Sign in to follow this  
Crni_Vrh

Haska lakrdija se nastavlja

Recommended Posts

RTS bi mogao svaki 15 minuta da pusta zlocine Nasera Orlica ! ! ! Pa bi onda i gradjani drugacije shvatali ovaj problem , a i svet bi svakih 15 minuta gledao velikog HEROJA !

Share this post


Link to post
Mon, 03 Jul 2006 06:45:16 -0700

Невидљиви

Ако на Интернет сајту Хашког трибунала потражите резиме пресуде Насеру Орићу, на 23. страници тог документа пронаћи ћете образложење за апсурдно ниску казну од две године затвора која је прошлог петка изречена ратном команданту Сребренице. Судије су за благу казну нашле упориште у „општим околностима” које су у Сребреници владале у време када је Орић руководио одбраном града. Ништа тако убитачно не разоткрива логику којом се Трибунал руководио као то што су за „кључну олакшавајућу околност” судије Орићу узеле то што је Сребреница била под опсадом „војнички надмоћних српских снага”, што су владали „беда и општи хаос”, што је било мало хране а много избеглица. А највише то што је био „двадесетпетогодишњак који је дошао на чело слабо наоружане и обучене војске добровољаца, која није била под пуном командом Армије БиХ и босанских власти”.

Другим речима, Насеру Орићу је као олакшавајућа околност узето то што је био бранилац Сребренице. Ту налазимо ехо оне старе босанске поделе у којој је, у првој фази порицања грађанског карактера рата, српски део становништва БиХ проглашен за „агресора”, док су преостале две трећине грађана постале „браниоци” земље. У рату су се и браниоци и агресори слично понашали, па ћете у пресуди Насеру Орићу наћи грозоморне приче сличне онима које сте чули на суђењима српским ратним злочинцима. (Тако је извесни Кемо мучио Недељка Радића у станици милиције у ратној Сребреници чупајући му зубе, да би му онда „ради дезинфекције” уринирао у уста.) Ово је, ипак, први пут да се оптуженом ратном злочинцу у Хагу као олакшавајућа околност узме то што је у моменту избијања рата био млад, неискусан и крволочно расположен. Орић је командовао изузетно окрутном паравојском, а у Хагу је испало да је, од свега што је у рату радио, важније ипак на којој је страни ратовао. То баца сенку на тврдње Трибунала да се у Хагу суди појединцима, а не странама у рату или колективитетима.

Присташе Хашког трибунала кажу да нико ко је пратио Орићево суђење није ни очекивао већу казну. Сам Орић свакако није, будући да је у часу изрицања пресуде имао спремну кубанску цигару, коју је спремно извадио из џепа у знак тријумфа. Када је пре три године оптужен, Бошњаци су се бунили да Хашко тужилаштво силом прави неку непостојећу симетрију зла како би ублажило утисак да су само Срби оптужени у Хагу. После пресуде је дошао ред на Србе да тврде да је Орић на оптуженичку клупу извођен само реда ради.

Овај лист је прошле недеље провоцирао разговор о томе „како нас виде”. Да ли нас виде наопако, питали смо упозоравајући на јаз који постоји између „наше” и „њихове” слике о нама. Али понекад се чини да је право питање да ли нас уопште виде. Или смо постали невидљиви, као јунак Ралфа Елисона у америчком ремек-делу „Невидљиви човек”.

Љиљана Смајловић

[објављено: 03.07.2006.]

http://www.politika.co.yu/

Share this post


Link to post
Naser Oriæ

roðen 3. marta 1967. u Potoèarima, opština Srebrenica, Bosna i Hercegovina.

Uhapšen od strane SFOR-a: 10. aprila 2002.

Prebaèen na MKSJ: 11. aprila 2002.

Prvo stupanje pred Sud: 15. aprila 2003., izjasnio se da nije kriv po svim taèkama optužnice.

Presuda: 30 Juna 2006, osuðen na 2 godine zatvora.

