Sign in to follow this  
Rada

NAJSTARIJA SRPSKA NASELJA PO SJEVERNOJ HRVATSKOJ (DO 1597. GOD)

Recommended Posts

NAJSTARIJA SRPSKA NASELJA PO SJEVERNOJ HRVATSKOJ (DO 1597. GOD)

Današnju severnu Hrvatsku sačinjava prostrana oblast između Save i Drave. — Na zapadu deli je od štajerske reka Sutla i gora Macelj, a na Istoku graniči sa Slavonijom dužinom rečice Ilove.

U pređašnja vremena i ova oblast nazivana je Slavonijom, s dodatkom gornja — za razliku od današnje ili donje Slavonije, s kojom je nekada sačnnjavala jednu oblast; a južna granica njena išla je tada do reke Kupe, gde je počinjala Hrvatska. Nemci su ovu oblast zvali Windischland, a Mađari i drugi u latinskim ispravama nazivali su je Sclavonia. — Glavni gradovi njeni behu Zagreb, Križevci, Varaždin i Koprivnica.

Turske provale u XV. i XVI. veku učiniše, da su mnogi Hrvati iz Like, Krbave, Primorja i severne Dalmacije uklonili se stalno sa svojih ognjišta i nastanili po ovoj oblasti. Zbog toga je Zagreb ubrzo postao središte nove etničke Hrvatske, a granice gornje Slavonije znatno se pomakoše na Sever – do reke Lonje. I u glavnom, od srednjeg a docnije i od istočnoga dela tako sužene oblasti, kada se u nju oko 1540, počeše stalno naseljavati mnoge srpske pravoslavne porodice, osnovana je prva vojnička — Slovinska Krajina, koja je kasnije prozvana Varaždinskim Đeneralatom.

A kada je Karlovačkim Mirom 1699. god. i donja Slavonija ponovo ušla u sastav Austro-Ugarske Monarhije, počeše predstavnici vlasti sve više identifikovati i Đeneralat Varaždinski sa Hrvatskom, nazivajući Slavonijom samo novo zadobivenu donju Slavoniju. – Tako eto, malo po malo, tokom XVIII. veka, konačno se utvrdilo ime Hrvatska i za celu ovu oblast nekadašnje gornje Slavonije...

Narod je, međutim, od pamtiveka pa sve do prve polovine XIX. veka celu ovu oblast nazivao Slovinijom, a sebe Slovincima; dok su joj štajerci i drugi okolni narodi, naročito zapadnom delu njenom — Zagorju i Prigorju, dali ime Bezjačka, a narodu Bezjaki ili Bezjaci, — slično šijačkoj i šijacima oko Požege u donjoj Slavoniji. Međutim, kada su Srbi naselili sredinu ove oblasti, dadoše joj i oni jedno novo ime — Vretanija ili Vratanija, te je tako, bar od 1609.—1704., nazivahu naši crkveni predstavnici i moldavski vladaoci u svojim spisima, a srpski slikari na ikonostasima; dok su u isto doba i još nešto docnije (do polovine XVIII. v.), ruski vladaoci i crkveni predstavnici redovno i ovu oblast nazivali „Srpskom zemljom".

Oblast je ova danas raznovrsne etnografske kompozicije, jer je i poreklo današnjeg njenog stanovništva vrlo različito.

— Pored osnovnog starosedelačkog stanovništva Slovinaca, koji samo u zapadnom delu prevlađuju, nalaze se tu mnogi Hrvati, Srbi, štajerci, Kranjci, Česi, Moravci, Nemci i Mađari, a ponešto ima i Jevreja, (većinom poljskih), Talijana, Cigana i Rumuna, Stari Slovinci, Hrvati, Kranjci, štajerci i svi rimokatolički Srbi, a i jedan deo Čeha i Moravaca, etnografski se gotovo izjednačiše, te žive danas pod zajedničkim imenom Hrvata, dok su ostali narodi očuvali svoju individualnost. Među ovim narodima pravoslavni Srbi su najbrojniji, ali njihova naselja ne obuhvataju danas celu ovu oblast. Ona se pružaju samo po onom četvorougaoniku, što ga čine gorske kose i ogranci Bilogore sa Severa, Kalnika sa zapada, Marčanskoga humlja i Moslavačke gore sa Juga, te rečica Ilova sa Istoka; a tek nekoliko malenih sela naših prelazi te granice i spušta se u ravnu Podravinu...

Nu i srpsko stanovništvo ove oblasti nije po poreklu jedne etnografske kompozicije. šta više, ono ima u sebi podosta predstavnika iz sviju oblasti naših sa Balkanskoga Poluostrva; a ponešto je asimilovalo i od drugih naroda, naročito od starih Slovinaca i Hrvata, kojima je međutim, u isto vreme, mnogo više dalo iz svoje sredine. — Osnovu našem stanovništvu ovde sačinjavaju Hercegovci i Bosanci, a znatno je popunjuju Srbijanci, Crnogorci i Maćedonci.

Za prelazne zemlje našim velikim i malim migracijama u ovu oblast, osim Srema, Slavonije i Ugarske, sa Dalmacijom i južnom Hrvatskom, poslužile su još i Kranjska i štajerska, a donekle i Erdelj. Velike migracije imale su u glavnom četiri perioda. Prve poznate nam bile su tokom XV veka, iz srednjevekovne Srbije — Despotovine i Hercegovine, preko Slavonije i Hrvatske; a smestile su se, u glavnom, u malenim oazama, oko Zagrebačkih i Kalničkih gora. — Potomci njihovi izgubljeni su za Srpstvo. Druge migracije bile su tokom XVI. v., iz severnih krajeva današnje Srbije, iz Bosne i Hercegovine, s Crnom Gorom i Starom Srbijom, većinom preko Kranjske i štajerske, Ugarske i Slavonije. Ova naselja spustila su se takođe oko Kalničkih gora i njihovih istočnih ogranaka, pružajući se postepeno sve više i po severozapadnim kosama Bilogore.

— Potomci ovih doseljenika većinom suočuvali se u Pravoslavlju i Srpstvu, te su osnov celom današnjem srpskom stanovništvu u ovoj oblasti. Treće migracije izvršene su u glavnom od kraja XVI. do pred kraj XVII. v. (1597.—1683. god.) iz raznih naših oblasti preko Slavonije i Hrvatske, te su zauzele mahom sredinu današnjih naših naselja u ovoj oblasti, od Rovišta do Severina. A četvrte veće migracije naše bile su krajem XVII. i početkom XVIII. v. (1683.—1718. god.), takođe iz raznih krajeva naših preko Slavonije i Hrvatske, a naselile su u glavnom sav istočni kraj od Severina do Ilove, sa celom Moslavinom. Tada je konačno zaključeno naseljavanje ove oblasti Srpskim Narodom; i ako su male migracije pojedinih porodica i pojedinaca našega naroda i danas još u znatnom jeku...

Valja nam napomenuti, da je bivalo i migracija naroda našeg iz ove oblasti u druge oblasti, a naročito u južnu Hrvatsku i Slavoniju, te Kranjsku i štajersku. Ali su to bile mahom male seobe, većinom samo pojedinih porodica. — Ova je oblast u tome pogledu, od kako se Srbi u nju počeše naseljavati, mnogo više pasivna nego aktivna; jer je pre toga gotovo opustela bila, pa i danas još ima dosta nenaseljenog plodnog zemljišta...

Prva srpska naselja

Poznato je, da su već u prvim vekovima našega boravka na Balkanskom Poluostrvu, ne samo mnoge odlične porodice naše, zbog međusobica i drugih razloga, nego i čitavi krajevi naši sklanjali se privremeno, pa i stalno, u južnu Hrvatsku — pred raznim neprijateljiia s Istoka i Juga. U takovim prilikama, između ostaloga, postala je i stara srpska općina Srb, u današnjoj južnoj Hrvatskoj. A nema sumnje, da su bar pojedine porodnce naše, naročito iz Bosne, sklanjale se i stalno nastanjivale i po staroj gornjoj Slavoniji, a današnjoj severnoj Hrvatskoj.

Tih slučajeva moglo je još više biti oko polovine XII. veka, kada je u Ugarskoj i Hrvatskoj vladala Srpkinja kraljica Jelena, ćerka raškoga župana Uroša. Njen brat Beloš bio je tada palatin ugarski i dugo vremena ban slavonski; pa je lako moguće da su oni u pojedine gradove svoje doveli i srpsku vojničku posadu, — koja je tu stalno ostala sa svojim porodicama, — kao što su to docnije učinili kralj Vladislav i ban Urlih Ciljski, zet srpskoga despota Đorđa Brankovića - Smederevca.

Pa zato možda, već u XIII. i XIV. v., i nalazimo među hrvatskom i slavonskom vlastelom priličan broj i takovih, čija se prezimena sa svojim srpskim oblikom jasno ističu među ostalima. A taj broj, s prodiranjem Turaka u naše zemlje, bivao je stalno sve veći, te već krajem XIV. v. i u početku XV. sretamo oko Zagreba i Križevaca, a naročito u Turopolju, među vlastelom i odličnim ljudima, i: Reliće, Radenkoviće, Radoslaviće, Staničiće, Staniloviće, Pravdiće, Grdake, Jagniće i dr.

