Sign in to follow this  
licki-vuk

Himna Srbije - "BOŽE PRAVDE"

Recommended Posts

neznam, mislim da je trebala da ostane u originalu iako je ovako korektnija,

ena nemogu nikako da skinem himnu sa tog site-a možeš li je postaviti na kf ?

Share this post


Link to post

jok :suncane: , pevala je srpske zemlje srpski rod,em se dobro seæam,em imaš snimak na gov.co.yu.

(èuj debela :) , jadna žena sigurno nije htela taj utisak da ostavi :eek)

sova,nisam ti ja DiskJockey :wink:

šalim se, preneæu kad stignem sa nekog drugog mesta.

(inaèe ja odavde skinem najnormalnije, pokušaj ponovo :idea )

p.s. Meni se inaèe Svetosavska himna daleko više sviða.Pa èak i Marš na Drinu :suncane: :zloca: ova Bože pravde mi je malo arhaièna i prepotentna (jer se Bogu treba moliti krotkije,i uvek da podari sreæu i pravdu svima a ne samo nama), a em nije ni srpskih ruku delo ta himna.

vidite,to je u stvari prepevana ni manje ni više nego stara austrijska himna :eek :redface :redface :redface :redface :redface :redface :redface :redface :redface

... Jovan Ðorðeviæ napisao Bože pravde. Ustvari prepevao je austrijsku himnu, po muzici Hajdnovoj, na kojoj je neke intervencije napravio Davorin Jenko.

Share this post


Link to post

Živorad Ajdaèiæ

Oj Srbijo meðu himnama

Ako postoji nešto sa èime Srbi nisu imali sreæe to je himna i to od kad znaju za nju.

U vreme I i II srpskog ustanka Srbi su se oslobaðali ne razmišljajuæi koja æe im biti himna.

Tek u vreme proglašenja 1. Ustava Kraljevine Srbije – Sretenjskog Ustava, Dimitrije Davidoviæ postavio je pitanje šta æe se pevati vladaocu i Skupštini.

Kako je Ustav proglašen u crkvi, tako je knez Milošu i skupštinarima pevano Mnogaja ljeta. To isto je pevano i knezu Mihailu Obrenoviæu, zatim knezu Aleksandru Karaðorðeviæ u, pa opet Milošu i Mihailu Obrenoviæ u. Pevana je i namesnicima maloletnog kneza Milana. A kada se knez Milan, pri proglašenju Kneževine Srbije za Kraljevinu Srbiju, proglasio za kralja prireðena mu je pozorišna predstava – sveèanost sa komadom Markova sablja za koju je Jovan Ðorðeviæ napisao Bože pravde. Ustvari prepevao je austrijsku himnu, po muzici Hajdnovoj, na kojoj je neke intervencije napravio Davorin Jenko. Kralj Milan je raspisao prvi konkurs za himnu na kojem su uèestvovali vodeæi srpski pisci, ali zadovoljavajuæih rezultata nije bilo. Tek kada je kralj Milan potpisao tajnu konvenciju sa Austrijom, tada je vlastitom odlukom proglasio Bože pravde za himnu. To je bila himna i kralja Aleksandra Obrenoviæa koja je svirana i na njegovom venèanju sa Dragom Mašin. Po ubistvu Aleksandra i Drage i dolasku kralja Petra Karaðorðeviæa, himna Srbije bila je pesma Oj Srbijo mila mati. Pod neobjašnjivim okolnostima 1909. posle austrijske aneksije Bosne i Hercegovine, ponovo je Bože pravde postala himna, valjda da izgladi odnose sa Beèkim dvorom ili da bude bliska sa Hrvatskom tadašnjom himnom koja se zvala Carevka i bila je hrvatski prepev carske himne. U Prvom svetskom ratu nestalo je Austrijske carevine pa i carske himne. Hrvati su u meðuvremenu proglasili za svoju himnu Lijepa naša domovino, koju je, uzgred reèeno, komponovao Srbin Runjanin, a Slovenci Naprej zastave slave koju je komponovao Davorin Jenko. Za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, Stanislav Binièki je dokomponovao ili aranžirao spoj Bože pravde, Lijepa naša i Naprej. Sa propašæu Kraljevine nestala je i ova himna. Skraæena srpska verzija sveslovenske himne Hej Sloveni postala je 1945. privremena himna prvo Demokratske, potom Federativne i Socijalistièke Jugoslavije. Bilo je više pokušaja da ova višeimena Jugoslavija dobije himnu, i u tom smislu raspisivano je pet konkursa, sa polu rezultatima koji nisu rezultirali u himnu. Ni Kardeljev predlog da se uzme Betovenova Peta simfonija nije usvojen. Od raspada velike Jugoslavije Hej Sloveni su ostali privremena himna skraæene Jugoslavije i zajednice SCG.

