Sign in to follow this  
BULIN

ЗЕЛЕНГРАД - ДАЛМАЦИЈА

Recommended Posts

Zelengrad se nalazi u sjevernom dijelu obrovačke Bukovice (tzv.gornje Bukovice), planinskom dijelu Sjeverne Dalmacije na oko 10 kilometara jugoistočno od samog grada Obrovca. Bukovica je planinsko područje. Graniči se sa pet sela: sa sjevera Bilišanima, sa zapada Kruševom, sa jugozapada Karinom Gornjim, sa juga i jugoistoka Medviđom i jednim malim dijelom sa istoka Bogatnikom.

Zelengrad se nalazi na 44º8‘ s.g.š. i 15º45‘ i.g.d. Površinski je relativno malo selo dužine u pravcu sever – jug do 6 kilometara, a širine u pravcu istok – zapad od 4 do 7 kilometara. Nadmorska visina terena je od 300 do 550 metara, (prosečna je 308 m), a većina zaselaka se nalazi na oko 300-450 metara nad morem. Za sam centar sela smatra se prostor oko crkve Sv. Petra i Pavla i škole koji su na 461 metar nadmorske visine. Reljef ovog kraja je tipičan kraški i brdsko-planinski, sa oskudnom vegetacijom i obradivom zemljom. Ceo teren čine kamenjari, drage, uvale, škrape, brda i brine, dok u docima i u pojedinim dolinama i dolovima ima nešto obradive zemlje. U privrednom smislu Zelengrad kao i cijela Bukovica spadaju u pasivan poljoprivredno-stočarski kraj. Zelengrad ima desetak većih uzvišenja, tj. brda koji dominiraju terenom u selu i oko sela: To su: Zelengradina (553m), Bajnovača (551m), Medina Glavica (547), Greljevac (529), Gradina (521), Mali Greljevci (515m), Rokića Glavica (512m), Debela kosa (496m), Vršinka (482m), Ćelavica (472m), Gagića kosa (461m), Dukića Glavica (445m), Velika Kreta (444m), Vruljska Glavica (442m), Zelenikovac (432), Travnjak (428m), Torine (420m), Jasenovača (418m), Creveševica (397m), Zukvača (381), Kosica (375m), Kalinića Kosa (370m), Mačkov vrščić (356m), Janjkeš (341m).

Područje Zelengrada i okoline naseljeno je u pradavna vremena i vidljivi su ostaci ljudskog boravka iz doba ilirskog plemena Liburna (u prvim vijekovima pre Hrista) i kasnije Rimske Uprave. Slovenska plemena naseljavaju se od 7.vijeka. Današnji naziv sela potiče od imena Zelengradine tj.zelene gradine, brda u centralnom dijelu sela kraj kojeg prolazi glavni put Obrovac-Kistanje. Svakako je naziv potekao od zelenog terena kojeg čini niskogorična grabova i drenova šuma. I danas su na ovoj gradini vidljivi ostaci stare kule. Ova kula Zelengrad prvi put se u pisanim dokumentima pominje 1453.g. kao posed kneza Tome Kurjakovića. Svakako da se radi o kuli koja je i ranije postojala i predstavljala jednu od kula koja je nadzirala ovaj teren i put ka Obrovcu i u tom smislu imala odbrambeni karakter. šire područje oko same Zelengradine oduvjek se zvalo prema njoj, ali to nije bio službeni naziv ovog područja. U administrativnom i upravnom smislu Zelengrad kao zasebno naselje možemo posmatrati tek početkom druge austrijske uprave Dalmacijom (od 1815.g.), dok je ranije za vrijeme turske (1523-1683, mletačke (1683-1797, prve austrijske (1797-1806) i francuske (1806-1815) uprave, Zelengrad smatran sastavnim dijelom velikog Krmpotskog sela (današnje Medviđe). Upravnim podelama 1818.g. tokom 1820-tih austrijske vlasti Zelengrad ubrajaju u zasebno selo, koje dobija pravo izbora kneza (seoskog kapetana).

U izdvajanju i osamostaljivanju Zelengrada značajan je i događaj podizanja prve crkve u selu 1854-56.g. koja je ponela ime Sv.apostola Petra i Pavla. Zelengrad je ostao pod austrijskom upravom do 1918.g. kada je Dalmacija okupirana od strane Italije. Nakon završetka italijanske okupacije 1921.g. ulazi u sastav Kraljevine SHS (od 1929.g. Kraljevine Jugoslavije). Zelengrad je 1941.godine doživio i drugu italijansku okupaciju, koja se u selu okončala već tokom 1942.g. Odlaskom italijanskih karabinjera iz sela, koje postaje centar NOP-a za severnu Bukovicu i općinu Obrovac. Nakon završetka Drugog svjetskog rata ulazi u sastav obnovljene Jugoslavije. Nakon ratnih sukoba 1991-1995.g. nalazi se u sastavu Republike Hrvatske.

PORODICE I STANOVNIšTVO

U Zelengradu živelo je pretežno srpsko stanovništvo. Zelengrad nastanjuju porodice: Adam, Čeprnja, Gagić, Veselinović, Mitrović (Hrvati?), Oluić, Tepša i Pupovac. Najbrojnije su porodice roda Veselinović i Gagić. Odnos u brojnosti pojedinih porodica možemo posmatrati i prema podacima iz popisa 1948. godine, kada je ukupno popisano 575 stanovnika koji žive u 61 domaćinstvu: 26 domaćinstava Veselinovića sa 180 ljudi slave Sv. Petra I Pavla, Čeprnja je bilo 57 u 6 domova, slave Sv. Jovana, Gagića 24 doma sa 222 člana – slave Sv. Đorđa, Tepše 24 u 2 doma slave Sv. Vrače Kuzmu I Damjana, Pupovaca 1 domaćinstvo-slave Sv.Đorđa, Oluića 2 domaćinstva, slave Sv.Arhangela Mihaila. Pomenute porodice bile su razmeštene u 23 varoša (zaseoka), dok je ranije (do 1940-tih godina) broj varoša bio 30. Neki zaseoci ugasili su se iseljavanjem porodica.

BROJ STANOVNIKA

1830. god. 276 stanovnika, u 42 kuće

1857.god. 373 stanovnika,

1869.god. 411 stanovnika,

1880. god. 463 stanovnika,

1890. god. 522 stanovnika,

1900. god. 597 stanovnika,

1910. god. 625 stanovnika,

1921. god. 471 stanovnika

1931.god. 717 stanovnika

1948. 575, stanovnika, 61 domaćinstvo

1953.god. 664,

1961.god 688,

1971. god. 624,

1981. 558,

1991, 512 stanovnika

1996.- 2000.g. bez stanovnika

2001.g. 44 stanovnika

Share this post


Link to post

GAGIĆI – KUZMIĆI

1. VAROŠ KUZMIĆ

1.1. GEOGRAFSKI POLOŽAJ I OPŠTE ODLIKE

VaroŠ Gagići – Kuzmići 1 zauzima jedan od najpovoljnijih geografskih položaja među svim zaseocima u Zelengradu. Njegova povoljnost ogleda se u nekoliko aspekata od kojih pre svega treba naglasiti njegovu blizinu glavnoj cesti Obrovac – Medviđa – Kistanje od koje je putem udaljen svega 1,2 km za razliku od većine drugih zaseoka, koji su znatno udaljeniji. Uz to, ovaj varoŠ je relativno dobro zaklonjen brdima od jakih udara bure, Što je važan faktor za opstanak života ljudi i useva u prostranoj dolini u kojoj se nalazi varoŠ Kuzmića. SmeŠten je u krajnjem jugozapadnom delu Zelengrada, u velikoj udolini zvanoj Polje (predeo CvrkljuŠe) uz već spomenutu drevnu cestu od Obrovca preko Bukovice, čije se postojanje može pratiti od antičkih, ilirskih i rimskih vremena do danaŠnjice. Biti u blizini prometne asfaltne ceste, u svakom slučaju velika je pogodnost za život u jednom varoŠu, bez obzira na pasivnost celog kraja u kojem se nalazi celo selo. U novije vreme, njegov se povoljan položaj ogleda i u blizini Škole, crkve i mesnog groblja. U svakom slučaju, ovde treba naglasiti da se povoljan geografski položaj, osim u ovim navedenim prirodnim odlikama, izgrađivao tokom minulih vremena i u druŠtveno-ekonomskom aspektu i to baŠ zbog blizine pomenutog puta, pa se može reći da je u ovaj zaseok, kao i u varoŠ Ćorluk (vidi opis) svaka savremena stvar i pogodnost ranije stizala nego u druge zabačene brdovite zaseoke u unutraŠnjosti sela. Ovde se pre svega misli na elektrifikaciju samog varoŠa, koja je izvrŠena 197?.g. i koja je u najvećoj meri doprinela osavremenjivanju i unapređenju načina i kulture stanovanja i življenja.