Kada je međutim u proleće 1434. g. za hrvatsko-slavonskog bana Urliha grofa Ciljskog udala se Katarina (Katakuzina) — ćerka srpskoga despota Đorđa Brankovića — tada je, zajedno s njom ili nešto docnije, došla u gornju Slavoniju i znatna srpska vojnička posada, koja je smeštena u Medvedgrad kod Zagreba, Rakovac kod Vrbovca, Veliki i Mali Kalnik kod Križevca i u Koprivnicu. A ta posada ostala je u tim gradovima i posle ubistva Urlihova (1456. g.), te je kastelan Katarinin u Medvedgradu i župan Polja Zagrebačkoga bio Srbin iz Despotovine plemić Bogavac Milaković, a u oba Kalnika Pavle Mikšić, sa svojim Srbijancima — dokle god Katarina nije te gradove ustupila drugima.

Broj srpskih vojnika po tim gradovima bio je prilično veliki, te su starešine njihove i oni imali znatan uticaj i na okolinu, — kada je sam kralj Vladislav prisiljen bio 1447. g., da piše svima Srbima (Rasciani) po pomenutim gradovima, da ne uznemiruju građane i seljane raznim teretima i kmetskim rabotama. A nema sumnje, da je većina tih srpskih vojnika, koja je ovamo po svoj prilici neženjena došla, ovde se poženila i zasnovala porodice, koje su tu i po okolnim selima stalno se nastanile, – Zato se od to doba i pominju oko tih gradova mnogi odlični stanovnici sa karakterističnim srpskim prezimenima, kao: Babini, Brankovići, Borići, Vučići, Dobrenići, Ivkovići, Jugovići, Nedeljkovići, Novkovići, Marčetići, Milićevići, Obradovići, Petkovići, Petrovići, Poznanovići, Radinovići, Stančići, Đurđevići i dr.

Jedan deo ovih i docnije doseljenih Srba, koji se nastaniše u Sv. Jeleni Koruškoj kod Križevaca, kao: Gvozdanovići, Ljubići, Jelačići, Meštrovići, Radakovići, Xaxxxxx (?), Serbljinovići, Simići i dr., naročito su se odlikovali i dobili plemstvo, te nekima od njih i danas žive tamo potomci kao seoski plemići…

A kada u drugoj polovini XV. v. popadaše jedna za drugom u turske ruke sve države i državice naše na Balkanu, tada je sve više odličnih Srba povećavalo vlasteoske i druge redove narodne u Hrvatskoj i Slavoniji. – Ovi Srbi brzo su izmenili svoju pravoslavnu ili bogumilsku veru sa rimokatoličkom verom zemlje u koju su došli; te su polagano i etnički se izjednačavali sa starosedeocima tih zemalja — Slovincima i Hrvatima, utičući sve jače ne samo na dijalekat nego i na običaje njihove.

Poznato nam je, da su tada među ostalima, preko donje Slavonije, iz Srbije prešle i znamenite vlasteoske porodice Dragač i Bradač. Od prve možda nosi ime i oblast gornje i donje Dragačevo u Srbiji, a od druge valjda potiče crkvina Bradača, kod sela Kule u Mlavi. Obe ove porodice primile su rimsku veru, te je prva do turskog osvajanja Slavonije uživala vlasteosko dobro Pleternicu kod Požege, a za tim se uklonila dalje u gornju Slavoniju i krajem XVI. v. izumrla u Nedelišću u Međumurju. Druga je uživala velika vlasteoska dobra oko Križevaca, ali je i ona tokom XVII. veka izgubila se. I porodica Rogače, koja nas podseća na selo Rogače pod Kosmajem u Srbiji, teško da nije iz Srbije. Ona je ostala verna pravoslavlju, te nije dobila vlasteoskih dobara, a živela je u Vel. Pogancu kod Koprivnice još i krajem XVIII. veka ...

Ciljskove Srbe iz Srbije, koji su mahom porimokatoličili se, pojačaše krajem XV. v. nove srpske naseobine iz Hercegovine i Bosne, sa knezovima Vladislavom i Balšom Hercegovićem. Ovi knezovi naši dobiše u gornjoj i donjoj Slavoniji znatna vlasteoska dobra, pa među njima i grad Mali Kalnik. — Ovaj grad oduzet je docnije od Nikole Balše Hercegovića, koga i kraljevske listine nazivaju Srbinom (Rascianus); jer je Balša pristao uz Zapolju, pa zato kralj Ferdinand 1537. g. predade njegov Kalnik Ljudevitu Pekriju.

Izgleda, da je ovo hercegovačko naselje, koje je takođe mahom rimsku veru primilo, imalo tada u ovome kraju i neku svoju crkvenu organizaciju. Bar 1514. g. pominje se Vladislav, herceg od Sv. Save, kao starešina (praepositus) crkve Sv. Bogorodice (valjda manastira?) kod današnjeg sela Glogovnice pod Kalnikom, a kao susedi njegova vinograda pominju se opet gotovo sami Srbi Hercegovci: Bratić, Kosić, Brdarić, Martinović i dr. dok se u obližnjem selu Potoku, pored Filipovića, Lukačića i dr. 1498. i 1509. g. spominje Jovan Serbljin i Đorđe Orešković, za koga se takođe naglašuje da je Srbin s dodatkom Tracz, čemu je sinonim Rac ili Rašanin. — Lako je moguće, da je tada i selo Rašćani, koje i danas postoji u toj blizini, dobilo ime od Srba — Rašana, koji su ga možda prvi naselili.

Srpsko gospodarstvo u Kalniku i okolini, koje je s malim prekidima od Katarine Brankovićeve do Balše Hercegovića, trajalo preko stotinu godina (1434.—1537.), zajedno s brojnim srpskim naseljima u onome kraju, učinilo je, da je onde najjače očuvana srpska tradicija iz ovih vremena. Stoga se u srpskom pravoslavnom selu Osijeku pod Kalnikom i danas priča, da je tamošnju srpsku crkvu sagradila jedna Srpkinja grofica, koja je stolovala u Kalniku. A jedna od najstarijih srpskih porodica u tome selu jeste porodica Vitanovića, koja se danas razgranala u čitavo pleme i raširila po mnogim okolnim selima.

Uz to pleme, u selima oko Kalnika, nalazi se, možda iz tih najstarijih vremena, i još po koja pravoslavna srpska porodica, kao što su Bodin, Bodinovac i dr. A još 1774. g. nalazila se tamo u selu Ivančecu i porodica Todora Hercegovića aliter Višnjića, koja nas podseća na gospodarstvo stare vlasteoske porodice Hercegovića u onome kraju. — Danas te porodice nema među tamošnjim pravoslaviim Srbima, kao ni mnogih drugih starih hercegovačko-crnogorskih porodica: Korenića, Kordića, Grdinića, Vračarića, Vidovića i dr., koje su još i krajem XVIII. v. nalazile se oko Kalnika kao pravoslavni Srbi.

Pustošenje ove oblasti

Do turskih provala ovaj lepi i dosta plodni kraj bio je gusto naseljen i prilično bogat. No čim su Turci u XV. v., a naročito tokom XVI. v. počeli stalno da provaljuju i ovamo, i to sa tri strane — iz Bosne, donje Slavonije i Ugarske, tada su brzo opustela mnoga sela i gradovi. Prvo se razbegoše kmetovi, a onda i vlastela sa dobara svojih. Uz to, pri svakoj provali odvađahu Turci mnogo roblje u svoje krajeve i njime naseljavahu svoje spahiluke, po istočnim i južnim oblastima našim. A pri tom je najviše stradala županija Križevačka, koja je bila prva na udarcu. I već u prvoj polovini XVI. veka (1543. g.) ona broji samo 1501 dom sposoban za oporezovanje, dok je pre toga brojala preko 12.000 takovih domova; a sve tri županije ove oblasti zajedno (zagrebačka, Varaždinska i Križevačka) imaju tada tek 10.645 domova. – Tako je već u to doba ta zemlja opustela bila...

No odmah posle toga nastupiše za ovu oblast još grđi i crnji dani, jer posle pada Virovitice i Čazme (1552 g.) u turske ruke, zbog čestih provala razbojničkih četa i vojske turske, nastupio je takav strah među kmetovima ove zemlje, da su u velikoj većini sve napustili i razbežali se po severo-zapadnoj Ugarskoj, Austriji i štajerskoj. A od onih što ostaše mnogi se dobrovoljno predaše Turcima i ponudiše im sami plaćanje danka, samo da pošteđeni budu od paljenja i robljenja. — Ove Slovince prozvaše drugi Predavcima, u smislu izdajice, te i danas tri sela (kod Belovara, Križevaca i Čazme) nose njihovo ime (Predanac i Predavec).

Zbog toga, već za deset godina (1554.), pala je porezna snaga gornje Slavonije ispod polovice, te su sve tri županije imale samo 4657 poreznih domova, od kojih je na Križevačku županiju otpalo tek 376. A trideset godina posle toga (1584.) cela gornja Slavonija, zajedno sa neznatnim ostacima stare Hrvatske, preko Kupe uz Primorje i Kranjsku, nije imala više od 3.000 poreznih domova. — Pri tome je i opet Križevačka županija najgore prošla i ostala gotovo sasvim pusta. No, na sreću ove zemlje, poslednja jača turska pustošenja bila su 1591.—93. g., kada je Hasan paša bosanski samo za te dve godine, popalio oko 26 hrvatsko-slavonsknh kastela i gradova, te odveo u ropstvo oko 35.000 duša... Od tada je ubrzo turska sila trgla u natrag.