Srbija nije imala svoju himnu i ako ju je na istu upuæivao Ustav iz 1974. godine, kada su republike dobile himne i ustave po kojima æe se pocepati zemlja. Srbi su pevali Hej Sloveni. :eek :suncane: To su nastavili da pevaju i u ovim godinama raspada Jugoslavije i posle. Sada smo svedoci naprasne želje Parlamenta zajednice SCG i Srbije da usreæe Srbe i Crnogorce himnama do kojih nisu došli 200 godina.

p.s. i ova brate Oj Srbijo mila mati, je triput lepša od Bože pravde, nego mi kad nešto zadremo,uvek pogrešno odaberemo :kolutaj:

:)

U Prvom svetskom ratu nestalo je Austrijske carevine pa i carske himne. Hrvati su u meðuvremenu proglasili za svoju himnu Lijepa naša domovino, koju je, uzgred reèeno, komponovao Srbin Runjanin,
:):lol::lol: jeste provalili ovo,hehehehe...ne mogu pusti Hrvati bez nas pa to ti je... :suncane:

šteta samo što ni mi nismo bolji... :neutral :neutral :confused

pazi bogati,naša himna prepevana himna austrijske carevine našeg arhineprijatelja :suncane: i unesreæitelja kroz nekoliko vekova :kolutaj: Neverovatno!!

Share this post


Link to post

Tim povodom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Beograda 3. i 10. avgusta o.g. organizovale su - struènu tribinu pod nazivom “Državna znamenja u šarenom svetu simbola” – kulturna i pedagoška dimenzija. Tribinu je vodio prof. Milovan Vitezoviæ, èlan Predsedništva KPZ Srbije i Beograda. Uvodno izlaganje podneo je prof. Milivoje Pavloviæ himnolog i istakao je da kulture nema bez nacionalnih simbola, a zatim dodao:

U svetu koji se stalno menja, državna znamenja opstaju kao sociokulturni fenomen nesmanjene simbolièke nosivosti. Zajedno sa zastavom i grbom, himna spada u taj trolist simbola najdublje usaðenih u kolektivno pamæenje svakog naroda, u kulturni, socijalni i politièki ambijent svake države. Ni najmodernija društva nisu našla zamenu za psihosocijalni uèinak ovih starih simbola. Imamo obilje primera, i na Istoku i na Zapadu, pojaèavanja i naglašavanja kako doktrine tako i instrumentalne efikasnosti državnih simbola. Rat simbolima ima planetarne razmere a u novije vreme prenet je i u kosmièka prostranstva; uostalom, prvi zadatak èoveka koji je sleteo na Mesec je bio da tamo pobode zastavu svoje zemlje.

Uèešæe u raspravi od velikog broja prisutnih na tribini uzeli su: arh. Dragomir Acoviæ, heraldièar, prof. Konstatin Babiæ, kompozitor, prof. Dragoljub Petroviæ, pravni istorièar, Dušanka Pavloviæ-Prokiæ iz Švedske, Živorad Ajdaèiæ, reditelj prof. Drago D. Pantiæ, prof. Bogdan Terziæ, Ostoja Kisiæ, književnik, prof. dr. Zoran Jevtoviæ. Ljubivoje Ršumoviæ, književnik, Branimir Ðokiæ, kompozitor i aranžer, Marija Bišof, prof. Voja Mitiæ, Miloje Popoviæ, publicista i književnik, prof. Radoš Ljušiæ, istorièar, Dragomir Majkiæ, solista Radio Beograda...

Kompozitor Konstantin Babiæ rekao je da ovo pitanje uzima velike razmere i da je cela stvar jako složena.

– Himna je pesma koja treba da okuplja, sjedinjuje i motiviše jedan narod. Èitavu stvar treba pojednostaviti i moj je predlog da Srbi treba da se drže starih simbola koji veæ postoje, s tim da se izvrše neke izmene u tekstu pošto Srbija više nije kraljevina. Tako bi stih u pesmi Bože pravde, umesto “spasi kralja” trebalo da stoji “srpski narod”, kazao je Babiæ.