PoŠto su Kuzmići na maloj udaljenosti od glavne ceste (ranije glavnog puta) koja prolazi kroz celo selo pravcem sever – jug u njegovom krajnjem zapadnom delu, jedan su od najpristupačnijih varoŠa, kako u proŠlosti, tako i u sadaŠnjosti. Ne treba zaboraviti činjenicu da se sve do 1970-tih godina u većinu zelengradskih varoŠa nije moglo doći nikako osim uskim stazama i to peŠice ili tovarom, a Kuzmići su jedan od varoŠa u koji se vekovima moglo doći i karom zahvaljujući starom putu koji je vekovima održavan i proŠirivan, a koncem 1970-tih i asfaltiran. Asfaltna cesta doprinela je oživljavanju sela i sa sobom je prvo dovela ektrifikaciju, izgradnju novih kuća olakŠavanjem dopremanja novih savremenih građevinskih materijala, a potom i sve druge propratne stvari u vezi pokućstva. Najbliži varoŠ je Pužilov (udaljen 940m) u pravcu severoistoka. Do obližnjeg varoŠa Ćorluk (staro naselje), ukoliko se ide obilaznim putem kraj Pužila, udaljenost je 2,4km, a prekim putem kroz ograde 1,6km. Do same crkve i groblja istim putem udaljenost je 1,4km. Udaljenost od Pecinog varoŠa je 1,4km ukoliko se idem prekom (starom) stazom podno Bajnovače, a ukoliko se ide asfaltnim putem udaljenost je oko 2,1km. Dalje ka severu, udaljenost od Pecinog varoŠa je 3,3 km, a do Gagića pod Jasenovačom 4,4km. Do udaljenih varoŠa na jugu Zelengrada od Kuzmića treba preći 2,6km do Adama, 3,2 km do Rokića, 3,7km do TepŠa, a 4,3km do BjeluŠa i Pupovaca.

1- U daljem tekstu samo varoŠ “ Kuzmić

Od varoŠa u unutraŠnjosti Zelengrada udaljenost Kuzmića je sledeća: od Jožića 2,7km, od RaŠponja 3km, od Čeprnja Donjih 3,2km, od Čeprnja Gornjih 4,7km, od Paljetinovića na Sjenokosu 6,3km, od Pejića 7,2km, od Kapljuva 2,5km, od Mitrovića u Mekotama 3,5km, od BjeluŠa pod MrŠinkom 4,3km, od Mitrovića u Dugim njivama 3,5km, od Gagića u Vruljama (Kijići i Ćujići) 4,7km, odnosno 5km. Najudaljeniji varoŠi su svakako Mitrovići pod Kretom (Kretari) i Mitrovići u Vlačinama (Vlačinari) koji su locirani joŠ istočnije od Pejića i Ćujića. Od Kuzmića do Kretara stazom preko Kapljuva i podno Vruljske glavice potrebo je prevaliti 6,8km, a do Vlačinara 7,6km. Ukoliko se od Kuzmića na Vlačine kretalo preko Čeprnja Gornjih, Sjenokosa i Pejića, dakle severnim pravcem, razdaljina je 8,8km. Time su pomenuti varoŠi Mitrovići-Vlačine i Gagići-Kuzmići međusobno najudaljeniji zaseoci u Zelengradu. Iako su Kuzmići vazduŠnom linijom udaljeni od Jasenovače svega oko 3km, a od Obrovca oko 8,5km, zbog konfiguracije terena cestom do Obrovca treba preći 11km. Ranije, kada se niz Burevaču nije silazilo serpentinama asfaltne ceste (dužine 2,4km do centra Obrovca), već starim putem (dužine 1,3km), udaljenost Kuzmića od centra Obrovca iznosila je oko 10km.

Povezanost Kuzmića sa ostalim varoŠima odvijala se ili glavnim putem kroz selo ili poprečnim stazama i puteljcima. Nakon izlaska putem do glavne ceste, otvaralo se nekoliko pravaca kretanja: Skretanjem ulevo ka severu iŠlo se glavnom cestom ka Veselinovićima –Pužilama, - Pecama, -Leutima, Gagićima podno Jasenovače i dalje ka Obrovcu. Skretanjem udesno ka jugu, iŠlo se ka crkvi, groblju i Ćorluku, kao i ka južnim varoŠima Adama, TepŠa, Gagića-Rokića i -BjeluŠa i Pupovaca i dalje ka Medviđi. Ka istim varoŠima ranije se kretalo i prekom stazom kroz ograde Žljeb i Dolac TepŠin. Ukoliko se nakon izlaska na glavnu cestu iz pravca Kuzmića nastavi pravo istočnim pravcem podno Zelengradine ka PiroviŠtu, dolazi se u pomenute doline gde se put račva na severni i istočni krak. Severnim krakom staza se kreće ka varoŠima Veselinovića – RaŠponja i Jožića, Čeprnja Donjih i Čeprnja Gornjih i dalje ka severu, ka Gagićima –, i Oluićima – Paljetinovićima. Istočnim krakom staza se nastavlja ka nekoliko varoŠa Mitrovića i ka Gagićima u Vruljama (Kiće i Ćujići).

Kraj varoŠa Kuzmića prolazile su i važne staze ka Karinu. Jedna je bila pravcem juga niz Cvijetinu dragu gde se nadovezuje na drugu stazu iz pravca Ćorluka i nastavlja podno brda RaŠeljke ka varoŠu Ležaja u Karinu. Udaljenost varoŠa Kuzmića od varoŠa Ležaja iznosi 2km. Dalje od Ležaja nastavljala se staza ka najbližim varoŠima u Donjem Karinu (Radeke Donje, IvaniŠi, VukŠe, DragaŠi, Lakići, Ćose, Alavanje Gornje – Kunovac, Drače – Kunovac, i dr.). Druga staza nastavljala se od varoŠa Kuzmića pravcem zapada u dužini od 1,5km do krajnje zapadnih ograda Kuzmića na međi sa Karinom podno Ležajine Ljuti i brda Pržuni. Odatle se moglo nastaviti severnim pravcem i istom stazom niz zapadne padine brda Strana i Privis ka varoŠu Vrkića Gornjih koji su udaljeni oko 900 m. Treća staza od Kuzmića ka Karinu vodila je severozapadnim pravcem ka pomenutom varoŠu Vrkića Gornjih, ali preko Pjeskulja, i to u dužini od oko 2km. Dalje od Vrkića Gornjih nastavljala je staza ka Vrkićima Donjim, Radekama Gornjim i Lončarima i dalje ka Donjem Karinu. Većina žitelja Zelengrada koristila je pomenute staze preko Kuzmića kada se kretala u pomenute varoŠe Karina. Ukoliko se od Kuzmića kretalo za BiliŠane, morao bi se prethodno prevaliti put do Jasenovače ili Sjenokosa, pa otud koristeći nekoliko staza poći ka glavnoj cesti u BiliŠanima Gornjim, odakle se pak, moglo nastaviti dalje ili ka pojednim varoŠima, Zrmanji i mlinovima, ili podalje ka Žegaru, MuŠkovcima, Krupi, Golubiću, Velebitu i dalje ka Lici. Udaljenost Kuzmića od centra BiliŠana (Škola i crkva u G.BiliŠanima) najkraćim putem preko Jasenovače iznosi 8 km.

Većina nabrojanih staza već nekoliko decenija nije prolazna i potpuno je zarasla u korov, draču i Šumu. Saobraćaj se odvija novim asfaltnim cestama i zaobilaznim cestama koje su kasnije izgrađene, tako da se do većine pomenutih zaselaka u Karinu danas mora ići cestama preko Medviđe i Popovića ili preko Obrovca i Karina Donjeg.

***

Kao Što je već rečeno, varoŠ Kuzmići nalazi se u jugozapadnom delu Zelengrada u velikoj udolini zvanoj Polje i to u njegovom krajnjem zapadnom delu, zvanom i Dolac Kuzmićev i CvrkljuŠe, dok je varoŠ Pužilov u severnom, a Ćorluk u istočnom delu Polja. Čini ga niz ogradica oranica, paŠnjaka i neŠto niskogorične Šume ukupne povrŠine do 2 km2. Polje je ukupnog opsega 6 km. Ceo teren Polja je na nadmorskoj visini od 456 do 500m n/v. (vidi opis toponima-Polje)

Nadmorska visina varoŠa je 469-472m, a doline od 456 do 480m. Geografske koordinate su 440 7' 50'' sgŠ. i 150 42' 53'' igd.

Polje je okruženo sledećim brdima: sa zapada su Privis-Pržuni (588m) i Ležajina ljut (560m), iza kojih se na 1,8km od Kuzmića uzdižu visovi Čardačine (651m) u Karinu; sa juga su Ravna ljut (570m) i RaŠeljka (572m) kao severni obronci JuriŠinke (674m) u Karinu. Sa južne strane je i teren Krivodli (490-510m), a sa jugoistočne teren Cvijetina draga (480-540m) i Kućetine (480-520m). Sa istoka je prostrano pomenuto polje Širine preko 1,5km sve do Ćorluka i Gradine (519m). Sa severne strane su Bajnovača (554m) i Zelengradina (553m). Sva ova uzviŠenja čine da je Polje okruženo za 50-100m viŠim terenom. Sam varoŠ Kuzmića je okružen i zaklonjen brdima sa tri strane i to Bajnovačom sa severne strane, Stranama (551m) i Krivodlima sa zapada i RaŠeljkom sa juga, dok se sa istočne strane prostor otvara u Široku dolinu tj. polje. Sa zapadne strane sam varoŠ je najbliže udaljen od podnožja Bajnovače, svega 350m, a najudaljeniji je od RaŠeljke 1,1km. Sve ovo čini prelep pogled blagih padina uzviŠenja na jugu i udaljenih vrhova Čardačine i JuriŠinke na jugozapadu. Sa zapadne i severne strane varoŠa Kuzmića niz je manjih i većih brda i pobrđa koji se utapaju u čitav krajolik Bukovice, dok sa istočne strane pogled doseže sve do Gradine i Ćorluka.

Međa sa Karinom, svojom celom zapadnom i jugozapadnom stranom, je na svega 500m udaljenosti od Kuzmića. Do podnožja RaŠeljke je oko 550m, a do vrha joŠ 600m. Sam varoŠ smeŠten je u krajnjem zapadnom delu Polja na kojem su nekada bile Šume zvane CvrkljuŠe /njive stanine/, koje su i danas poznate pod tim nazivom, ali su većim delom iskrčene oko varoŠa i pretvorene u životni prostor ili paŠnjake. Pod toponimom Šume CvrkljuŠe danas se podrazumeva teren uz sam varoŠ sa južne strane, a pod terminom Šume Pećine teren jugozapadno od samog varoŠa.