Nu priznati moramo, da iseljavanju i begstvu kmetova iz gornje Slavonije i Hrvatske, te tako lakom i brzom pustošenju ovih zemalja, nisu bile krive samo provale turske vojske i njihovih hajduka, nego i vrlo nečovečan postupak hrvatsko-slavonske vlastele sa njihovim kmetovima. — zapovednik krajiški potpukovnik Lenković, pod zakletvom je izjavio 8. oktobra 1561. g. Dvorskom Ratnom Savetu u Beču, da je vlastela deset puta više nego Turci kriva, što su se kmetovi razbegli i zemlja opustela...

Nove srpske migracije

Čim su Turci, preko gornje Slavonije i Ugarske, počeli prodirati i u štajersku robeći, laleći i ubijajući, odmah su štajerci počeli misliti kako bi osigurali gornju Slavoniju, kao grudobran svoj. A posle strašnog poraza Kacianerova kod Gorjana (1537. g.), kada je ubrzo gotovo cela donja Slavonija došla pod vlast tursku, te je već i istočni deo gornje Slavonije dobro opusteo bio, prionuše oni još ozbiljnije oko toga. Odmah se počelo raditi na osnivanju plaćeničkih krajiških četa, koje će bar raznim razbojničkim četama turskim prečiti dublje prodiranje u ovu oblast.

Ali, glavni vojeni zapovednik Hans Ungnad, kome je ta stvar 1540. g. poverena bila, brzo se uverio, da se pri tome poslu ne može mnogo osloniti na domaće slovinske i hrvatske kmetove. S toga on obavesti staleže štajerske, da ti ljudi nisu dorasli za borbu s Turcima i hajducima, te bi trebalo da i njih neko brani; jer: „oni su navikli samo, da služe oko stolova svojih gospodara, te pune podrume i koševe njihove." I predložio je: da se nabave valjane plaćeničke čete od Nemaca i naročito Srba, koji već od pre desetak i više godina u znatnom broju uskaču iz Turske u Senjsko Primorje, Žumberak i Kranjsku, te vrlo uspešno vrše krajišku službu na onoj Krajini. — Staleži usvoje ovaj predlog i već iste godine otpoče sistematsko naseljavanje srpskih uskoka po gornjoj Slavoniji.

Ove migracije obuhvataju vreme od 1540. do 1597. g. i naselile su u glavnom najzapadniji deo današnjih naših naselja u ovoj oblasti. — Potomci u ovom periodu naseljenih pravoslavnih Srba, znatno pojačani docnijim doseljenjima, čine danas preko trećine celokupnog broja Srba stanovnika u ovoj obasti (oko 50.000), te žive po brojnim selima srpskih parohija: Bolfana, Salnika, Vojakovca, Vel. Poganca, Lepavine i Vel. Mučne pod okriljem gora Kalničkih; Plavšinaca i Male Trešnjvice na severnoj strani zapadnog dela Bilo gore; te Gornjih Sredina, Bolča, Srpske Kapele i donekle Rovišta i Lipovčana na južnoj strani zapadne Bilo gore i po Marčanskom Humlju; — a docnije su odavde spustile se mnoge porodice naše i u sela srednjeg istočnog dela naših naselja u ovoj oblasti. — Osnov ovim migracijama čine kranjski, žumberački i senjski uskoci, a tek ponešto slavonski i ugarski prebezi.

Početak je učinjen sa uskocima srpskim iz Kranjske i Žumberka već marta 1540. g., a za tim i maja 1542. g., kada je u krajišku službu uzeto 400 Srba pod upravom 12 narodnih vojvoda. Ovi krajišnici razmešteni su po tadašnjoj Krajini Slovinskoj između gradova Koprivnice, Križevaca i Ivanića. Mnogi od njih doveli su ovamo i porodice svoje te ih smestili po sklonitim brdskim i šumskim mestima u blizini svojih stražara.

Za ovima počeše odmah dolaziti i uskoci srpski iz Slavonije i Ugarske, koje u ovo doba nazivaju mahom prebezima, a docnije Vlasima. — Tako, već 1543. g. dođoše iz donje Slavonije: Marko (Tomašević) od Požege i Petar (Besedić) Pribeg, svaki sa devet oružanih momaka; a iz susedne zapadne Ugarske prešao je u isto vreme zastavnik Pavle Bakić sa svojima. Nešto docnije uskočiše iz donje Slavonije i drugi; a među ovima osobito ugledni behu vojvode Ivan Margetić (Rascianus) i stric mu Plavša. Ivan je sa svojih 49 konjanika nastanio se oko Ludbrega, po nekim selima današnjih srpskih parohija Bolfana i V. Poganca, te je dao i ime selu Ivanac; a Plavša sa svoja 53 pešaka naselio se blizu Koprivnice, gde se i po njemu prozva jedno selo; — to je Plavšinac, glavno srpsko selo u onome kraju i sedište parohije.

Kada je međutim, početkom druge polovine XVI. v. Križevačka Županija od učestalih turskih provala gotovo sasvim opustela, — pri čemu su nema sumnje i novonaseljeni Srbi mnogo postradali, — tada se javila potreba za još većim brojem plaćenih krajišnika. I 1555. g. primljeno je u službu šest novih uskočkih vojvoda iz Kranjske i Žumberka, sa preko 200 uskoka, te se i broj srpskih duša ponovo umnožio u ovoj oblasti.

Iste godine došla je iz donje Slavonije i jedna porodica od 40 duša trojice odličnih srpskih vojvoda, braće: Alekse, Dojčina i Vukmira; dok je 1556. g. u broj nemačkih plaćenika uzet i Vojvoda Ratko Pribeg sa 43 pešaka, koji se nastaniše oko Topolovca, blizu Križevaca. 1562. g. naselilo se u Podravinu nekoliko desetina srpskih porodica od senjskih uskoka sa 60 oružanih ljudi, te su posle godinu dana preseljeni u blizinu manastira Lepavine, između Križevaca i Koprivnice. A 1563. g., uz naročite carske povlastice došli su ovamo iz primorja severne Dalmacije. tzv. Morlačke mnogi Srbi —Morlaci i nastanili se oko Glogovnice pod Kalnikom. Međutim. 13. januara 1568. g. upućene su iz Beča vojničke vlasti na Slovinskoj Krajini, da sve srpske uskoke iz Kranjske ili bar one, koji to budu hteli, nasele u Podravini po obroncima gora Kalničkih i Bila — između Ludbrega, Koprivnice i Đurđevca, a naročito oko Rasinje.

Ova naselja naša pojačavana su redovno i čestim migracijama pojedinih porodica iz raznih krajeva; a ove migracije učestale su osobito posle Bručke Libele od 1578. g., kojom je određeno da se plaćenička vojska na Slovinskoj Krajini znatno poveća. — No od većih seoba našega naroda u ovu oblast, posle ovoga u periodu ovom, poznata nam je još samo ona, koja se zbila između 1583.-1586. g. Nju je izveo vojvoda Petar Hasanović, kada je posle neuspelog pokušaja da se oslobodi Klis od Turaka (1583.) uskočilo iz srednje Dalmacije u senjsku okolicu, a odatle i dalje, preko 800 porodica. Hasanović je sa svojima prešao na Slovinsku Krajinu i nastanio se isprva oko Ivanić Kloštra. Tu je on 1586. god. odlično se istakao svojim junaštvom u boju protiv Ali bega, te je primljen u krajišku službu i sa svojima poslat na najizloženiju Krajinu kod grada Đurđevca u Podravini. Ovde se oni naseliše po selima današnje srpske parohije u M. Trešnjevici, gde im potomci većinom i danas kao pravoslavni Srbi žlve; i ako su tamo samo malena oaza od 750 duša.

Osim ovih dobrovoljnih seoba naših u gornju Slavoniju, bilo je u isto vreme po nešto i prisilnih preseljavanja. — Tako je, između ostalih, januara 1572. g. Đorđe grof zrinjski porobio četiri sela oko Brezovice kod Virovitice i doveo iz njih roblje u gornju Slavoiiju. A januara 1586. god. Mihajlo baron Sekelj i kapetan Globicer popalili su nekoliko naših sela oko Sirača u t. zv. Maloj Vlaškoj, u zapadnom delu donje Slavonije, i doveli kao roba odličnoga srpskog kneza iz toga kraja Ivana Pejašinovića, sa preko 100 žena i dece, Pejašinović je za tim povratio se u donju Slavoniju, s dozvolom austrijske vlasti, i 1587. g. izveo je odande još 13 zadružnih porodica, sa jednim svećenikom i mnogo blaga. Te porodice naetanjene su oko Koprivnice i u Križevcima. — Posle ove seobe punih 10 godina nezna se ni za jednu veću seobu; a za tim (od 1597. g.) počinje nov sistematski rad austrijskih vojenih vlasti na preseljavanju našega naroda u ovu oblast, mahom iz turske Slavonije...

I ako je možda većina onih prvih krajišnika naših, poput ruskih Kozaka, neženjena bila, ipak je s njima prešao priličan broj naših porodica. A radi opasnosti od Turaka one prve porodice naše nastanile su se isprva mahom oko tadašnjih glavnih Krajiških gradova: Koprivnice, Ludbrega, Križevca, Ivanića i Đurđevca, gde se mnogima i danas potomci nalaze. Nu jedan deo narodnih vojvoda, radi još veće sigurnosti, sklonio je porodice svoje u istočnu štajersku, oko Ptuja i Marburga, gde im je car Ferdinand I. darovao dvorove i zemlje.