Dragomir Acoviæ, sekretar Krunskog saveta zakljuèio je da je ovo slo- žen problem, jer ga takvim èine vreme u kome se nalazimo i politièke prilike. Postavio je pitanje: Kako ono što veæ imamo u svojoj istoriji sprovesti na zakonit naèin, jer je najspornija stvar samo pridržavanje Ustava?

– Poèetak i kraj problema je to što oko cele prièe ne mogu da se dogovore politièari, a ne struènjaci. Tako je bilo i na prethodnom raspravljanju o ovoj temi kada smo dobili himnu, grb i zastavu.

Dodao je da je sadašnja situacija u vezi sa državnim simbolima nerešiva jer je jedini motiv Crnogoraca – prilika da nas iritiraju, a ne da se na nivou državne zajednice nešto konaèno razreši. Takoðe je istakao da spoj dve pesme nije problem, veæ to da se spaja nešto što je logièki i muzièki teško spojivo.

Dr Dragoljub Petroviæ, pravni istorièar, ogorèen je što se himna Bože pravde pevala prilikom inauguracije predsednika Tadiæa i što se ona na silu nameæe “nesreænom narodu”. Predoèio je da je u pitanju politièki marketing na najvišem nivou i da je nedopustivo da se narod stavlja pred svršen èin umesto da sam odluèuje. – Nedopustivo je da Bože pravde bude državna himna. Njena intonacija odudara od intonacija drugih svetskih himni i pre lièi na crkveno pojanje nego na himnu, kazao je dr Petroviæ.

Dušanka Pavloviæ-Prokiæ iz Evropskog centra – Švedska, rekla je da Srbija za pet godina kao država neæe postojati :eek , ako se politièke stranke ne budu složile oko nacionalnih pitanja.

Prof. Drago T. Pantiæ istièe: Zato na raskršæima i sa trilemama o državnim simbolima danas poruka glasi: Neæemo ni zloupotrebu “svijetle majske zore” i “božje pravde” za sumraène ciljeve trenutne pseudoelite i za zamagljivanje evropske nepravde pred evro-bogovima, niti da lutamo po prošlosti “Onamo namo”, veæ da dositejevski, vukovski i njegoševski “napipamo” i iznedrimo u ovom globalnom mraku novi tekst himne slobodi, slozi, solidarnosti i sreæi naše pradelovine na slovenskim korenima i evropskoj panorami. Naš patriotski zadatak je da himni Hej Sloveni ili nekoj novoj tražimo, obnavljamo i gradimo istinsku i primerenu državu, jer èemu državni simboli kad države nema.

Share this post


Link to post

Stvaranje nove himne nije stranaèki niti nacionalni folklor neinventivnih ideologa i kreatora, veæ širok demokratsko-kulturni horizont u kome, treba da ima nade i topline za narodno srce i dušu. Hoæemo državne simbole ispod kojih se ovaj narod nikad neæe izvinjavati neprijateljima što su nas bombardovali i žmuriti nad grobovima, invalidima i tugom onih koji su upisani u rubrike “kolateralne štete” u “demokratsko-humanoj” kampanji, zakljuèuje Pantiæ.

Branimir Ðokiæ, kompozitor i aranžer, istakao je sledeæe: Kako se radi o himni naroda koji ima istu istorijsku, duhovnu a i muzièku tradiciju “spajanjem” dve razlièite muzièke kompozicije neko svesno želi da izvrgava ruglu državni simbol veæinskog srpskog naroda u SCG.

I obièni laici znaju da se ne mogu mešati babe i žabe a kamo li delovi razlièitih muzièkih numera i tekstova èime se dobija jedan surogat. Smatram da je minimum poštovanja demokratskog principa, na koji se stalno pozivju, bilo bar raspisivanje javnog konkursa na kojem bi imali priliku da uèestvuju naši najveæi muzièki i drugi struènjaci za ovu oblast, a ne da to predlažu pojedinci ili nekakve radne grupe sa stranaèkih pozicija.