Teren u dolini oko varoŠa je pretežno goli beli kamenjar s pojedinim manjim obradivim povrŠinama koje su ograđene. PovrŠine Šume i paŠnjaka takođe su male i retke, i jednim delom takođe ograđene, ali je i ostatak terena pogodan za ispaŠu sitne stoke. Sveukupne odlike kraja i terena oko varoŠa Kuzmića ne razlikuju se u većoj meri od ostatka Zelengrada, tako da o njima ovde neće biti posebno izdvojenih opisa. Stoga za sve prirodne odlike kraja – vidi opis za celo selo Zelengrad.

Ovde je joŠ potrebno naglasiti veliku bezvodnost celog kraja Što u znatnoj meri pojačava surov utisak pasivnosti kamenitog i polugolog krajolika. Na celom terenu mali je broj lokvi, izvora nema, a i kopani bunari su neretko prazni. Jedini spas jesu Gusterine - kiŠnice i lokve koje se u tim vremenskim uslovima formiraju. U novije vreme, od 1960-tih i 1970-tih godina, gotovo svaka kuća je imala svoju gusternu odakle se snabdevala vodom. Pre toga, postojalo je nekoliko kopanih bunarića. Kod Rovine postojala je velika lokva za napajanje stoke koju su koristile i održavale sve porodice Kuzmić. Između danaŠnje kuće Jovana-Marinka i Kuzmana Kuzmića bio je Mijatov vrtlić, a u njemu bunarić, kojeg su koristile porodice Mijatovih sinova DuŠana, Trivuna i Tome. Od starijih gusterni bile su Mijatova gusterna u Dolini, zapadno od kuće. Lakina gusterina u Krčovini. Od Todorovih u LjepauŠi, od Mijanove familije izpad Draga, a od familije pok. DuŠana u Krivači.

1.2. DEMOGRAFSKE ODLIKE

VaroŠ Kuzmići nastanjen je ogrankom roda Gagića zvanih Kuzmići. Verovatno se formirao u toku XVIII veka doseljenjem porodice Gagić. Prvi pisani pomeni ovog varoŠa pod tim imenom su iz prve polovine XIX veka, kada su vrŠena katastarska merenja u Zelengradu. Međutim, paralelno su u službenoj upotrebi bili i nazivi Gagići, Gagići – Kuzmići ili Gagići u CvrkljuŠi. U službenim popisima stanovniŠtva, kada se varoŠ trebao predstaviti kao naseljeni zaselak, pominje se kao takav tek od 1880. godine. i to kao CvrkljuŠe, dok u ranijim popisima 1830.g., 1857.g. i 1869.g. nije posebno izdvajan kao zaseban zaselak, već je ubrajan pod „Gagići-Zelengrad“.

Od kada se može pratiti danaŠnji naziv varoŠa Gagići – Kuzmići? OvdaŠnji varoŠ je tokom XIX veka nosio i neslužbeni naziv Gagići u CvrkljuŠi, o čemu govori i prvi službeni naziv iz 1880.g. koji je preuzet iz toponima na kojem se naselje nalazilo. Tada se smatrao samo jednim od varoŠa u kojem žive porodice roda Gagića, pa je naziv ovog toponima upotrebljavan za službeni naziv ovog varoŠa. Međutim, pisani tragovi iz 1820-tih jasno govore o postojanju nadimka Kuzmić, te se iz toga može zaključiti da je makar u lokalnoj upotrebi, naziv ovoga varoŠa i tada već bio Gagići – Kuzmići, odnosno samo Kuzmići. Svakako, ako se pogledaju rodoslovi ovog ogranka roda Gagića, jasno je da već s samog početka XIX veka (1801. godine) postoji nekoliko porodica Gagić-Kuzmić koji su okupljeni na nekoliko ognjiŠta jedno uz drugo. Dakle, iz svega se sa sigurnoŠću može zaključiti da je naziv varoŠa nastao kada se i formirala familija Gagić-Kuzmić na ovoj lokaciji, a to je bilo najkasnije krajem XVIII veka.

Prema svim pokazateljima koji se baziraju kako na istraživanjima i usmenim tradicijima ova Šira lokacija u Polju, pre svega u Ćorluku, pod Gradinom i pod Zelengradinom, svakako je bila nastanjena i u daleko ranijoj proŠlosti, u roba Rimljana i Liburna, dakle znatno pre doseljenja porodica Gagić i Veselinović. Nema potvrde da je neka takva naseobina postojala i na danaŠnjem lokalitetu Kuzmića. (opŠirnije visi opis – Ćorluk)

Na Širem lokalitetu Ćorluka svakako da bi podrobnija arheoloŠka istraživanja pomogla. Tokom 19 i 20.veka (a verovatno i ranije) žitelji Ćorluka i Polja su u viŠe navrata nailazili na ostatke starih alatki, oruđa i posuđa zatrpanih pod zemljom. Svakako se radi o starim naseljima iz turskog i predturskog doba, a neki ostaci datiraju i iz srednjeg i starog veka, dakle iz doba plemena Liburna. Može se pretpostaviti da se radi o kontinuitetu postojanja naselja na ovim lokacijama. Međutim, ovde se pre svega može govoriti o stočarskim naseljima, tzv. katunima, svakako pre nego o nekakvim naseljima u kojima su bila poljoprivredna domaćinstava. Slovensko stanovniŠtvo koje je od 7. veka počelo naseljavati ovaj prostor, svakako je koristilo zatečena naselja. Kasnije, dolaskom Turaka, pomeranjem hrvatskog stanovniŠtva i naseljavanjem vlaŠkih i srpskih stočarskih porodica, područje Bukovice, pa tako i Ćorluka i dalje je bilo mesto stalnih i privremenih pastirskih stanova-katuna. Tokom 17 i 18. veka ovi katuni uz put su stalno nastanjeni, a novi su nastajali u unutraŠnosti gde se i ranije držala stoka na ispaŠi.

U svakom slučaju, predak Gagića-Kuzmića teŠko da se naselio na potpuno pust teren gde nije bilo naznaka ranijeg ljudskog obitavanja. Da li je bilo nekakvih ruŠevina ili temelja? Da li je na toj lokaciji i ranije bio neki stočarski katun? Samo je za pretpostaviti. Lokacija je bila pogodna da se nastavi stočarski život zbog okolne vegetacije pogodne za uzgoj koza, a i za obradu malih kraŠkih polja.

Lokacija prvih kuća je bila neŠto istočnije, u Krivodolima, na udaljenosti od oko 350m od danaŠnjeg varoŠa. Tamo su i danas vidljivi ostaci građevina, kuća, pojata, jara i guvna. (vidi opis toponima-kućiŠte).

Način života nije se razlikovovao od drugih naselja (vidi opise)

Nastavak vidi dole na sledećoj stranici

Godina

popisa Broj domaćin-stava Broj stanov-nika

1880 57

1890 68

1900 29

1910 40

1921

1931

1941

1948 65

1953 79

1961 79

1971 71

1981

1991

1995

1996

2005

2011

Kao zasebno naselje danaŠnji Kuzmići se uslužbenim popisima beleže od 1880.g. i to pod nazivom CvrkljuŠe.* U ranijim popisima stanovniŠtva i dobara 1830., 1857., i 1869.g. podaci za ovaj varoŠ dati su u sklopu celog sela Zelengrad, tako da nema izdvojenih podataka, verovatno iz razloga Što u tim popisima nije bio veliki broj stanovnika.

1.3. PREGLED DOMAĆINSTAVA U KUZMIĆIMA

--- Kuće, raspored kuća, popisi zvanični i po familijama, razvoj varoŠa, razvoj kuća, položaj kuća.... (u izradi)

--- Povratnici, obnovljene kuće, napuŠtene kuće, poniŠtene kuće, ambari, Štaje.... (u izradi)

Pregled domaćinstava 1900.g. 4-5 dimova 29 stanovnika (u izradi)

1. Ilija reč. Balalzga Kuzmić sa oko 7?

2. Aleksa, GliŠo i DuŠan Kuzmići + Aleksina familija stričevića, ako su skupa bili sa oko 10

3. DuŠan, Mile i Nikola sa 6?

4. Mijat i Nikola pok. Petra Kuzmića /da li su bili skupa) sa 6-7

Pregled domaćinstava 1921.g. ( u izradi)

Pregled domaćinstava 1941.g. (u izradi)

1. Đuro reč. Đuran Kuzmić

2. Spasenije Kuzmić

3. Trivun reč. TriŠo Kuzmić

4. DuŠan reč. Dulin Kuzmić

5. Toma reč. Tumara Kuzmić

6. Sava Kuzmić

7. Jovan reč. Jovećko Kuzmić

8. Miroslav reč. Mićo Kuzmić

9. DuŠan Kuzmić

(Obrad sa familiom iselio u Slavoniju 1938?)

Pregled domaćinstava 1948.g. (u izradi)

Pregled domaćinstava 1991.g.