Tako je u drugoj polovini XVI. v., počevši od 1552. g. u mestima Wernsee Aichof, Skok Rogeis, Schörschowitz i Köts h, stanovalo osim običnih uskoka i dvadesetak srpskih vojvodskih porodica, čije su starešine služile po pomenutim i drugim gradovima pa Slovinskoj Krajini. Docnije, a naročito pod kraj XVI. v., kada je Krajina postala sigurnija, većina tih porodica preseljena je među ostale porodice naše oko krajšikih gradova, te im tamo i danas žive potomci kao pravoslavni Srbi.

Ali je znatan broj naših porodica i stalno ostao u štajerskoj, pa njihovi odrođeni potomci i danas žive tamo. Tako na pr. u okružju Petave oko 150 osoba nose prezime Lah (Vlah, u značenju nekadašnji pravoslavni Srbin), oko 40 Skok (Uskok), oko 100 Milošić, 80 Kristović i Kristianović, po 20 Domiter i Marković, a oko 10 Radotić i Radanović. U okružju Fridau prezime Lah naročito je rašireno, te ima i selo Lahonec sa preko 20 Vajda (Vojvoda); za tim ima tu Purića, Ćirića, Lazića, Nikolića, Milošića, škorića, Tučića i Vukovića. A u okružju Rojčime Demetrovića, Musića, Serbaka, Jurkovića, Vlašića i Obranovića; dok je pređe bilo još i Dijakovića, Cikovića, Gajdića, Ružića i dr.

Do sada se kod nas držalo, da su Srbi počeli stalno naseljavati ovu oblast tek krajem XVI. v., ali to je kao što se iz gore izloženoga vidi pogrešno bilo. Bilo je to i stoga, što su mnogi istorici prelazili ćutke preko Rasciana, Uskoka i Prebega XV. i XVI. v. u ovoj oblasti, ili su ih tek spominjali kao neznatne seobe pojedinih porodica, koje su za Srpstvo brzo izgubljene. Međutim, već u drugoj polovini XVI. v., bilo je na Slovinskoj Krajini nekoliko tisuća naših duša, čiji potomci velikim delom i danas tamo žive kao pravoslavni Srbi. šta više, ti Srbi imali su već onda i vrlo vidnu ulogu na toj Krajini, kada je nadvojvoda Karlo juna 1576. g. upozorio zemaljsku štajersku Upravu, da većina vojvoda na Slovinskoj Krajini nije rimokatoličke nego pravoslavne vere (nit Christen, sondern Usskokhen).

A što je ova grupa srpskih naselja održala se u Pravoslavlju i Srpstvu najviše zasluga ima manastir Lepavina koji je od prvih dana postao centar njihova crkveno-narodnog života. Njega su, po svoj prilici, osnovali kaluđeri naši iz Srbije i Hercegovine, koji s narodom uskočiše oko 1530. i 1538.—9. g. prvo u Žumberak i Kranjsku, a nešto docnije spustiše se i u ovu oblast, da narodu svome budu svećenici i učitelji. Hronika manastirska beleži početak manastira ovog u 1555. g., a već dve godine docnije (avgusta 1357.) napali su ga i porobili Turci, isekavši na komadiće četvoricu od šest kaluđera...

– Kaluđerima pritekli su docnije u pomoć i mirski svećenici, koji su s novim migracijama naroda našeg ovamo prelazili; a krajem 1595. g. prešao je k njima i sam vladika Vasilije iz manastira Remete (Orahovice) u donjoj Spavoniji. Tako su ona naselja naša dobila još jači oslonac, da se i u ovoj, dotle isključivo rimokatoličkoj, oblasti održe stalno kao pravoslavni Srbi. Bivalo je istina i sada, kao i posle, otpadanja od Pravoslavlja i prelaženja u rimsku veru, ali su to činili mahom retki pojedinci, koji su imali ambiciju da se dodvore svojim gospodarima i uživaju plemićska prava, koja oni ili preci njihovi za krvave zasluge dobiše.

Međutim, bivalo je u isto doba mnogo slučajeva, da su pojedinci i sva junačkim delima krvavo stečena plemićska prava i prerogativa radije napuštali nego što bi se Pravoslavlja odrekli. Pored ostalih takovi behu znamenite vojvode srpske: Hrgovići, Pejašinovići, Vukovići, Nanići i dr. Za to su njihovi potomci i danas seljaci s pergamentskim plemićskim diplomama, na kojima je županijska vlast ondašnjeg vremena pribeležila klauzulu, da će ta prava tek onda vredeti, kada vlasnici diploma dokažu, da su se sjedinili s Rimskom Crkvom; dok u isto vreme jedna grana porimokatoličenih Draškovića, Kukuljevića, Ožegovića, Sladojevića i dr. uvrštuje se postepeno u grofove, barone i drugu vlastelu hrvatsku...

Poreklo porodica

Samo za nekoliko desetina većinom starih vojvodskih porodica može se, na osnovu istorijskih dokumenata, pouzdano odrediti datum pojave njihove u ovoj oblasti; a za ostale mnogobrojne porodice postoje tek manje ili više verovatne pretpostavke. Još slabije stojimo s određenjem porekla pojedinih porodica naših, — jer izveštaji istorijskih dokumenata za ovaj period mahom samo sumarno označuju: Tursku, Srbiju ili Maćedoniju, kao prvobitne oblasti doseljenika; ili, što je još češće, spominju samo glavnu i poslednju prelaznu oblast migracija.

A tradicija o tome skoro sasvim izbledela je u naroda ovog, čiji su preci gotovo 400 godina ratovali po raznim evropsknm bojištima, te preživeli vrlo mnogo burnih događaja, koji su iz svesti potomaka potisli i izbrisali daleka vremena seobe sa Balkanskog Poluostrva. Zato samo neke porodice navode: Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, kao svoju staru domovinu, pa i to ne svagda pouzdano.

A većina ne seća se ni imena prve postojbine svoje, nego tek koje prelazne oblasti, te vele da su poreklom Mutlaci (Morlaci iz severne Dalmacije i okoline), Čabrajci (iz zap. Bosne),Kranjci, Žumberčani i dr. Nu najviše ih ima koji ni to neznaju, te na pitanje odkuda i kada su im stari doselili, prosto odgovaraju da su ovde: „od zamana (!), od stare punte (bune), od kako se selenje zapodjelo, nezna se tome pametara" ili „nikada niko čuo nije da smo odkuda doselili"; dok opet drugi vele, da su tu: „starodobni, starovjerci, starunci, domorodci" it. d. Vrlo su retki koji znaju bar nešto više reći, kao na pr. osamdesetgodišnji starac Savo Dlaka iz zaseoka Lipovčana u brdima kod Podgorca.

On mi je između ostaloga rekao, da su njegovi stari kazivali mu, da su njihovi preci i većina srpskih podgoračkih porodica doselili ovamo „iz Srbije za turskoga rata, kada je Turčin zemlju našu zarobio i Turci napajali konje iz naših putijera...."

Zbog tako oskudnih neposrednih podataka o poreklu naših najstarijih porodica u ovome kraju, morao sam s naročitom pažnjom obratiti se i svima posrednim podacima, te brižljivo ispitivati ne samo antropogeografske i etnografske osobine njihove, nego i mnoge druge okolnosti. — Takovim radom došao sam do znatnoga broja vrlo pouzdanih indikacija za poreklo većine porodica; a rezultate toga istraživanja mogu ovde izneti samo u nekoliko kratkih crtica.

*Glavne prelazne oblasti ovih najstarijih do danas očuvanih naselja naših behu u prvom redu Kranjska i Žumberak, te Senjska i Bihićka Krajina, a za tim Morlačka ili severna Dalmacija s okolinom, te zapadna Bosna, Slavonija, Ugarska i štajerska. Prvih pet oblasti dale su gotovo dve trećine celoga našega stanovništva u ovome kraju.

Osim istorijskih dokumenata i tradicije, potvrđuje nam to još i veliki broj istih porodičnih prezimena ovde i onde, kao i imena mnognh sela i zaselaka, koja su postala od starih porodičnih prezimena, te gotovo iste fizičke, dijalektičke i druge etničke osobine. Bosna, Slavonija i Ugarska dadoše nam tada samo mali broj porodica; jer zapadni delovi njihovi nisu u ovo doba tako gusto naseljeni bili pravoslavnim Srbima, kao što je to bilo na svršetku ovoga perioda, krajem XVI. v., — kada upravo iz tih oblasti otpočinju glavne migracije i čine novi period u naseljavanju Srba po ovoj oblasti...

A štajerska poslužila je u ovo doba, samo nekoliko decenija, kao privremeno sklonište većinom odličnih vojvodskih porodica srpskih.

Isto tako dosta pouzdano možemo utvrditi, za veliki broj ovih najstarijih porodica naših, i staru balkansku postojbinu njihovu. Veći deo, naime, vodi poreklo svoje iz Stare Srbije i Hercegovine te današnje Srbije i Crne Gore, a manji deo iz Bosne, Maćedonije i Srema. — I to nam, u prvom redu, potvrđuju istorijski podaci i tradicija, a za tim i mnoge druge okolnosti.