Milovan Vitezoviæ, književnik: I Bože pravde i Hej Sloveni su bile privremene himne i tako su toliko i opstale. Za Bože pravde znamo da je prepev i kompilacija austrijske carske himne koju je Jozef Hajdn komponovao za cara Jozefa II, koja je poèinjala sa: “Bože èuvaj, Bože spasi našeg cara carski dom ”... u Hrvatskoj verziji poziva se bog da èuva kralja “Hrvatskog nam èuvaj kralja :) :idea i njegov carski:lol: :suncane: dom.” Bog u Srpskoj verziji nije monoteistièki, Bog nije jedan on je jedan od paganskih bogova – Bog pravde, on je muška verzija Boginje pravde iz rimske antièke mitologije. :eek

Hej Sloveni je sveslovenska himna pisana i komponovana za Sveslovenski kongres u Pragu 1848. i bila je himna slovenstvu i slovenskim jezicima, pa su svi Sloveni imali svoju verziju – prepev teksta. Srpska verzija je takoðe poèinjala u pohvalom slovenskom jeziku i jednom Bogu: “Jezik nama gospod dade silan gromovit, niko ne sme ovo blago nama ugrabit. Hej Sloveni, jošte živi reè naših dedova...”

Dakle Bog-gospod dao je Slovenima jezik dedova od kojih vode jedno poreklo. Komunisti su cenzurisali poèetak himne Hej Sloveni, kao ateisti, zbog Gospoda ... Sad je pitanje, ako Srpska pravoslavna crkva bude trebalo da se opredeli izmeðu himne Bože pravde i necenzurisane himne Hej Sloveni hoæe li se opredeliti za paganskog Boga pravde ili jedinog Gospoda?

ZAKLjUÈCI sa razgovora u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije o društvenoj, kulturnoj i vaspitnoj dimenziji državnih simbola Okupljeni za okruglim stolom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, 3. i 10. avgusta 2004. godine, kulturni, nauèni i prosvetni radnici saglasni su:

1. Državni simboli imaju veliki uticaj na uoblièavanje duhovnog identiteta zemlje, na dublji smisao vaspitno- obrazovnog procesa i domet svake istinske kulturne akcije. Njihova eventualna promena zbog toga ne može da se tretira kao stvar proste politièke tehnike veæ kao složen zahvat, sa krupnim posledicama na socijalnom, pedagoškom, psihološkom, književnom,muzièkom, likovnom i estetskom planu.

2. Od zakonodavnih i izvršnih organa i svih politièkih èinilaca u zemlji zahtevamo da odbace sve ishitrene i nedovoljno obrazložene ideje kojima se dalje urušava poredak Srbije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

3. Zalažemo se za odgovornu, javnu i kreativnu raspravu o politièko- -pravnom statusu i socijalno-psihološ kom uèinku državnih simbola, kao i za dosledno pridržavanje ustavnih i zakonskih odredbi o njihovom sadržaju i naèinu donošenja.

4. Tražimo da se uvažavaju osnovna saznanja i naèela teorije simbola, heraldike i himnologije.

5. Zahtevamo da se organi odluèivanja dosledno pridržavaju jasnih zakonskih odredbi o autorsko-pravnoj zaštiti svakog umetnièkog dela, pa i onih koja konkurišu za mesto u sazvežðu najvažnijih državnih znamenja. Zakljuèci upuæeni: predsedniku zajednice SCG, predsedniku Skupštine zajednice SCG, predsedniku Republike Srbije, predseduku Skupštine Republike Srbije, predsedniku Vlade Republike Srbije i poslanièkim grupama Skupštine Republike Srbije

itd,itd...

http://drama.org.yu/print.asp?page=/D8_txt7.asp

nastaviæe se... :kolutaj:

Share this post


Link to post

Što se tièe ove himne Hej Sloveni,ona je kao sveslovenska i jugoslovenska himna,zaista prekrasna i predivna, i pravi ritam i ton ima himne...Ali to nije SRPSKA himna,to je zajednièka himna svih Slovena,a takoðe,i himna zajednièka, za vjek i vjekov, i u dobru i u zlu, ma šta mi pojedinaèno mislili ili ne mislili o tome, Srba, Hrvata, Makedonaca, Slovenaca, Bosanaca(koji god da su) i Crnogoraca. :suncane: :ljutko: :wink:

A kao što su Hrvati vrlo mudro odabrali za svoju zastavu jedan stoljnjak kafanski,koji je krajnje lako zapamtljiv, svuda u svetu prepoznatljiv,(puna brate Skadarlija stoljnaka takvih, i ne samo Skadarlija,nego sve kafane,a i kuhinje, kuhinjske krpe takoðe-ja se izvinjavam ako sam uvredila neèija oseæanja :wink: :biggrin nego im dobra fora,na sve strane mi se brate priviða hr zastava :eek :) ,te stoljnjak,te krpa,te one zavesice za kuhinjice...vrlo prepoznatljiv motiv maznuli Hrvi :wink: )tako i mi :) :idea :suncane: definitivno ne treba da trèimo i jurimo nigde pred rudu kao volovi,nego polako,smireno,naæiæe se veæ nešto...