12 domaćinstava sa ukupno 48* stanovnika

Napomena: ovde nije uračunat i broj od ?? Stanovnika, koji nisu imali stvarno mesto boravka u Zelengradu, a nalazili su se na privremenom radu i boravku van sela

1. Olga ud. pok MiloŠa i ToŠo pok. Bogdana, unuk Olgin

+ Dmitar pok. MiloŠa sa 4 člana. Ukupno 6 članova

Napomena: udovica pok.Bogdana MiloŠevog je kod sina u Batajnici

2. Mijat pok. Save sa suprugom Miljkom, ukupno 7 članova

+ Jovan, sin Mijatov sa suprugom Ilinkom i kćerkom Svjetlanom

+ Nikola, sin Jovanom sa suprugom

3. Petar reč. Peko pok. DuŠana sa suprugom Marijom, 2 člana

4. Lazar reč. Lako pok. Trivuna sa suprugom Ljeposavom-Cukom, sinom Sobodanom i kćerkom Darom, ukupno 4 člana

5. Kuzman pok. Save sa suprugom Anđom, snajom MaŠom i 2 unuke, ukupno 5

6. DuŠan reč. Jurega pok. DuŠana sa suprugom Miljkom , ukupno 2 člana

Napomena: ostatak porodice je tada bio van Zelengrada

7. Pilip pok. DuŠana sa suprugom, kćerkom DuŠankom, zetom i unučadima, ukupno 6 članova

8. Đuro reč. Đuran pok. Đure sa ženom Milijom, ukupno 2 člana

9. MiloŠ reč. Mijan pok. Đure sa suprugom Darom, 2 sina i 1 kćer, ukupno 5 članova

Napomena: ostatak porodice bio van Zelengrada

10. Miroslav reč. Mićo i supruga Zorka, 2 člana

11. Jovan reč. Marinko, sin Miljan sa 6 članova (izdvojeni u novoj kući)

12. Stana reč. Cuka pok. Spasenija, 1 član

POVRATNICI: (u izradi)

1. Mijan, Dara, Zoran

2. Đuro, umro....žena se vratila u Srbiju

3. Marinko-Jovan i Jela

1.4. TOPONIMIJA VAROŠA I OKOLICE

Kada je reč o toponimiji, odnosno o makro i mikrotoponimima na području varoŠa i njegove uže okoline, ovde će biti reč samo o mikrotoponimima, koji okružuju varoŠ u zapadnom delu Polja. O mikrotoponimima Zelengrada – vidi posebno poglavlje. Nazivi toponima koji okružuju Kuzmiće, prethodno su navedeni.

Ovde je dat spisak mikrotoponima sa opisom lokacije:

BOGORTUŠA –?

BRDINE – krajnje ograde oranice i paŠnjaka Mijata i Kuzmana Kuzmića udaljene oko 700m severozapadno od varoŠa kraj doca Božinog (vidi) i na svega oko 150m od glavne ceste. Prodano Kovačima Poldi i GaŠi

BURMUTUŠA (Mala) – mala ogradica udaljena 250m zapadno od Vodene doline (vidi) u posedu porodica Vrkić iz KruŠeva. Nalazi se u podružju Strana (vidi) podno same staze koja vodi ka ogradama u podnožju Pržuna (vidi).

CJEPCI – velike njive podno Bajnovače uz južnu stranu od puta

CVRKLJUŠE – Njive stanine-naziv za Šumu i paŠnjak koji se protežu jugoistočno uz sam varoŠ. Ranije se ovaj naziv odnosio i na Širi teren Šume na tom lokalitetu. Pod danaŠnjim nazivom ova Šuma se proteže na terenu od oko 400x400m i unutar nje su poznati lokaliteti Grab, Kalamovac, (vidi).

ČUPELJEVAC – ograda i paŠnjak podno zapadne strane Bajnovače

DOČIĆ (pod Bajnovačom) – oranica pod Bajnovačom, sa zapadne strane puta

DOLAC (Kuzmićev) – u Širem smislu teren na kojem su CvrkljuŠe i sam varoŠ Kuzmićev; u užem smislu naziv za udolinu viŠe Graba i CvrkljuŠe, u jugoistočnom delu doca, pod padinama RaŠeljke. U Širem smislu ovaj dolac predstavlja udolinu oivičenu brdima Bajnovačom(sa severa), Stranama (sa zapada), Ležajinom i Ravnom ljuti (sa juga) i otvorenim terenom Polja. Opseg doca je oko 3,5km, povrŠina 80ha, a promer je 900x600m. Nadmorska visina doca u Širem smislu je 455-490m. Čini ga nekoliko lokaliteta oko samog varoŠa Kuzmića: CvrkljuŠe, Ograde, Krivodoli, Dolina Ćirina, Kočinovice, Pećine, Tavani i dr.

DOLAC BOŽIN – naziv za nekoliko njiva u centralnom delu Polja na oko 700m severoistočno od varoŠa, i na oko 200m zapadno od glavne ceste. Ove oranice su u posedu Mijata i Kuzmana pok. Save Kuzmića. Dolac se nadovezuje na cjepce sa zapadne strane, sa juga na kaŠtela i brda, a sa severa oranica zvana nuga.

DOLAC U DRAGI CVIJETINOJ – ovaj dolac nalazi se u donjem, nižem delu Drage Cvijetine (vidi) u krajnjem jugoistočnom delu Doca Kuzmićevog. Dužine je preko 300m, ali je vrlo uzak, svega desetak metara i to u oko 120m dužine, da bi se otvorio u neŠto Širu udolinu (dolac), Širine do 70m i dužine oko 180m. Dolac se snabdeva vodom iz povremenog potoka koji teče niz dragu sa gornjeg dela drage. Oko samog doca velika je ograđena Šuma čija je ograda opsega od 1km. Većina ograde je u posedu Mijata TepŠe.

DOLINA – oranica uz RepiŠtinu i uz put u posedu Spase pok. Ilije Kuzmića

DOLINA ĆIRINA – lokalitet omanje udoline uz jugozapadnu stranu varoŠa, udaljena storinjak metara od centra varoŠa. Tu su smeŠteni paŠnjaci u danaŠnjem posedu MiloŠa pok. i Mijata pokojnoga Kuzmića. Pod istim nazivom je i lokalitet na oko 300m u pravcu jugoistoka, u gornjem delu CvrkljuŠe. Na tom prostoru su njive i Šume. Ova dolina predstavlja krajnji lokalitet u posedu porodica Gagić-Kuzmić.

DOLINe JELINe – krajnja ograda u istoimenoj dolini na oko 550m istočno od varoŠa, bliže glavnoj cesti, Đuran Kuzmić imao je Šumu i njivu na ovoj lokaciji. Jedan deo dolina jelinih je u posedu i Kuzmana Kuzmića Uz nju je s južne stran dolina kod Žlijeba (vidi). Dolina je na 457-460m nv. i promera oko 100x150m.

DOLINA KOD ŽLIJEBA – niz ograda u podnožju Cvijetine drage, na oko 450m istočno od varoŠa, u kojima su posedi Mijata Kuzmića pok. Save. Ova blaga udolina nadovezuje se iznad Doline u dragi Cvijetinoj na dolinu Jelinu i u pravcu glavne ceste.

DOLINA VODENA – dolina u zapadnom delu paŠnjaka Pećine (vidi) udaljena 400m zapadno od varoŠa. Proteže se pravcem sever – jug u dužini od 135m, dok je njena Širina oko 30-35m. Ovo je plodna kraŠka dolina, tj. uvala u kojoj se u vreme jakih kiŠa voda skupljala i natapala zemlju. Nadmorska visina je 483-487m. U ovoj dolini nalazi se nekoliko njiva i ograda DuŠana-Dulina, Miće i Đurana Kuzmića i Peke p. Kuzmica.

DRAGA – oranica u istoimenoj udolini udaljenoj 230m severoistočno od varoŠa. Ova draga je na 460m nv i predstavlja udolinu koja se proteže pravcem severozapad – jugoistok u dužini od 300m i Širine oko 30m. Draga je za nekoliko metara niža od okolnog terena. Veći deo oranice je u posedu porodice Đure – Đurana Kuzmića. Gornji deo drage naziva se i RepiŠte (vidi).

DRAGA CVIJETINA – vidi opis makrotoponima Zelengrada. Ova draga nalazi se u podnožju brda Lisičinke i spuŠta se prvo severnim, pa severozapadnim pravcem u dužini od oko 1km u Polje tj. Dolac Kuzmićev. Početak ove drage je na nadmorskoj visini od 530m, a njen kraj je u pomenutom Polju na 465m nv, Što čini pad od oko 65m. Ova draga se u geografskom smislu nastavlja i dalje, severozapadnim pravcem kroz polje, u dužini od oko joŠ 500m, gde se zavrŠava kraŠkom udolinom zvanom samo Draga i RepiŠte (vidi), u neposrednoj blizini samog varoŠa. Gornji deo ove drage u dužini od preko 500m, koji se spuŠta ravno severnim pravcem, predstavlja relativno plitku dragu sačinjenu od kamene goleti. Dno drage uže je od 10m, a visovi su na 50-tak metara razdaljine. Kroz pomenuto dno u vreme velikih kiŠa skuplja se potok koji odvodi vodu u donji deo drage, u kojem je plodni dolac (vidi dolac u dragi Cvijetinoj). Drugi, donji deo ove drage, skreće pravcem severozapada u pravcu varoŠa Kuzmićevog, i seče polje na dva dela u dužini od 300m. Ova draga, iako se ne odlikuje velikom dubinom, predstavlja najdužu dragu u Zelengradu i prirodno razdvajanje između brda RaŠeljke, platoa brda Koritne i brina KućiŠtina. Preko ove drage kretala se staza od Ćorluka do Ležaja, čiji je varoŠ smeŠten podno RaŠeljke na oko 700m udaljenosti od vrha drage. Iako staza nije iŠla samom dragom, koristila je njene padine jednim kraćim delom u njenom gornjem delu.

DUGAČKA – njivica oranica koja se nalazi uz samu zapadnu stranu varoŠa u posedu Petra-Peke Kuzmića

GRAB – ograde oranica i paŠnjaka sa južne strane varoŠa na prostoru CvrkljuŠe (vidi) u posedu MiloŠa Kuzmića pok. Todora i dr.