Kada su se Turci početkom 1527. počeli spremati da osvoje Liku i Krbavu, tada su oni počeli dovoditi i mnoge srpske porodice iz istočnih i južnih krajeva naših na Krajinu Hrvatsku i Dalmatinsku, da osvojene zemlje čuvaju i pomažu nove osvajati. To su oni t. zv. Martolozi, turski Krajišnici, za koje putnik Kuripešić veli, da su 1530. g. dolazili u Zapadnu Bosnu od Beograda i Smedereva. Njih je, po svoj prilici, prvi poveo ovamo turski zapovednik tih gradova Muhamed Jahioglija, kada je, u društvu sa Ahmetom šibeničaninom i Usrefom Vrhbosanskim, pošao da osvaja Udbinu i druge gradove Hrvatske.

Slično je bivalo, gotovo u isto vreme, i na Slovinskoj Krajini, gde su 1540. zarobili nekoliko martoloza i njihovog vođu, harambašu Vuka Velimirovića, za koga se veli da je član jedne od najodličnijih porodica iz Srbije (ex regno Rasciae); a 1546. g. premestili su Turci u Voćin dotadašnjeg zapovednika požeškog Vukašinovića sa naročitom zadaćom, da pomiče Krajinu sve više na zapad i po njoj naseljuje Srbe…

Ali, mnogi od ovih Srba, nezadovoljni s Turcima, počeše ubrzo napuštati tursku krajinu i prelaziti u pomoć Hrišćanima. — Prva takova znatnija migracija bila je već u septembru 1530. g. Nju su izveli oni Srbijanci, što ih je Muhamed počeo dovoditi. Uskočili su prvo u Bihać, a onda odmah u Kranjsku i Žumberak, da se nešto docnije mnogi od njih spuste i na Slovinsku Krajinu naše oblasti. A da su to zaista bili Srbi iz današnje Srbije uverava nas, pored ostaloga, i to, što se na pr. selo Badovinci [Ovo je ime po svoj prilici francuskoga porekla - U XII. v, nosili su ime Balduin petoro jsrusalimskih kraljeva, a u XIII. dva latinsk cara u Carigradu: te je to ime moralo biti popularno i među našim precima, kada se u više listina naših i nekoliko Srba od XIII.—XV. v. naziva tim imenom.

Lako je moguće, da su naši stari doba toga davali deci svojoj ime čuvenoga osvajača Carigrada Balduina grofa Flandrijskoga, kao što su i u naše dane neki naši očevi u Bačkoj davlli svojoj deci ime štesl, onda slavnog branioca Port-Artura. Docnije je ime Balduin pretrpelo kod nas promenu u Baldovin i Badovin, što se takođe iz listina vidi, te se u preznmenu Badovinac i imenima pomenutih sela do danas sačuvalo.] nalazi samo u starom Žumberačkom okružju i u okružju šabačkom, a u našoj oblasti nekoliko porodica nosi to ime kao prezime; isto tako u Žumberku i kod nas ima mnogo porodica s prezimenom Ranjilović ili Hranilović, a u Beogradskom okrugu nalazi se selo Ranilovići; dok nas porodično prezime i ime zaseoka Balabani podseća na zemljište Balabanovac kod sela Slanaca blizu Beograda itd.

Nu, i iz drugih krajeva Srbije ima u ovoj oblasti znatan broj porodica. Tako su na pr. Bubanovići, Grubači, Grubačevići i dr. od Temnića; Beljaci, Bogavci, Gvozdenovići, Bogojevići i dr, od Ibra; Selakovići, štrbci, Čavići i dr. od Staroga Vlaha; Vitanovići, Klisurići, Keserići, Keserini i dr. od Poljanice, gde se i danas, pored gorske kose Vitanovice, nalaze i oranice Vitanovac i Klisura, kao i selo sa najstarijim tamošnjim plemenom Keserci. — A to nam donekle potvrđuju i neke stare rukopisne i štampane knjige iz manastira Sarandapora (Osogova) i sela Petnice (niže Čačka, pisana 1488. g.), te manastira: Čokešine, Bogovađe i Radovakščice, koje se nalaze u manastiru Lepavini i drugim crkvama ove oblasti.

Na sličan način saznali smo za poreklo mnogih porodica i iz drugih oblasti naših Balkanskoga Poluostrva, proveravajući resultate i somatološkim osobinama tih porodica.

Tako su na pr. iz Stare Srbije poreklom: šiljci, Crljenice, Brnjice, Grbe, Grbići, Žile, Dlake, šarci, Rončevići, Strainići, Dragaši, Dragaševići i dr. od Novopazarskog Sandžaka: Kuštrići, Mirići, Kodići i dr. sa Kosova: Korše, Goranovići, Rajnići, Nedići i dr. od Metohije, šara i Podrimlja.

Iz Maćedonije su: Smoljanci i Smoljanovići, za koje tradicija veli da su iz Grčke; pa Sedramci, Kirovići, Dimići, Zake, Avirovići (po tradiciji iz Kazanluka), Pandovići, šovići, Komlenci, Komlenovići, šešići (od Velesa) i dr.

Iz Hercegovine su: Ljubišići, Komadine, Odžići, Radmilovići, Raići, Rađe, Ćaćuge i dr. od Bilećkih Rudina; Vrankovići, Ratkovići, Počuče, Inići i dr. od šume, Površa, Zubaca i t. d., te: Božovići, Vujičići, Kukići, Mandići, Nježići, Radoševići, Dobrenići, Kovačevići, Vujanovići, Sabolovići, Stojnići, Vukmirići, Domazeti i dr. koji ovde slave Sv. Savu kao Krsno Ime svoje. — zato sam u ovoj oblasti našao, pored nekoliko rukopisnnh knjiga, i tri knjige goraždskih i dvanaest mileševskih izdanja.

Iz Crne Gore su: Bajčete, Ždrale, Obradovići, Banjani, i dr. od Banjana; Balote, Zorići, Raketići, Drobnjaci i dr. od Drobnjaka; Bastašići, Devići, Murgaši i dr. od Vasojevića; Koruge, Purići i dr. od Kolašina; Brdari, Proje, Kljajići i dr. od Bjelopavlića; Heraci, Herakovići i dr. od Njeguša; te Martinovići, Radičevići, Đuraševići, Hasanovići (od Rovaca), Dodoši i dr. A iz tih jugozapadnih krajeva naših jesu i Bani, Kobasice, Oluje, Karari i dr., kojih i danas još ima po Boci i Dalmaciji; kao i: Jagodići, Danilovnći, Dukići, Čavčići, Đuričići i dr., koji slave Sv. Stefana Dečanskog (Mratin-dan), te Bakići i Utješenovići, koji slave Sv. Srđa kao Krsno Ime svoje. — Stoga sam i našao po ovome kraju, pored rukopisnih knjiga (iz Slatine od Bjelopavlića jedna) i sedam komada skadarskog, a jednu cetinjskog izdanja bogoslužbenih knjiga....

Ponešto porodica vodi svoje poreklo i iz Arbanije, kao na pr.: Lemići, Lekići, Magoši, Magovci, Peleši, Đinđići, Dobrići (pređe Dobre iz Muskopolja) i dr.

Iz Bosne su: Sirovice od Dervente, Hrgovići od Maglaja, Kokiri od Prnjavora, Godeči, Dobrinići, Slavujevići i dr. od Sarajeva, te šamići, Sokolovići, Kozarci, Zmijanci, Usorci, Prusci, Kuprešani i dr.

Najposle ima nešto porodica iz Srema, kao na pr. Sakulji (Sakule, staro pusto selo kod Zemuna i Sakulje selo kod Smedereva), Tandare, Tandarići i dr. — Oni su osnovali i selo Srem blizu manastira Lepavine, gde je još u početku XVIII. v. živela jedna porodica s prezimenom Sremac....

Tako smo u glavnim potezima izneli preglednu sliku najstarijih naselja naših u današnjoj severnoj Hrvatskoj. — I kao što smo videli ta su naselja završena u glavnom već krajem XVI. v., ali je bivalo znatnih priliva novih migracija i u početku XVII. v., dok su docnije pridolazile samo pojedine porodice i to mahom preko Turopolja i Zagorja iz Dalmacije, Like, Krbave i Banije. Pa i danas neprestano traju te male migracije. Nu pored Ličana, kojih svake godine doseli se po nekoliko porodica, od novijega vremena dolaze ovamo i Bugari i Maćedonci. Prvi su većinom od Vidina i bave se baštovanstvom, a drugi od Ohrida, te su mahom lebari i alvadžije. Maćedonci ovi uvek vele da su Srbi; a jedni i drugi žene se ovde Srpkinjama, te su već osnovali i nekoliko novih srpskih porodica.

Belovar je središte trgovine za ovaj kraj, pa se u novije doba naselilo u njega i nekoliko mladih trgovaca, većinom iz Banata (od Vršca); a od poslednjih nekoliko godina internirani su u njemu i neki vojni begunci iz Srbije, od kojih su neki i sa porodicama došli, ili se ovde poženili i stalno nastanili u ovome kraju.

Objavljeno:

Radoslav M. Grujić, GLASNIK SRPSKOG GEOGRAFSKOG DRUšTVA, Godina 1.

Septembar 1912. god., Sveska 2.

Jadovno.com

Share this post


Link to post

RADOSLAV GRUJIĆ – SVEDOK VREMENA

Danas – zapravo večeras prema još uvek važećim odlukama komunističke vlasti iz 1945. godine mi treba da govorimo o «ratnom zločincu» i čoveku «bez nacionalne časti».

