


Link to post

http://ZADAR - Uz značajno policijsko i vojno osiguranje na Sveučilištu u Zadru održan je okrugli stol na kojem je o ulozi svojih postrojbi u vojno redarstvenoj operaciji Maslenica govorilo desetak zapovjednika. Organizator skupa bio je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar domovinskog rata, a kako je istaknuo ravnatelj Centra dr. Ante Nazor ovo je tek prvi skup na kojem se otvara tema pripreme i provedbe akcije Maslenica. Sljedeći je već sada najavljen za dogodine. - Početak napada je bio u 7 sati. Svi su počeli u 7, osim 4. brigade koja počinje u 6.15. Lijevi susjed 112. prva dva dana nije se ni čuo, desni susjed 113. samo je u odbrani, Specijalne snage kralja Tomisla prva dva dana - ništa. Samo 4. gardijska brigada ide grlom u jagode. Već su imali mrtve i ranjene i što se događa? Ukupno 11 poginulih i 63 ranjena. Budući da ovaj Centar zahtijeva da pišemo samo istinu ja bih postavio pitanje da li su načelnik Glavnog stožera, načelnik operativne zone, ne amnestiram ni samog sebe, suodgovorni za gubitak ovoliko ljudi u 4. brigadi, kazao je među ostalim general bojnik Luka Džanko. Pukovnik Svemir Vrsaljko prije samog izlaganja o djelovanju Specijalnih snaga MUP-a u pripremi i provedbi akcije Maslenica pozdravio je svojeg tadašnjeg zapovjednika generala Markača i uputio pozdrav generalu Gotovinu, zbog čega je bio prekinut pljeskom nazočnih. Naveo je kako su u akciji smrtno stradala trojica djelatnike Specijalne jedinice policije, dok je 9 teško, a 17 lakše ranjeno. - Mislim da nismo kažnjena, nego odabrana generacija i nemojmo dozvoliti, ni sebi, ni našim momcima, da se pitamo je li nam ovo trebalo. Je. Ostvarili smo snove naših pradjedova i na tome zahvaljujem Bogu, završio je Vrsaljko svoje izlaganje u kojem je podsjetio na teško okolnosti stvaranja Specijalnih postrojbi policije.

Share this post


Link to post

Pozdrav svima nije me bilo dugo a vidim da je bilo aktivnosti a novi clan iz 4 GBR kaze da sam na veo lazne podatke pa eto ko zeli moze da procita pa da sam izvuce zakjucke.

Gospodin Pauk tvrdi da su tih 11 poginuli od 22.01.1993 do 6.02.1993 a gotovo svaki dan su vodjene borbe a od tih 11 dvojica su poginula u minskom polju dok su prilazili linijama fronta tako da po Pauku ispada da je 4GBR u svim tim teskim borbama imala samo 9 poginulih u direktnoj borbi?

Evo I pitanje za 4 GBR Pauci ako zelis neku postenu diskusiju na ovo forumu kazes da si bio u oklopnom bataljonu 4GBR onda sigurno znas koliko vasih oklopnih vozila je pogodjeno, unisteno ili zarobljeno pa nam to kazi??

Share this post


Link to post
On 7/5/2016 at 1:35 AM, mornar said:

 

Ovo je put u zabludu i mistifikacije, također i put u skorašnji zaborav po "metodu" što više patetike, a što manje studioznog pristupa i analize! I onda se braniteljska udruženja čudom čude što u knjigama za osnovnu i srednju školu nema materijala o ratu 91-95! Pa kako nakon ovoga nešto staviti u udžbenike deci, ako prethodno nisu u stanju uraditi objektivnu analizu jedne akcije, a kamoli čitavog rata! Neko jako potcenjuje decu!

Baš me zanima koliko je para pokupljeno za ove dubioze!

Share this post


Link to post

Поштовани форумаши, имам једно питање. Као што сам ја схватио у овој операцији било је два дела фронта. Први јужно од Новиградског мора - Смоковић, Кашић, Паљув, Новиград итд. Други део - северно од Новиградског мора. Значи Масленица, Јасенице и правац Оброваца.

На јужном делу против снага СВК биле су јединице ЗП Сплит. А ко од хрватских снага нападао је положаји 4. Обровачке бригаде?

Хвала унапред!

Share this post


Link to post
3 hours ago, Sokol-rus said:

Поштовани форумаши, имам једно питање. Као што сам ја схватио у овој операцији било је два дела фронта. Први јужно од Новиградског мора - Смоковић, Кашић, Паљув, Новиград итд. Други део - северно од Новиградског мора. Значи Масленица, Јасенице и правац Оброваца.

На јужном делу против снага СВК биле су јединице ЗП Сплит. А ко од хрватских снага нападао је положаји 4. Обровачке бригаде?

Хвала унапред!

9. gardijska brigada Gospić,  118. brigada Gospić, 133. brigada Otočac, specijalci iz MUP-a i još neki 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...