GRABLJE – ograde uz jugoistočnu stranu varoŠa, većim delom u vlasniŠtvu Spase pok. Ilije. Dužina lokaliteta je oko 100m. Isti naziv je i za paŠnjak 50-tak metara severno od varoŠa uz put.

GUVNO STEVANINO – lokalitet udaljen oko 100m u pravcu jugozapada od starog kućiŠta (vidi), u okviru zapadnog dela Šume Pećine, koji se nadovezuje nad Vodenom dolinom (vidi). Nadmorska visina je 490m.

Kada je staro kućiŠte bilo naseljeno, na ovoj lokaciji nalazilo se guvno, a kraj njega i jara. Uz ovaj lokalitet, nalazi se i njivica zvana jaretina. Danas je ovaj teren obrastao Šumom i u vlasniŠtvu je potomaka Trivuna i DuŠana-Dulina Kuzmića (Laze-Lake i Petra-Peke Kuzmića).

JARETINA – naziv za nekoliko njivica oko Stevanovog guvna (vidi). Jaretina je naziv za oranicu pri vrhu Vodene doline, kao i za dve njivice – oranice oko samog starog kućiŠta.

KAŠTEL – paŠnjak u posedu Đurana Kuzmića uz paŠnjak podmoru (vidi)

KALAMOVAC – omanji paŠnjak u CvrkljuŠi (vidi)

KOČINOVIC – lokalitet uz donji deo Drage Cvijetine, sa njene istočne i zapadne strane. Predstavlja krajnji jugoistočni deo Polja u kojem su ograde u posedu Mijata TepŠe.

KRČEVINE – paŠnjak i oranica stotinjak metara severno od varoŠa uz put, kao i paŠnjak uz rakuŠe i cjepce podno Bajnovače, na oko 350m od varoŠa u pravcu severoistoka, južno od puta i rokuŠe.

KRIVAČA – u vlasniŠtvu p. Filipa Kuzmića

KRIVODLI – dolina udaljena 550m jugozapadno od varoŠa Kuzmića oko koje su smeŠtene istoimene ograde Šume i paŠnjaka (vidi). Ovaj do (dolina) poneo je taj naziv zbog krivog položaja spram varoŠa, a ne zbog svog pravca pružanja. Proteže se pravcem severozapad – jugoistok u dužini od oko 300m, a Širine je svega 30-40m. Samo dno dola je Širine 20-25m i u njemu je njiva oranica. Nadmorska visina Krivodala je 495m, i za oko 5m su niži od padina Ravne ljuti (vidi) koja sa uzdiže sa južne strane. Oko Krivodala je Šuma u kamenjaru, sa nekoliko manjih uvala i vrtača kraŠkog oblika.

KRIVODOLI (ograda) – velika ograda paŠnjaka i Šume jugozapadno od varoŠa oko istoimenog dola (vidi) u kojoj su sve porodice imale udela u vlasniŠtvu. Promer ovih ograda je oko 400m puta 350m, i dosežu i na preko 530m nv, na par stotina metara južnije od samog Krivodola (vidi) sve do visova Ravne ljuti.

KRUG – oranica i paŠnjak podno Bajnovače, s južne strane puta.

KUĆIŠTE (staro) – lokalitet na udaljenosti od 350m zapadno od danaŠnjeg varoŠa Kuzmića, u zapadnom delu Šume Pećine (vidi), gde je nekada bilo staro kućiŠte. Na 50-tak metara zapadnije je Vodena dolina, a oko 180m južnije je sam Krivodol. Nadmorska visina je 485m. Neposredno uz južnu stranu kućiŠta kraŠka je uvala promera 20-25m, pogodna za vrt. I sa istočne strane starog kućiŠta smeŠtene su njivice zvane Jaretine, tako da ceo je teren okružen plodnim kraŠkim uvalama. Na ovom lokalitetu nalazile su se dve kuće. Danas su tu ruŠevine dve građevine: jedne veće u vlasniŠtvu MiloŠa Kuzmića, i jedne manje u vlasniŠtvu sinova pok. DuŠana Kuzmića, Pilipa i DuŠana-Jurege. O postojanju dve jare, govore lokaliteti njiva zvanih jaretina, uz samo guvno (130m južnije), i jaretina uz samu istočnu stranu kućiŠta. Guvno (vidi guvno Stevanovo) nalazilo se na lokaciji kraj pomenute jare (vidi jaretina).

LJEPAUŠA – u posestvu p. MiloŠa, p. Mijata i Kuzmana

LJESKOVAČA – ograda između Doline Ćirine u CvrkljuŠi i Doca u Dragi Cvijetinoj u kojoj je njiva u posedu Laze-Lake pok. Trivuna-TriŠe Kuzmića. Ova ograda je promera oko 100m i nalazi se na 475-480m nv. I u vlasniŠtvu p. Mijata i MiloŠa Kuzmića

MAJINA – paŠnjak severno od varoŠa uz dragu, repiŠte i grablje u posedu MiloŠa Kuzmića pok. Todora

MILAŠINOVAC (MiloŠinovac) – ograde i njive uz južnu stranu puta pod Bajnovačom u posedu porodica Gagić-Kuzmić. Nalaze se uz njive repiŠtine, na 300-400m udaljenosti od varoŠa.

NJIVA (Velika) – oranica u CvrkljuŠi u posedu Kuzmana pok. Save

NJIVICE – mala ograda i oranica viŠe Krivodola i podno Ležajine ljuti u vlasniŠtvu MiloŠa pok. Todora

OGRADE – niz od desetak ograda uz severni kraj varoŠa

OGRADE POD BAJNOVAČOM – niz ograda na jugozapadnim padinama Bajnovače (vidi) promera oko 450x400m u kojima je većim delom Šuma i oranice pod nazivom tavani (vidi)

PARKOVAC (Parkovci) – velika oranica u posedu DuŠana-Jurege Kuzmića sa južne strane doca Božinog, na oko 600m severoistočno od varoŠa.

PEĆINE – teren paŠnjaka i Šume uz zapadnu stranu varoŠa, počevŠi od samog varoŠa, pa sve do Krivodola (vidi). Predeo Pećina bliže varoŠu je pretežno golet, kamenjar sa neŠto grabovine. Krajnji deo do Krivodola je Šumovit. Promer Pećina je približno 250 puta 200m.

PODMORA – Šuma u velikoj ogradi na oko 500m severoistočno od varoŠa u vlasniŠtvu Kuzmana Kuzmića. Nadovezuje se severnim krajem na dolinu Jelinu i dolinu kod Žlijeba (vidi)

RADMANUŠA – njiva u Polju u posedu Đurana Kuzmića, uz istočnu stranu Cjepaca (vidi)

ROKUŠA – oranice uz put podno Bajnovače, između Cjepaca i MilaŠinovca (vidi)

REPIŠTE (RepiŠtina)– ograda u posedu Spase pok. Ilije Kuzmića u gornjem delu drage severoistočno od varoŠa. Kupio Kuzman Gagić

ROVINA – lokacija kra j varoŠ ana kojem se nalazi lokva

RUPICA – mala njiva pod Bajnovačom u posedu Mijata Kuzmića

RUŠINKA – ograda i oranica Miće Kuzmića pok. Ilije na zapadnoj strani Bajnovače

STRANE – brdo čiji se vrh (551m) nalazi na 600m zapadno od varoŠa Kuzmića. Ovo brdo sa svojim blagim padinama dominira zapadnim krajem od varoŠa, zauzimajući predeo između Krivodola i Bajnovače. Proteže se dužinom od preko 600m u pravcu sever – jug i Širinom istok –zapad od preko 500m. Dalje ka zapadu, iza brda, nalazi se udolina u kojoj se Vrkića ograde, a viŠe udoline je brdo Pržuni (588m). Strane su slabo obrasle vegetacijom, uglavnom su prekrivene niskim žbunjem i grnjem, i predstavljaju veliku kamenu golet.

SVOTICE –

ŠUŠILOVKA – mala ograda i paŠnjak Mijata i Spase podno Bajnovače

ŠIROKA – ograda smeŠtena u omanjoj udolini udaljenoj 250m zapadno od varoŠa u kojoj je njiva oranica u vlasbiŠtvu p. MiloŠa Kuzmića

TAVAN – naziv za nekoliko paŠnjaka i njiva pod Bajnovačom i severozapadno od varoŠa u posedu Spase pok. Ilije i DuŠana i Pilipa pok. DuŠana Kuzmića.

VRTLI – njivice i baŠte na viŠe lokacija oko samog varoŠa

ŽLIJEB – paŠnjak u CvrkljuŠi kraj Ćirine doline u vlasniŠtvu Mijata pok. Save Kuzmića, kao i Širi teren u donjem delu Drage Cvietine ka Ćirinoj dolini.

1.2. RODOSLOVI PORODICA GAGIĆ reč. KUZMIĆ

U nedostatku pisanih dokumenata, a na usnovu usmene tradicije i drugih zaključaka prilikom istraživanja porodičnih veza, može se sa zaključiti da sve ovde navedene porodice imaju zajedničkog pretka po muŠkoj liniji koji se zvao KUZMAN zvani KUZME Gagić. Ova porodica je živela na jednom ognjiŠtu u ovom varoŠu najkasnije krajem XVIII veka, koji se najverovatnije zvao Gagići u CvrkljuŠi. Kuzmanovi potomci živeli su u velikoj porodičnoj zadruzi koja se iz generacije u generaciju raslojavala i tako dograđivala nove stambene jedinice oko prvobitne matične kuće u kojoj viŠe nije bilo mesta za sve veći broj porodica. Kako su decenije prolazile, a Kuzmanovi sinovi i unuci odrastali i stvarali nove porodice i nova ognjiŠta, poneli su nadimak Kuzmići, Što je bila uobičajena praksa dobijanja nadimka po ocu, tj. dedi. Ovaj nadimak dali su im i koristili pre svega drugi žitelji Zelengrada, da bi iste razlikovali u svakodnevnom životu od drugih pripadnika porodica Gagić u drugim varoŠima. Neretko se deŠavalo da se u istom varoŠu među istim porodičnim nadimkom oformi nakon nekoliko generacija i drugi porodični (pod-) nadimak, Što kod Kuzmića nije bio slučaj. O nadimcima vidi posebno poglavlje.