Protojereja-stavrofora Radoslava Grujića, profesora Beogradskog univerziteta, akademika i jednog od najeminentnijih naučnika svog vremena pokušali su da unize sledbenici jedne pogubne ideologije. Među tim «borcima» bilo je njegovih učenika i studenata. Sramota se nastavlja, i traje do dana današnjeg.

Prošlo je više od pola stoleća kako su donesene ove nečasne odluke, i nisu još uvek ukinute. Na sreću, ne sledi te odluke današnja politička elita Beograda i Srbije, već je to naš i njen nemar koji traje, a ta sramna osuda ubire dane i beleži godine. Ono što raduje jeste činjenica da će sveštenik i naučnik Radoslav Grujić uskoro dobiti svoju ulicu u gradu Beogradu, gradu iz koga je odlazio, ali u koji se uvek rado vraćao. On Beogradu ništa ne duguje, ali je zato Beograd njegov veliki dužnik. Pored Beograda, Zagreb je drugo stanište u koje je prof. Dr Radoslav Grujić dolazio, u njemu studirao i radio, ali iznad svega imao veliki broj kolega i iskrenih prijatelja i poštovalaca.

Ko je u stvari Radoslav Grujić, kakav je njegov životni put i, uopšte, koliki je njegov značaj za srpsku, ali i evropsku nauku i kulturu?

Radoslav Grujić je rođen 29./17. juna 1878. godine u Zemunu. Tu je završio(1895) osnovnu školu i realku. Karlovačku bogosloviju završio je 1899. godine. Iste godine se oženio i rukopoložio za sveštenika. Postavljen je za parohijskog pomoćnika pri crkvi Svete Trojice u Zemunu, gde je starešina bio učeni prota Dimitrije Ruvarac. Taj period od nepunih pet godina (1. 12. 1899. do 1. 10. 1904.) bio je veliko parohijsko iskustvo, ali i iskušenje. Biti kapelan proti Dimitriju Ruvarcu, i još stanovati u njegovoj kući, značilo je isto što i hodati po trnju.

U Ostavini prote Radoslava Grujića, koja se čuva kao zasebna muzejska celina u Muzeju SPC u Beogradu, sačuvano je i sto pisama koje je prota Dimitrije Ruvarac uputio tokom tih pet godina svom pomoćniku Radu ili Raji – kako je najčešće oslovljavao prof. Grujića. Naime, kada je prota Ruvarac postavljen za upravnika patrijaršiskog arhiva, a potom i načelnika Patrijaršijske štamparije u Sremskim Karlovcima, zamenjivao ga je mladi sveštenik Radoslav Grujić. Pored toga, Ruvarac je mladom svešteniku i njegovoj supruzi Milici ustupio i svoju kuću. U tim pismima, Ruvarac ga savetuje i kori; podučava i optužuje. (Evo nekoliko detalja iz pisama)

Životni put i naučno napredovanje sveštenika Radoslava Grujića bilo je trnovito, ali i odvažno. Od 1904. do 1914. godine bio je katiheta u velikoj gimnaziji u Bjelovaru. U ovom gradu počeo je jedan novi period u njegovom životu. Aktivan je učesnik svih kulturnih aktivnosti širom Slavonije. Prikuplja arhivsku građu i ostala svedočanstva iz bogate prošlosti Srba na tim prostorima. Uporedo je studirao prava u Beču i diplomirao 1908. godine sa državnim ispitom iz rimskog, kanonskog i slovenskog prava. Filozofske nauke studirao je u Zagrebu, gde je diplomirao 1911. godine. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju 1919. godine.

Snagom volje i velikom upornošću za sedam godina završio je, pored redovne profesorske dužnosti u Bjelovarskoj gimnaziji, i dva fakulteta i objavio 69 radova među kojima se posebno ističe njegova «Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji i njegovih glavnih obeležja». Ovo delo napisano je 1909. godine za veoma kratko vreme kao odgovor državnom tužiocu na optužnicu protiv 53 Srbina na «veleizdajničkom procesu». Kada je počeo Prvi svetski rat (1914), optužen je i zatvoren kao veleizdajnik.

Naredne godine (1915), pušten je i interniran u kućni pritvor, a potom premešten po kazni u Gospić. Posle dve godine vraća se u Bjelovar, a 1919. u Beograd gde je postavljen za profesora u Drugoj gimaziji, a potom za profesora crkveno-narodne istorije u Bogosloviji Sveti Sava. Iz Beograda odlazi (1920) u Skoplje gde je proveo najplodnije godine svog naučnog rada. Profesor je na Skopskom filozofskom fakultetu, osnivač je i predsednik Skopskog naučnog društva, pokretač i urednik «Glasnika Skopskog naučnog društva», jednog od najboljih časopisa između dva rata. Osnivač je i upravnik (1921-1937) Muzeja Južne Srbije u Skoplju. Pokretač je «Zbornika za istoriju Južne Srbije i susednih zemalja». Pri fakultetu u Skoplju osnovao je 1921. godine Dom za siromašne studente i bio njegov prvi predsednik sve do 1937. godine.

Na poziv Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve prof. dr Radoslav Grujić dolazi 1937. godine u Beograd za redovnog profesora na katedri za Istoriju Srpske pravoslavne crkve na Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Uporedo radi na obnavljanju Muzeja SPC u Konaku kneginje Ljubice čiji je upravnik bio sve do svoje smrti 1955. godine. Srpska akademija nauka i umetnosti bira ga (1939) za svog dopisnog člana (redovni član nije postao). Biran je za redovnog člana Matice srpske, hrvatske i slovačke, kao i za počasnog člana Studentskog istorijskog društva u Beogradu; saradnik je Srpskog geografskog društva i Jugoslavenskog istorijskog društva i učesnik brojnih međunarodnih naučnih skupova. (Musolini)

Svakako svoju najveću ulogu prof. Dr Radoslav Grujić imao je u Drugom svetskom ratu. Tokom tih ratnih godina vodi bitku na dva fronta: zbrinjava srpske izbeglice iz ratnih područja i spasava crkveno-umetničke dragocenosti. Njegovim zalaganjem spaseni su mnogi životi nedužnih ljudi zatočenih u brojnim logorima. U vreme kada rat besni on 13. i 14. aprila 1942. godine (istog dana posle 50 godina miniran je Muzej SPC Eparhije zagrebačko-ljubljanske u Zagrebu, Prilaz JNA 4 – danas Dežalićeva), prenosi u Beograd mošti kneza Lazara, Stefana štiljanovića i cara Uroša koje su bile izložene svetogrđu ustaša i fruškogorskim manastirima Ravanici, Jasku i šišatovcu.

Po završetku Drugog svetskog rata, Radoslav Grujić u zagrebačkim muzejima vrši (1945./46.) identifikaciju opljačkanih utvari i drugih crkveno-umetničkih dragocenosti iz srpskih crkava sa područja NDH. Trebalo je za kratko vreme identifikovati, zatim popisati, spakovati i vratiti čitavu kompoziciju od deset železničkih vagona sa crkveno-umetničkim predmetima u Beograd. Sve je to besprekorno uradio «popica», kako su protojereja-stavrofora Radoslava Grujića zvali bliski saradnici i prijatelji. Kao «nagrada za taj veliki trud slede progoni, poniženja i uvrede uglavnom od mlađih kolega, zagovornika nove ideologije. Na izmaku 1944. godine, Sud časti Univerziteta u Beogradu, pod rednim brojem 1, zatražio je da dr Radoslav Grujić u roku od tri dana od prijema pisma odgovori, odnosno da izjavu o svojoj delatnosti tokom Drugog svetskog rata.

Ovaj sramni akt potpisao je predsednik dr Jovan Tomić. U svom odgovoru Sudu časti Beogradskog univerziteta, koji je dostavljen u roku od tri dana, prota Grujić, pored ostalog navodi: «1. Da, po strogom ispitu svoje savesti i postupaka, slobodno mogu pred svim forumom reći: da nikada, ni pre rata, kao ni tokom okupacije, nisam ništa učinio što bi moglo biti, «na štetu časti, ugleda i interesa naroda uopšte, a univerziteta posebno». I «2. da mi lično nisu poznati u pomenutom smislu postupci ostalih članova Univerziteta, sem nekoliko opšte poznatih napisa i članaka koje su pojedinci pod punim imenom i prezimenom objavili po dnevnim i nedeljnim listovima za vreme okupacije – a nisu mogli služiti na čast ne samo onima koji su ih pisali, nego ni narodu ni Univerzitetu. U Beogradu 15. decembra 1944.» (ORG – arhivalije 1333)

Ipak, presuda je doneta, i ona glasi: «Po rasmatranju svih akata i saslušanja dr. RADOSLAVA GRUJIĆA, redovnog profesora Teološkog fakulteta u Beogradu Sud je našao:

1) Da je dr Grujić za vreme okupacije okupatorovom ministru Joniću poslao niz izveštaja i predloga za Srpski ciljni plan i to:

a) za organizaciju Zavoda Srpske pravoslavne kulture;

b ) za organizaciju Zavoda za uporedno proučavanje religije i filosofskih sistema;

v) za organizaciju Odbora za popis i opis starih srpskih rukopisa;

g) za organizaciju Odbora za stare srpske štampane knjige;

d) za organizaciju Odbora za registrovanje i opis uništenih Srpskih nacionalnih dragocenosti za vreme drugog svetskog rata;

đ) za organizaciju Odbora za biografiju Svetog Save;

e) za organizaciju Odbora za izdavanje izvora istorije Srpske crkve;

ž) za organizaciju Odbora za istoriju Srpske Crkve;

z) za organizaciju Teološkog fakulteta;

i) primedbe na projekt opšteg državnog plana.