Ali to nešto simbolozi, heraldièari, istorièari, itd treba dobro da prouèe, da ne bi nosilo negativna podvodna znaèenja i konotacije...kao ova carska austrijska... :suncane:

Share this post


Link to post

Ena nisam mogao da nadjem onaj video faj s gov.co.yu ... ili je to ova adresa www.srbija.sr.gov.yu

zakleo bih se da je pevala onu verziju !

Jer ako se secas svi ovi sada sto su u vlasti su pevali tu verziju , a sada pevaju ovu ?

Share this post


Link to post

Na Wikipedia pise sledetje:

Serbian Cyrillic

Боже правде, ти што спасе

од пропасти до сад нас,

чуј и одсад наше гласе

и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани

будућности српске брод,

Боже спаси, Боже храни,

српске земље, српски род!1

Сложи српску браћу драгу

на свак дичан славан рад,

слога биће пораз врагу

а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани

братске слоге знатан плод,

Боже спаси, Боже храни

српске земље, српски род!1

Нек на српско ведро чело

твог не падне гнева гром

Благослови Србу село

поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани

к' победи му води ход

Боже спаси, Боже храни

српске земље, српски род!1

Из мрачнога сину гроба

српске славе нови сјај

настало је ново доба

Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани

пет вековне борбе плод

Боже спаси, Боже брани2

моли ти се српски род!

Lyrics of Republika Srpska

1српског Краља, српски род!

2Српског краља, Боже храни

Share this post


Link to post

Поштујем химну "Боже правде".

Међутим убедљиво најлепше и најквалитетније решење (по мом скромном нишљењу) је "Востани Себије". Ја је доживљам тако, као најлепше спевану (химничну) песму свих времена. И жао ми је што није данас званична химна свих српски земаља.

Share this post


Link to post

Моје мишљење је да би Боже Правде требала бити химна свих Срба, али и поред ње би сваки дио српског народа имао химну свог завичаја.

А иначе, мало је познато да је ова садашња химна Црне Горе имала два задња стиха-Ловћен краси гроб Његошев, а Косово гроб Милошев, Ловћен красе Петровићи, а Косово Обилићи.

Те стихове су нажалост ови антисрпски политичари избрисали из химне.

Share this post


Link to post

Nisam gledao kako drugacija ? Mi smo u SBO slusali onu varijantu bez kralja , vec srpske zemlje srpski rod ! Mislim da je to i zvanicna himna RSK !

Share this post


Link to post
Nisam gledao kako drugacija ? Mi smo u SBO slusali onu varijantu bez kralja , vec srpske zemlje srpski rod ! Mislim da je to i zvanicna himna RSK !

u pravu si ali ako budes gledo taj film stavi na youtube boze pravde i isto kazu ali drugacije se pjeva.

Share this post


Link to post
HIMNA SRPSKE DRŽAVE "BOŽE PRAVDE" 

"Боже правде, ти што спасе

од пропасти досад нас,

чуј и одсад наше гласе

и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани

будућности српске брод,

Боже спаси, Боже храни,

српске земље 1kralja, српски род!

Сложи српску браћу драгу 2 svuda

на свак дичан славан рад,

слога биће пораз врагу

а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани

братске слоге знатан плод,

Боже спаси, Боже храни

српске земље 1kralja, , српски род!

Нек на српско ведро чело

твог не падне гнева гром

Благослови Србу село поље,

њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани

к' победи му води ход

Боже спаси, Боже храни

српске земље 1kralja, , српски род!

Из мрачнога сину гроба

српске славе нови сјај

настало је ново доба

Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани

пет вековне борбе плод

Боже спаси, Боже брани

моли ти се српски род 1kralja 3 srpski rod, !".

nije isto pogledajte na youtube

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this