Za sada se u rodoslovu Kuzmića mogu pratiti četiri rodonačelnika koji su živeli prvom polovinom XIX veka i ostavili potomstvo u Zelengradu, a to su Petar, tri različite osobe imena Ilija. Navedeni rodonačelnici porodičnih podogranaka Gagića-Kuzmića predstavljaju potomke Kuzmana – Kuzme Gagića. Zbog nedostatka podataka, nemoguće je sa preciznoŠću međusobno povezati ove ogranke. Svakako da su svi navedeni rodonačelnici za svoga života bili u bližoj rodbinskoj vezi. Pored njih, s njima je živelo joŠ nekoliko članova ovoga roda, koji ili nisu ostavili potomke, ili su iselili iz Zelengrada ili su pak, podaci o njihovim potomcima van Zelengrada nepoznati. U daljem tekstu prate se potomci četiri rodonačelnika koji su ostavili potomstvo u Zelengradu i čiji se rodoslov može pratiti od sredine 19. veka.

Potomci Petra i Joke

1.PETAR GAGIĆ, r. u Zelengradu oko 1835.g. gde je proveo ceo svoj život baveći se poljoprivredom i stočarstvom. U braku sa Jokom r. Ernjak (Rnjak) iz Bukovića, venčani u BiliŠanima, u crkvi Sv. Jovana 1.10.1849.g, imao je nekoliko dece, od kojih su potomke u Zelengradu ostavili sinovi Nikola i Mijat.

***

1.1. NIKOLA, r. 16.4.1851.g., sin Petra i Joke, oženjen Milevom1.

1.1.1.Dmitra, r. oko 1883.g. kćer Nikole i Mileve, udata za Spasenija Gagića na Jasenovaču.

1.1.2. TODOR, r. oko 1875?.g., sin Nikole i Mileve, bavio se poljoprivredom i stočarstvom. U braku sa Anđelijom Gagić – Rokić, imao je (dopuna):

1.1.3.1. MILOŠ, r. oko 1905.g. ? umro u Zelengradu 1985?, sin Todora i Anđelije, Ceo život proveo baveći se poljoprivredom i stočarstvom, a tokom NOR-a aktivno pomagao NOP. U braku sa Olgom Gagić, kći Sime sa Jasenovače imao je (dopuna):

--- BOGDAN, reč. Boća-Lugar, r. 1935? Umro, ???? sin MiloŠa i Olge. Sa suprugom Bojom, r. Majstorović iz BiliŠanaq imao je:

----- TODOR reć. ToŠo, r. 19?? Sin Bogdana i Boje

----- MIRKO, r. 196..., sin, sin Bogdana i Boje

--- MIRKO, sin MiloŠa i Olge,

--- ŽIVKO, sin MiloŠa i Olge,

--- BOŠKO, sin MiloŠa i Olge,

--- DMITAR, , sin MiloŠa i Olge,radio u industrogradnji,

ima sina i kćer

--- Jela, kći MiloŠa i Olge, udata za Bogdana Perića u Žegar

--- Mira, udata za Branka Paravinju-Ćoruka u BiliŠane

_____________________

1-nema pouzdanih podataka o poreklu Mileve

1.1.3.2. Soka, kći Todora i Anđelije

1.1.3.3. Levija, kći Todora i Anđelije

1.1.3.4. SRETKO, sin Todora i Anđelije, odselio u Biljane Gornje,

Oženjen Darom Gagić-Kuzmić, kći Spase.

1.1.3.5. BOGDAN reč. Boćo, sin Todora i Anđelije, iselio u Biljane

Gornje

1.1.3.6. PETAR, r. oko 1910.g. sin Todora i Anđelije, iselio u Biljane Gornje. U braku sa Draginjom Oluić reč. RaŠadić iz BiliŠana ima:

--- Danica, r. oko 1940 ? kći Petra i Draginje, bila udata za Đuru Badžu reč. LeŠu iz BiliŠana, imaju sina Nikicu i kćer Nevenku

--- Jeka kćer Petra i Draginje, udata za Petra Veselinovića reč. Pužila, sina Ilije reč. MiŠkana Kovača, iselili iz Zelengrada u Korlat

--- NIKOLA reč. Niko, sin Petra i Draginje, r. oko 1940.g.

Izbegao u Banja Luku, gde je i umro 2008.g..

---- Mićo sin ??? Petra i Draginje u Biljanima Gornjim

---- Stevo sin Petra i Draginje

1.1.3.7. Jeka, kći Todora i Anđelije

1.1.3. GAGIĆ SAVA, r. 1882.g. sin Nikole i Mileve, živeo u Zelengradu, i jedno vreme bio u državnoj službi poŠtara. Bavio se i stočarstvom i poljoprivredom. U vreme nakon pokolja dalmatinskih naseljenika u Ovčijem Polju 1923.g. prisustvovao sahrani kao delegat opŠtine Obrovac. U braku sa Jokom Oluić – Djakonović iz BiliŠana (1890-1976), čija su braća sa porodicama također nastradala u pokolju, imao je:

1.1.2.1. GAGIĆ MIJAT, r. 1914.g. sin Save i Joke, rođen u Zelengradu gde je proveo život. Prvi učitelj posle II. Svetskog rata u Zelengradu, baveći se poljoprivredom i zemljoradnjom. U braku sa Milkom Pupovac – MiŠković (1914-1995) iz BiliŠana imao je osmoro dece. Mijat i Milka, u vreme vojne operacije „Oluja“ 5.8.1995.g., nisu hteli napustiti svoje ognjiŠte, te su mučki ubijeni kod svoje kuće. Nakon dugogodiŠnjeg traganja, identifikovani su tek 2003.g. u grobnici kraj Gračaca, i sahranjeni u Zelengradu 17.6.2005.g.

1.1.2.1.1. BOŠKO, r. 1933.g. sin Mijata i Milke, preselio u StaniŠić, oženjen, ima kći Miru, udatu u Subotici i sina Milomira

1.1.2.1.2. VASILJ, r. 1935.g. sin Mijata i Milke, preselio u Riđicu. Oženjen i ima sina Željka i sina MiŠu.

1.1.2.1.3. Marija, r. 1936.g. kći Mijta i Milke, udata u BiliŠane za Savu reč. Ljudu Badža reč. Maljka. Živeli do 1995.g. u BiliŠanima. Danas živi sa sinom u Pančevu.

1.1.2.1.4. STEVAN, r. 1939.g. sin Mijata i Milke, preselio

u StaniŠić, gde je umro 2011.g. Radio na železnici u Somboru. U braku sa..... Piljom Marijom ima kćer

1.1.2.1.5. Kosa, r. 1940.g. kći Mijata i Milke, udata za Obrada Škorića u RadaŠinovce.

1.1.2.1.6. JOVAN, r. 1942.g. sin Mijata i Milke. Živeo u

Zelengradu do 1995.g. i radio kao poŠtar. Oženjen Ilinkom reč. Ikom Radeka iz Karina. Nakon izbegliŠtva nastanjeni u Batajnici.

--- Marija reč. Mara, r.1965.g. kći Jovana i Ilinke, udata za Nikolu Milanka u MuŠkovce, imaju Igora i Gorana, Nakon izbegliŠtva nastanjeni u Batajnici.

--- NIKOLA, r. 1966.g. sin Jovana i Ilinke. Oženio

Jovanku Zelić reč. Raič, kći Đorđa reč. Đoke iz Bogatnika. Imaju sina Milana i kćer Tanju. Nakon izbegliŠtva nastanjeni u Batajnici.

--- ŽELJKO, r.1967.g. sin Jovana i Ilinke, radio

kao milicioner u Korenici, oženjen Božicom, izbegli u Srbiju, a nakon toga odselili u Ameriku u Milvoki (Milwaukee), država Viskonsin.

--- Svjetlana, r.1969.g. kći Jovana i Ilinke, udata

za Lazu Dopuđa u KruŠevo, nakon izbegliŠtva preselili u Batajnicu.

1.1.2.1.7. Zorka, r. 1944.g. kći Mijata i Milke, udata za DuŠka Alavanju iz Karina Gornjeg (Kunovac), živeli u Benkovcu, izbegli u Batajnicu.

1.1.2.1.8. ĐURO reč. Ljubo, r. 1949.g. sin Mijata i Milke,

Živi i radi i Sloveniji od 1969.g., mesto Logatec.

1.1.2.2. Mika, kći Save i Joke, r. 1922.g. u Zelengradu, umrla u

izbegliŠtvu u Somboru 2000.g. Živela u Biljanima Gornjim u braku sa Jovanom Ostojićem do 1995.g. kada je cela porodica izbegla u Sombor.

1.1.2.3. Božica, reč. Boja (1920-1995), kći Save i Joke, udata u Karin za Danu Ležaju (1912-1959), umrla u Karinu. Imaju Jovanku, Slobodana reč. Ružonju, Gojka, DuŠana-Duku, Sergiju reč. Serđu, Stanu reč. Seku.

1.1.2.4. Anica, kći Save i Joke, udata za Trivuna Ostojića u Biljane

Gornje. Imaju tri kćeri, Milicu-Miku, Mariju i Soku.