2. Da je bio član tako zvane fakultetske matice;

3. Da je bio na prijemu kod Nojerbaha, posle proslave svečanog otvaranja od okupatora reorganizovanog Univerziteta i

4. Da je za vreme okupacije spremio za Kolarčev Univerzitet i okupatorsku radio-stanicu dva predavanja i to:

a) «Osnovi Srpskog nacionalizma» i

b ) «Privilegije nemačkih vladara Srpskom narodu od 16. do 18. veka».

Posle ovih taksativnih navoda Sud navodi i sledeće: «Iz svega izloženog vide se da je aktivnost dr. Grujića za vreme okupacije velika». Da bi to potvrdili navode i delove iz izjave u kojoj prof. Grujić kaže da je «osećao snažan imperativ celog svog duhovnog bića, da našem teško unesrećenom narodu i Univerzitetu, i u najtežim vremenima pod bezdušnim okupatorom, treba pružiti bar onoliko duhovnog osveženja i obodrenja koliko god se to, prema prilikama bude dalo». To obrazloženje Sud časti nije mogao uvažiti pa je «ODLUČIO DA DR RADOSLAVA GRUJIĆA, PROFESORA TEOLOšKOG FAKULTETA, KAZNI UDALJAVANJEM SA UNIVERZITETA». Ovu presudu doneli su 3. aprila 1945. godine i svojeručno potpisali članovi Suda časti Brogradskog univerziteta i dušebrižnici nove ideologije: Ivan Tomić Pavle Savić (potonji dugogodišnji predsednik SANU), Petar Matić, Borisav P. Stevanović, St. Ćelino, Radomir Aleksić, Milka Radoičić, D. Nedeljković, T. Bunuševac i Đ. Nikolić.

To nije bio kraj komunističkom bestijanju i progonu prote Radoslava Grujića. Odlukom Odbora IV naselja NO Rejona 1. septembra 1945. godine dr Radoslav Grujić je «lišen srpske nacionalne časti» i stavljen i na listu ratnih zločinaca.

O tim danima upečatljivo svedoči akademik Vojislav Đurić (njegova majka je jedno vreme održavala kuću prote Grujića) koji ga pamti još iz rane mladosti. «Grujić je bio čovek izgubljene nacionalne časti kome su bili zabranjeni javni nastupi, nije imao pravo glasa. Ta nepravda ga je duboko ranila, teško je to odbolovao. Sačuvao je vedar duh zahvaljujući svojoj prirodi i bogoslovskom obrazovanju». (Ovo je pok. Prof. Đurić izjavio Snežani Đurović, koja je radila (1992) diplomski rad «Ličnost, rad, spisi, pedagoška shvatanja dr Radoslava Grujića» na filosofskom fakultetu u Beogradu, Odelenje za pedagogiju i andrologiju).

Njegovi savremenici, oni retki, iskreni, o njemu govore sa dubokim poštovanjem i divljenjem. Uglavnom ističu tri dominantne osobine prote Grujića: učenost, želju da svakom pomogne, posebno mladima, i poštovanje ličnosti. Nikada ni o kome ništa nije ružno rekao i napisao. U svakome je video čoveka i u njemu obrise ljudskosti i bogostvorenja. Akademik Dejan Medaković, učenik prof. Grujića kod koga je odbranio doktorsku tezu, u Efemerisu III za njega kaže: «Bio je pun neke dobrote i duhovne smirenosti proistekle ne samo iz njegovog istorijskog, već teološkog obrazovanja...».

Posleratne godine prota Grujić provodi najčešće u depoima Crkvenog muzeja u Beogradu čiji je dugogodišnji upravnik i obnovitelj bio, kao i u Ptarijaršijskoj biblioteci. Povremeno odlazi u SANU, u Arheološki institut. Oko njega se uglavnom okupljaju mladi naučnici kojima nesebično prenosi svoje ogromno iskustvo i stečeno znanje. Dve plemenite strasti nisu ga nikada napuštale – navodi akademik Svetozar Radojčić – njegova želja da pomogne mladima i njegova večita briga da spasava dragocenosti večito ugrožene riznice naše stare umetnosti. Sa istim žarom Grujić spasava poslednje krpice starog antimisa, sitne fragmente natpisa; sa istom strpljivošću on je u odmaklim godinama, jedini među nama, strpljivo prebrojavao dragocenosti fruškogorskih manastira – u danima kada je imao razloga da se brine o svojoj egzistenciji», ističe prof. Radojčić, jedan od vodećih istoričara umetnosti Evrope.

U posleratnim godinama tihovanja prof. Dr Radoslav Grujuć svodi svoj životni saldo. Ostao je kao čovek sam. Životna saputnica Milica preminula je još 1937. godine. Nisu imali poroda. Svoju bogatu biblioteku sa velikim brojem rukopisnih i starih štampanih knjiga, zatim arhivske građe, crkveno-umetničkih i drugih predmeta zaveštava Srpskoj crkvi, odnosno Muzeju SPC. Ova Ostavina danas čini jednu zasebnu riznicu unutar Crkvenog muzeja.

Umoran od svega, narušenog zdravlja, odlazi na Hvar da se odmori. Tamo je rado i često odlazio. Ovo je bio njegov poslednji odlazak. Umro je 25. maja u 77. godini života. Bilo je to 1955. gopdine. Kada mu je pozlilo pritekla mu je u pomoć jedna osoba sa recepcije. Posle gutljaja hladne vode zamolio je da ostane sam, rekavši: «Sad ću ja». Želeo je da na samrtnom času bude sam, da njegova smrt nikoga ne uznemiri. Sve troškove oko prenosa njegova tela snosio je lično patrijarh srpski Vikentije. Sahranjen je 1. juna na Novom groblju pored supruge Milice. Opelo je obavio Patrijarh sa 12 sveštenika i dva đakona. Pored mnogobrojnih prijatelja i poštovalaca poslednjem ispraćaju prote Radoslava Grujića prisustvovalo je i deset srpskih episkopa i brojno sveštenstvo.

Opraštajući se od prote Grujića patrijarh Vikentije je, pored ostalog, rekao: «Otišao si od nas, dragi pokojniče da se odmoriš od svog rada i pribereš za novi. Bez rada nisi mogao živeti: Uvek si govorio da treba još mnogo da uradiš; pravio si planove za nova dela. Ali, po Božjoj volji, drugačije se dogodilo. Tamo gde si mislio da nađeš privremenog mira našao si trajan mir. Sa odmora su se vratili tvoji zemni ostaci. Došao sam da se oprostim sa tobom i da predam materi zemlji tvoje telo. Tvoje telo je prestalo da živi, ali tvoj će duh živeti kroz tvoja dela, i biće podstrek za nas i buduće generacije kako valja raditi za Crkvu i narod.

Ceo tvoj život je bio besprekidni koristan rad. Rezultati tog rada su toliko obimni da se ne mogu ovde u jednom kratkom govoru obuhvatiti. To ovde i nije potrebno, jer tvoji radovi će ostati trajniji od tuča i mermera. Kao primer hrabrosti i požrtvovanja pomenuću tvoje delo «Apologija naroda srpskog u Hrvatskoj i Slavoniji» koje je napisano u vreme kada je ta oblast bila pod tuđinskom političkom upravom. Bio si revnostan sakupljač starina i trudio si se da što više doprineseš osvetljavanju naše prošlosti. Za sve ovo naša crkva i naš narod duguju ti veliku zahvalnost. U ime Srpske pravoslavne crkve opraštam se s tobom i zahvaljujem na tvom trudu i radu moleći se Gospodu da s pravednicima upokoji dušu tvoju», rekao je pored ostalog srpski prvoprestolnik Srpske crkve patrijarh Vikentije.

Godine 1992, na predlog Uprave Muzeja SPC, a uz veliku podršku mitropolita zagrebačko-ljubljanskog g. Jovana i blaženopočivšeg episkopa šumadijskog dr. Save, zemni ostaci prote Radoslava Grujića i njegove žene Milice preneti su sa Beogradskog novog groblja u manastir Grgeteg. Bila je to, moglo bi se reći, njegova treća sahrana. Prva je bila «živa» i sramotna 1945. godine, i nju su mu priredili sledbenici nove posleratne ideologije. To je vreme kada su nečasnici, ovog srpskog korifeja izbacili sa Beogradskog univerziteta, lišili ga nacionalne i građanske časti i stavili na listu ratnih zločina. Druga je bila ona prava – životna 1. juna 1955., pre 48 godina.

Treća sahrana prote Radoslava Grujića bila je 11. novembra 1992. godine kada je Crkveni muzej, odnosno Srpska pravoslavna crkva u poslednji čas sačuvala njegove zemne ostatke (grobno mesto je već bilo kupljeno) i prenela ih u fruškogorski manastir Grgeteg i sahranila na takozvanu «Tablu» gde već počivaju znameniti srpski istorici Ilarion Ruvarac i Fedor Nikšić. Verujemo da je ovo poslednje stanište zemnih ostataka ovog crkveno-narodnog poslenika i srpskog stradalnika.