1.1.2.5. KUZMAN, sin Save i Joke, rođen oko 1930.g. živeo do 1995.g. u Zelengradu. Izbegao sa porodicom 1995.g. Oženjen Anđom Alavanja iz Karina.

--- DUŠAN reč. DuŠko, sin Kuzmana i Anđe, oženjen Marijom Milanko, poginuo u saobraćnoj nesreći 1997. godine

--- ŽIVKO, sin Kuzmana i Anđe, poginu u saobraćajnoj nesreći 1997. godine

--- Ljubica, kći Kuzmana i Anđe, udato Drača u Karin

--- Kosa, kći Kuzmana i Anđe, udata u Lički Osik, sada u Americi

1.1.2.6. STANKO, sin Save i Joke, odselio u Biljane Gornje,

--- MILE, sin Stanka

--- Mira, kći Stanka

--- Rajka, kći Stanka

--- Milica, kći Stanka

1.1.2.7. DUŠAN reč. Dujo, sin Save i Joke, odselio u Biljane

--- BOGDAN reč. Bore

--- DRAGAN

--- DuŠanka, kći DuŠana

--- Ruža, kći DuŠana

***

1.2. MIJAT, r. 22.9. 1856.g. sin Petra i Joke, oženjen Vasilijom Veselinović-Kukić pok. Mijata, r.1857.g.

1.2.1. TOMA reč. Tuma/Tumara, r. 1883.g. sin Mijata i Vasilije. Živeo i Zelengradu i bavio se poljoprivredom i stočarstvom. Bio na radu u Americi od 1911.g. U braku sa Milicom Jokić nije imao potomstva. Podizao je decu brata DuŠana koji je dugo godina radio u inostranstvu. Umro je u Zelengradu 1958.g.

1.2.2. DUŠAN reč. Dulin, r. oko 1888.g. sin Mijata i Vasilije. Bio na privremenom radu u Americi od oko 1909.g., gde mu se pridružio nakon nekoliko godina i brat Toma. Nakon povratka iz Amerike DuŠan je 1920.g. oženio Mariju Baljak, kći Nikole iz MuŠkovaca. Marija je bila udovica iz Milanaka. Nakon, toga DuŠan je dugo godina odlazio na privremene sezonske radove u Francusku. Tamo je ostao i za vreme rata koji ga je zatekao 1940.g. Smrtno je stradao 5.11.1946.g. u napadu pljačkaŠa. Sahranjen je u Francuskoj.

1.2.2.1. VLADE (1921/22 – 1943), sin DuŠana i Marije, rođen i živeo u Zelengradu. Od 1942.g. jedan od prvih aktivista i organizatora NOP-a u Zelengradu. Takođe, Vlade je jedan od organizatora i prvih članova SKOJ-a od oktobra 1942.g. Ubijen u Zelengradu pod nerazjaŠnjenim okolnostima 1943.g. (dopuna)

1.2.2.2. DMITAR reč. Mićo (1923-1944), sin DuŠana i Marije,

rođen i živeo u Zelengradu pomažući majci i stričevima oko domaćinstva. Sa stricem TriŠom, braćom Lakom i Vladom aktivan na organizaciji NOP-a u Zelengradu. Mobilisan u jednice NOVJ-a marta 1944.g. i poginuo u borbi na Poljicama kod Zadra 25.9.1944.g.

1.2.2.3. Dmitra reč. Cuka (1924-1946), r. 1924.g. u Zelengradu, kći DuŠana i Marije. Udata u Karin za Petra Ležaju, ali je umrla mlada 1946.g. Imala je samo jednu kćer, koja je umrla ubrzo nakon nje.

1.2.2.4. nn kći, umrla kao mala od upale pluća (dopuna)

1.2.2.5. PETAR reč. Peko (1927-2001), sin DuŠana i

Marije. Živeo u Zelengradu do 1961.g. bavio se poljoprivredom i stočarstvom, pomagao majci, braći i stričevima oko vođenja domaćinstva. Nakon pogibije oba brata, Vlade i Miće, a potom i oca DuŠana, preuzeo domćinstvo na sebe. Posle rata radio kao knjigovođa u zemljoradničkoj zadruzi, a do 1961.g. sa porodicom živi u Zadru gde je nastavio isto zanimanje u firmama „Montmontaža“ i „IPI“. Peko se bavio duborezom u drvetu i jedan je od poznatih zelengradskih umetnika. Izrađivao je drvene kipove, bukare, preslice, gusle, čeŠljeve, pribor za jelo i druge alatke. U braku sa Marijom Oluić reč. Paljetinović (1930-2003) iz Zelengrada, Petar je imao četvoro dece. Marija je kćerka Nikole, a unuka čuvenog umetnika Sretka Oluića reč. Paljetinovića, i sestra umetnika Stevana reč. Dobre Oluića reč. Paljetinovića. Petar je sa suprugom Marijom 1986.g. obnovio porodičnu kuću u Zelengradu i kao penzioner vratio se u varoŠ Kuzmiće, gde su ostali do izbegliŠtva 1995.g. kada su preŠli u Banja Luku, u kuću koju su zamenili za onu u Zadru. Tu im se pridružila i porodica sina Miljenka. Peko i Marija su umrli i sahranjeni u Banja Luci.

--- DUŠAN reč. Dujo, r. 1950.g. u Zelengradu, sin Petra i Marije. Sa roditeljima preselio u Zadar, gde je živeo i radio u Zadru do 1991.g. kada sa porodicom prelazi u Beograd, gde je nastavio raditi do penzije. U braku sa Olgom Gagić reč. Kićo , r. 1954.g. u Zelengradu, ima dvoje dece:

--- Daliborka reč. Dada, kći DuŠana i

Olge, rođena u Zadru 1974.g. U braku sa Divnomirom Kukobatom iz Glamoča ima kćer Draganu i sina Milana. (dopuna)

--- VLADIMIR, r. Vlado, sin DuŠana

i Olge, r. 1975.g. u Zadru, gde je zavrŠio osnovnu, a srednju Školu i saobraćajni fakultet u Beogradu. Živi i radi u Beogradu. U braku sa Jelenom Pajić ima sina DuŠana, r. 2007.g.

--- Zorka reč. Seka, r. 1952.g. kći Petra i

Marije, odrasla u Zelengradu i Zadru, gde je živela do udaje za Milana-Milu Novakovića, sina Obrada iz Bjeline. Radila kao trgovac u Plodinama u Zadru. Iz Zadra izbegli 1991.g. u Beograd, a potom se 1992.g. nastanili u Pančevu. Potom zamenili kuću iz Zadra za Banja Luku 1993.g. a 1998.g. odselili iz Pančeva u Australiju. Ima tri sina Slobodana, Predraga i Nenada, koji žive i rade sa familijama u Australiji, u Wologongu kraj Sidneja. Zorka i Mile su sada u penziji i žive u Wologongu.

--- MILJENKO reč. Ćiro, r. 1960.g. u Zelengradu,

sin Petra i Marije. Odrastao u Zadru, gde je zavrŠio osnovnu i srednju saobraćajnu Školu. U braku od 1987.g. sa Dragicom Maričić, r. 1964.g. kćeri pok. Krste i Save iz Zemunika Gornjeg, imaju sina Nemanju. Živeo i radio u zadarskoj „Sigurnosti“ do leta 1991.g. kada je sa porodicom preŠao prvo u Beograd, da bi se vratio u Zelengrad kod roditelja, i tu sa porodicom i nastavio živeti do izbegliŠtva 1995.g. Nakon toga nastanio se sa porodicom i roditeljima u Banja Luci. Bave se uzgojem i prodajom cveća. Ćiro se bavio i umetničkim radom, izradom ikona.

--- NEMANJA, r. u Zadru 1989.g. sin Miljenka reč. Ćire i Dragice. Nastanjen u Banja Luci, gde je zavrŠio osnovnu i srednju Školu za mehaničara. U braku sa Bojanom Knežević r. 1990.g. ima sina Milana, r. 2011.g.

--- Darinka reč. Dara, r. 1958.g. u Zelengradu, kći

Petra i Marije. Odrasla u Zadru i udala se u Rijeci za Stevana Uzelca iz Islama Grčkog. Imaju kćeri Mariju, Draganu i Petru. Dara i Stevan žive u Rijeci i vode privatne firme, market, veleprodajnicu i parkirnicu.

1.2.2.6. NIKOLA (1930-2006), r. 1930.g. u Zelengradu, sin

DuŠana i Marije. Kao mladić nakon odsluženja armije odselio 1953.g. u Beograd gde se zaposlio u firmi „Partizanski putevi“, a kasnije „Beograd-Putevi“. Radio je kao građevinski radnik sa firmom u Libiji i Jordanu. Oženio je 1956.g. Olgu Pavlović (r.1940.g.) iz Mrčajevaca kod Kraljeva. Imaju kćeri Veru r. 1958.g. i Ljiljanu r. 1962.g. Nikola je sa porodicom živeo do penzionisanja na Karaburmi u Beogradu, a nakon toga preŠao u Mrčajevce u kuću koju su sagradili. Nakon Nikoline smrti, Olga živi u Mrčajevcima sa kćerkom Verom, zetom Milisavom, unukama Jelenom i Anom. Nikolina i Olga kćer Ljiljana reč. Ljilja živi u Beogradu.

1.2.3. BOGDAN, r.1891.g. sin Mijata i Vasilije, otiŠao kao mladić na rad u Ameriku, u St.Louis, gde se oženio i ostao ceo život. Umro je oktobra 1964.g. Porodica

1.2.3.1. NIKOLA, r. 1923.g. živeo i umro u Americi

1.2.3.2. DUŠAN, r. 1925.g. živeo i umro u Americi. Ima sina

Majka (Mike Gagich) koji živi u mestu Granite City, država Ilinoj (Illinois) i radi kao vojno lice-kapetan u sepcijalnim jedinicama.

1.2.4. TRIVUN reč. TriŠo, r. 1893.g. sin Mijata i Vasilije, oženjen prvo Jekom Oluić reč.Kalabić (1904-1929) iz Draga, sa kojom ima dvoje dece, Lazu-Laku i Zorku. Nakon Jekine smrti oženio je Stoju NN iz Karina, sa kojom nije imao potomaka. Trivun je bio učesnik I Svetskog rata na strani srpske vojske u koju je prebegao iz austro-ugarske regimente u koju je bio mobilisan 1914.g. PreŠao je Albaniju i bio učesnik proboja Solunskog fronta. Nakon rata, držao je krčmu u selu, koju je preuzeo od brata DuŠana-Dulina. Tokom II Svetskog rata, kao jedan od najuglednijih seljana i veliki rodoljub, bio je među prvim organizatorima NOP-a tokom 1942.g. Od maja meseca 1942.g. aktivno je radio na organizaciji pružanja pomoći i utočiŠta ličkim i dalmatinskim borcima. Početkom avgusta 1942.g. Italijani su ga uhapsili i odveli u internaciju u Italiju, gde je ostao 14 meseci. Nakon pada Italije septembra 1943.g. puŠten je i vratio se kući i nastavio organizovanje i pomaganje NOP-a koji se tada rasplamsao u Bukovici. U julu 1944.g. izabran je u IzvrŠni odbor JNOF-a za Zelengrad, a u septembru 1944.g. za potpredsednika JNOF-a za zadarski okrug i za delegata za oblasnu konferenciju JNOF-a za Dalmaciju. Konferencija je odžana na Hvaru 10. oktobra 1944.g. Obučen u staru bukovičku noŠnju, TriŠo je održao govor potpraćen aplauzom u kojem je izneo opis događaja u obrovačkom kraju i Zelengradu tokom rata, svoje hapŠenje i odvođenje u internaciju.

1.2.4.1. LAZO reč. Lako (1925-2005), sin Trivuna i Jeke. Uz oca TriŠu stupio je organizaciji NOP-a i mesnog NOO-a u Zelengradu od maja 1942.g. Organizator je i jedan od prvih članova SKOJ-a u Zelengradu od oktobra 1942.g. Od maja 1943.g. bio je i sekretar SKOJ-a za Zelengrad. Prvi je član partijske organizacije i njen prvi sekretar od 18.10.1943.g. Lako je tokom rata nakon pad Italije bio jedan od vodećih i najistaknutijih organizatora NOP-a u obrovačkoj opŠtini. Nakon rata obavljao je niz funkcija (dopuna). U braku sa Ljeposavom reč. Cukom Paravinja reč. Ćoruk r.1928.g. iz BiliŠana, imaju (dopuna):

--- SLOBODAN reč. Boban

--- TOMISLAV - Jole

--- Dara

--- Rada

--- Zora

--- Nada

--- Jelena reč. Jela, udata za Jovana reč. Marinka Gagića reč. Kuzmića pok. Miće

1.2.4.2. Zorka (r.1927.g.), kći Trivuna i Ljubice,

udata za Savu Draču iz Karina Gornjeg (Kunovac) i imaju sina Stevu i kćer Mirjanu sa familijama.

1.2.5. Joka, (1894-1959), kći Mijata i Vasilije, udata u MuŠkovce za Spasenija Ogara (1896-1972), preselili u StaniŠić nakon II Svetskog rata, gde su umrli i sahranjeni. Imali su DuŠana, Ružicu, MiloŠa-Milu i Mariju.

1.2.6. Božica reč. Boja, kći Mijata i Vasilije, udata za Josu Dubroju u Karin. Imala je sinove Miću i Lazu, te kćeri Olgu, Stanu, Draginju, Milku i ?

Potomci Ilije i Stane Gagić – Kuzmić

1. ALEKSA

2. GLIGORIJE reč. GliŠo

3. DUŠAN

Potomci Ilije Balalzge

1. SPASENIJE reč. Spaija, sin Ilije, r. oko 1885.g. u Zelengradu gde je proveo ceo život baveći se stočarstvom i poljoprivredom. U braku sa Marijom MiŠković iz BiliŠana imao je:

1.1. Božica, r. 1917.g. u Zelengradu, udata orvo za Krstu KatuŠu (r.1914.g.) iz Medviđe i imala jednu kćer, a potom se nakon Krstine smrti udala za Inića u Zapužene-

1.2. Đuka, udata u Radeke Gornje

1.3. Dara, udata za Sretka Gagića-Kuzmića, odselili u Biljane Gornje

1.4. Stana reč. Cuka-Culina, r. 1922.g. u Zelengradu. Nije se udavala i nakon smrti roditelja i udaje sestara živela sama i vodila domaćinstvo, najviŠe je vremena boravila čuvajući stoku na ispaŠi za komŠije. Stana je avgusta 1995.g. nestala bez traga u akciji „Oluja“ nakon Što je odbila da se evakuiŠe sa ostalim žiteljima varoŠa i ostala kod svoje kuće.

2. JOVAN reč. Jovećko, sin Ilije, rođen oko 1885.g. uZelengradu, gde je živeo i umro u baveći se poljoprivredom i stočarstvom. Oženjen Senijom Pupovac reč. Đurendić (1889-1967) iz BiliŠana. Senija je sa sinom DuŠanom kolonizovana 1945.g. u Riđicu, gde je umrla.

2.1. Zorka, r. oko 1913.g. kći Jovana i Senije, udata za Mijaila-Mićotu Jokića u Zaton. Kasnije sa porodicom preselila u VrŠac.

2.2. BOGDAN (1915-1941), sin Jovana i Senije, bio žandar na službi u kraljevini, nestao početkom rata 1941.g.

2.3. DUŠAN reč. Čaruga (1919-1988), sin Jovana i Senije. Rođen i odrastao u Zelengradu, gde se bavio poljoprivredom i stočarstvom. Aktivan je učesnik NOP-a od 1943.g. i kolonizovan sa porodicom 1945.g. u Riđicu. Bavio se zemljoradnjom. Umro i sahranjen u Riđici 1988.g. U braku sa Ljubicom Badža (1923-1987) ima:

--- VOJIN

--- BOGDAN

--- Milica

--- MIROSLAV

2.4. Milka (1920-2005), kći Jovana i Senije. Rođena u Zelengradu, a udala se u Zaton za Petra Jokića (1914-1978) i ima kćeri Savu r. 1939.g. udata za Oluića u BiliŠane, sina Mihajla – nastavnika i učitelja u BiliŠanima, Jovana? Poginuo, Paju r. 1950.g. Milka je sa porodicom sina paje izbegla 1995.g. u Riđicu, gde je umrla i sahranjena.

2.5. SLAVKO (1924-1944), sin Jovana i Senije, aktivan učesnik NOP-a, mobilisan u jedinice NOVJ-a u martu 1944.g. i poginuo u borbama u Karinu Donjem u oktobru 1944.g.

3. BOGDAN, sin Ilije

4. Sava, kći Ilije, r. u Zelengradu 1895.g. Udala se u MuŠkovce za Mijaila-Milu Baljka, a kasnije preselila sa sinovima u Riđicu, gde je umrla 1973.g. Imali su Jeku, Mariju, Petra-Pepića, Jovana, DuŠana, Iliju, Janka i Spasoju. Jedino je sin Petar-Pepić ostao na kućiŠtu u MuŠkovcima, dok su ostali preselili u Riđicu.

Potomci Ilije Kuzmića

1. DUŠAN, sin Ilije, r. oko 1895.g. živeo u Zelengradu i bavio se poljoprivredom i stočarstvom. U braku sa Stevanijom Oluić reč. RaŠedić-Saveljić (1900?-1970/72?) iz BiliŠana

1.1. RADE reč. Ratko/Racko

1.2. PILIP (1923-1997)

1.3. Pera rođ. 1924.g.

1.4. ILIJA

1.5. DUŠAN reč. Jurega

1.6. Pera, reč. Sejina, r. 1924.g. u Zelengradu, udata za Božu Gagića reč. Rokića

2. MILE reč. MileŠko, sin Ilije, radio na sezonskim radovima u Beogradu od 1920-tih, gde se i stalno nastanio

3. NIKOLA, reč. Nikolica Žonić, r. oko 1895.g. sin Ilije, živeo u Zelengradu. Bio je prvo ženjen Vasilijom-Vajkom Čeprnjom (umrla oko 1925?), a nakon njene smrti oženio je Mariju PeŠelj iz BiliŠana, bivŠu ženu Petra reč. Špreca Pupovca iz BiliŠana. Nikola i Marija su nakon II Svetskog rata živeli u Obrovcu. Iz prvog braka Nikola ima sina Stevana, vojno lice JNA i radio pri generalŠtabu u Beogradu, umro mlad, a iz drugog braka ima nekoliko dece, od kojih je sin Nikola bio vojno lice JNA na službi u Zagrebu.

4. Đurđija reč. Đuka, r. oko 1910.g. udata za Iliju Badžu-Maljka u BiliŠane. Imaju Mariju, Petra-Peju, Soku, Bogdana-Boru i Milu. Đuka je umrla i sahranjena u BiliŠanima oko 1967.g. (?)

1.2.??? nepozanti Kuzmići iz XIX veka

NASTAVIĆE SE.....

Share this post


Link to post

svi koji zele da budu pomenuti u knjizi o Zelengradu-ovo gore navedeno je radna verzija za varos Kuzmica,a u izradi je isti za ostale varose mogu poslati podatke za svoju familiju na fejsbuk profil Gagic Miljenko Ciro.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this