Prota Radoslav Grujić je za sobom ostavio preko 270 bibliografski jedinica, ne računajući tu i odrednice – oko500 – koje je uradio za Stanojevićevu Narodnu enciklopediju. Bibliografiju njegovih radova objavio je Ljubomir Nikšić u Zborniku Matice srpske, serija društvene nauke, sv. 12, Novi Sad 1956. Ova bibliografija ponovljena je i u Bogoslovlju, god. 24 (39) sv.1 i 2, Beograd 1980, 47-71. Ista dopunjena u Azbučniku Srpske pravoslavne crkve po Radoslavu Grujiću (Pogovor i urednik S. Mileusnić), Beograd 1993, 313-314.

Grujićeva istorijska istraživanja bila su usmerena u dva pravca: Karlovačka mitropolija, odnosno život i delovanje Srpske crkve na prostoru preko Save i Dunava, i istraživanje crkvenog života na prostorima Pećke patrijaršije. Godine 1996., ponovljeno je grujićevo istorijsko štivo o Srbima u Hrvatskoj i Slavoniji Spomenicima o srpskom pravoslavnom vladičanstvu Pakračkom, poznatija kao Pakračko vladičanstvo objavljena 1930. godine u čast trostrukog jubileja pakračkog episkopa Mirona. Izdanje je ponovljeno sa Grujićevog autografa i sa njegovim ispravkama i dopunama. U Ostavini Radoslava Grujića pri Muzeju Spc u Beogradu sačubana je i njegova propoved «Zašto su Srbi tako odani veri svojih predaka» održana 2. marta 1947. godine u Nedelju pravoslavlja u beogradskoj Sabornoj crkvi.

Ova propoved objavljena je pod istim naslovom u Glasniku, službeni list Srpske patrijaršije, god. 80, br. 1, Beograd 1998, 5-11. Jedan od krucijalnih dokaza o Grujićevom protivnacionalnom delovanju u dosijeu «Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača» jeste i njegova studija «Političko-verska aktivnost Vatikana na Balkanu kroz vekove». Ovu Grujićevu studiju objavila je «Slobodna knjiga», Beograd 1998. godine u svega 200 primeraka. S blagoslovom Njegovog Visokopreosveštensta G. Jovana mitropolita zagrebačko-ljubljanskog, ponovljena je Grujićeva Apologija... u izdanj EUO Zagreb, Zagreb 2002. godine.

Za protu Radoslava Grujića moglo bi se u najkraćem reći da je bio narodni sveštenik i univerzitetski profesor; progonjeni katiheta i jedan od utemeljivača savremene istorije, istorije umetnosti, arheologije i muzeologije; optuženik za Istinu i naučnik koga su rado dočekivali svi evropski univerzitetski centri i naučni instituti. Duboko vezan za svoj napaćeni i stradalni narod, iskreno predan svojoj Crkvi, učeni Radoslav Grujić bio je tokom celog svog života najeminentniji predstavnik Srpske crkve i svog naroda za koji se nesebično žrtvovao. On nije samo svedok, on je i učesnik mnogih događaja koji su omeđili srpsku istoriju i kulturu tokom prve polovine 20 stoleća.

Osnovna Literatura

S Dušanić, Protojerej-stavrofor Dr Radoslav Grujić, profesor univerziteta u penziji, Glasnik, službeni list Srpske pravoslavne crkve, god. 34, br 6 (1955), 104-107; B. Sarija, Radoslav M. Grujić (1878-1955), Südost-Forschungen 16 (1957) 449-450; S. Radojčić, Uspomeni Radoslava M. Grujića, Zbornik MC 5 (1969) VI-III; D. Kašić, Dr Radoslav Grujić, Bogoslovlje, god. 24 (39), sv. 1-2, (1980), 47-71; Azbučnik Srpske pravoslavne crkve po Radoslavu Grujiću (S. Mileusnić, Pogovor), Beograd 1993, 335-344; Enciklopedija srpske istoriografije (1997), 336-337 (S. Mileusnić, R. Grujić); S. Mileusnić, Tri sahrane protojereja-stavrofora Radoslava Grujića, kalendar Srpske pravoslavne patrijaršije «Crkva 1999», Beograd 1998, 92-96; R. Grujić, Političko verska aktivnost Vatikana na Balkanu kroz vekove (V. Đurić, Uvodno slovo), Beograd 1998, 3-6; R. Grujić, Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji (S. Mileusnić, Pogovor – prilozi za biografiju dr Radoslava Grujića), Zagreb 2002.

29. maj 2003. god.

Slobodan Mileusnić

Manastir Lepavina

Share this post


Link to post 

Starosjeditelji Balkana su sloveni, tj. srbi, a ne romani i grci, koji su i uništavali našu istoriju i zapise zbog čega mi danas mislimo da smo doseljenici
u 7.st - najveća istorijska podvala opet iz Rima. Po genetici smo sloveni 30 posto - haplotip prisutan 12hiljada god. na Balkanu, pa istočno evropljani sa
karpata ili druga grupa slovena 40-50posto haplotip koji je prisutan na Balkanu od 4.st.pr.n.e. - arheološki i istorijski utvrđeno doseljenje istočnih Kelta,
te mi imamo 10-15posto sjevernoafričkog haplotipa koji je prisutan u Dalmaciji i primorju od 1500.god.pr.n.e. - Feničani i odmah moram spomenuti poveznicu sa našom frulom u čobana na kojoj naši stari odavno ureziju feničansku brojčanu tablicu!  ostali haplotipovi su po 4-5 posto romanski, germanski i dr. ( genetska istraživanja hrvata su od strane ruskih znanstvenika i zabranjena u Hrvatskoj)
Znači sloveni su oduvijek na Balkanu.STAROSRBI ILI AUTOHTONO STANOVNIŠTVO BALKANA I ŠIREG PODUNAVLJA


 

Ideja o autohtonosti savremenog stanovništva Balkana i šireg Podunavlja nije nova. Ovo
mišljenje potiče još od klasičnih autora, a naročito se razvila u XIX veku
(Szabo). Smatra se da se autohtono stanovništvo na prostoru Podunavlja,
Panonije i Balkana nikada nije bilo istrebljeno, a da povremeni upadi došljaka,
na pr. raznih germanskih, hunskih, avarskih i brojnih drugih plemena nisu bili
u stanju zbog svoje malobrojnosti da utiču na promenu genetskih odlika autohtonog
srpskog ili kako neki vole da kažu, slovenskog stanovništva. Prvo antropološko
istraživanje koje je pokazalo da u tzv. Ilirskim grobovima u Trebeništu kod
Ohrida, leže u stvari skeleti ljudi koji su identični sa našim savremenim stanovništvom
izvršio je još 30-tih godina XX veka prof. Branko Šljivić (Schlyvich). On kaže:
“Meni govore da su to ilirski grobovi a ja vidim da ovi skeleti imaju sve
karakteristike savremenog srpskog stanovništva”. Ovo saopštenje prof. Šljivića je ostalo jer se pojavilo 1935.
god. odštampano u jednom nemačkom časopisu, a Drugi svetski rat je sva zbivanja
u nauci potisnuo u stranu dok ne dođu neka bolja vremena. Rad prof. Šljivića je
obnovljen tek 1983. god. 20 godina posle njegove smrti. (Živanović).Tada se shvatilo da klasični autori, u prvom redu Rimljani, nisu znali i nisu mogli da
odgonetnu koji sve narodi žive na Balkanu i na širokim prostorima Podunavlja.
Zato su sve žitelje svojih provincija zvali prema nazivu tih provincija. Za
njih su u Dakiji živeli Dačani, u Trakiji – Tračani, u Panoniji – Panonci, u
Iliriji – Iliri itd. Svi ostali žitelji van rimskih provincija za njih su bili
varvari. Ponekad su pomijnjali njihova imena samo kada su ratovali protiv njih.
Zato je sasvim pogrešno upotrebljavati termine Dačani, Tračani, ili Iliri kao
oznaku nekog naroda. Plinije Stariji (79. god. posle Hrista) nalazi na primer
samo u Makedoniji preko 150 naroda koje nabraja po imenu. Pitamo se – koliki su
bili ti narodi ili se možda radilo o mestima i naseljima? Ispolitizirana nauka
u sadašnje vreme, kao i u prethodnim periodima, zlonamerno je koristila termine
kao što su Iliri, da označi na primer Albance kao starosedeoce Balkana, i sl.http://www.pesicisinovi.co.rs/index.php/pesicev-kutak/knjiga-gostiju/286-aut?start=2Zaključak, danas nažalost, narod zemlje naše je uvjeren i programiran da se zove hrvatima, a istorijski i genetski su srbi, odnosno starosjeditelji sloveni koji su zaboravili zbog rimsko-germanskog utjecaja i katoličkog programiranja svoje srpsko porijeklo i danas mrzu svoj narod srbe, kao što srbi mrzu svoj narod koji se zovu hrvatima. A ratovi su ovu mržnju samo produbili. Tako da i hrvati saznaju za svoje srpsko prijeklo, to saznanje bit će dobro
prikriveno i cenzurirano. Što se mene tiče, nek se zovu hrvatima kad već hoće, ali neku budu svjesni svog srpskog porijekla, ovako samo lažu sami sebi. I dok je tako nikad mira među nama, ali ta istina čeka mlađe naraštaje...


 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this