Optužnica

Historija optužnice

Prvobitna optužnica protiv Nasera Oriæa je podnesena 17. marta 2003., potvrðena 28. marta 2003., a objelodanjena 11. aprila 2003. U skladu s odlukom Pretresnog vijeæa od 3. jula 2003., Tužilaštvo je 16. jula 2003. podnijelo izmijenjenu optužnicu. Dana 4. oktobra 2004., Pretresno vijeæe je naložilo da druga izmijenjena optužnica koju je Tužilaštvo podnijelo 1. oktobra 2004., bude operativna optužnica. U skladu s odlukom Pretresnog vijeæa od 8. juna 2005., i u skladu s pravilom 98bis, Tužilaštvo je 30. juna 2005. podnijelo treæu izmijenjenu optužnicu (u daljnjem tekstu: optužnica).

Èinjenièni navodi

U optužnici se navodi da je u maju 1992., Naser Oriæ imenovan za komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) Srebrenice, koji je kasnije preimenovan u Štab oružanih snaga Srebrenica. Njegove zapovjedne ovlasti su proširene kad je poèetkom novembra 1992. imenovan za komandanta Združenih oružanih snaga podregije Srebrenica. Pod njegovom komandom je bio gografsko podruèje koje je obuhvatalo nekoliko opština: Srebrenicu, Bratunac, Vlasenicu i Zvornik u istoènoj Bosni.

U optužnici se navodi da je Naser Oriæ na osnovu svog položaja i ovlašæenja komandanta komandovao svim jedinicama koje su djelovale u njegovoj zoni odgovornosti sve vrijeme na koje se odnose optužbe u ovoj optužnici. To se odnosi na sve jedinice koje su uèestvovale u borbenim aktivnostima u opštinama Srebrenica i Bratunac, a naroèito u borbama u Ratkoviæima 21. i 27. juna 1992., u Ježestici 8. augusta 1992., Fakoviæima 5. oktobra 1992., u Bjelovcu od 14. do 19. decembra 1992. i u Kravici 7. i 8. januara 1993., te na sve jedinice, ukljuèujuæi jedinice vojne policije, koje su uèestvovale u privoðenju i zatvaranju osoba srpske nacionalnosti u Srebrenici.

Prema optužnici, Naser Oriæ je pokazao da je imao i de jure i de facto komandu i kontrolu u sferi vojnih pitanja i efektivnu kontrolu nad svojim podreðenima.

Od 24. septembra 1992. do 20. marta 1993. godine, pripadnici vojne policije pod komandom i kontrolom Nasera Oriæa navodno su zatvorili nekoliko lica srpske nacionalnosti u Stanicu javne bezbjednosti u Srebrenici i u zgradu koja se nalazila iza zgrade Skupštine opštine Srebrenica. Ti zatoèenici su podvrgnuti fizièkom zlostavljanju, velikim patnjama i teškim povredama tijela i zdravlja te nehumanim postupcima. U nekim sluèajevima zatvorenici su nasmrt premlaæeni.

Od septembra 1992. do augusta 1993., Naser Oriæ je znao ili imao razloga da zna da se njegovi podreðeni spremaju planirati, pripremati ili izvršiti djela zatvaranja, ubijanja i/ili okrutnog postupanja prema Srbima zatoèenim u Stanici policije u Srebrenici i u zgradi koja se nalazila iza zgrade Skupštine opštine Srebrenica ili da su to veæ uèinili, a nije preduzeo nužne i razumne mjere da sprijeèi takva djela ili kazni poèinioce.

U optužnici se takoðe navodi da u periodu od maja 1992. do februara 1993. godine, muslimanske oružane jedinice preduzimale su razne vojne operacije protiv snaga Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine ("VRS") u istoènoj Bosni. Tokom tih operacija, muslimanske oružane jedinice su u opštinama Bratunac, Srebrenica i Skelani spalile i na druge naèine razorile i opljaèkale najmanje pedeset sela i zaselaka s pretežno srpskim stanovništvom. Zbog toga je iz tog podruèja izbjeglo na hiljade Srba.

Optužbe

Optužnica tereti Nasera Oriæa na osnovu individualne kriviène odgovornosti (èlan 7(1) Statuta) i na osnovu kriviène odgovornosti nadreðenog (èlan 7(3) Statuta):

u èetiri taèke za kršenje zakona i obièaja ratovanja (èlan 3 Statuta - ubistvo, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja koje nije opravdano vojnom potrebom).

Zahtjev Nasera Oriæa za privremeno puštanje na slobodu odbijen je 25. jula 2003.

Suðenje

Suðenje je poèelo 6. oktobra 2004. Tužilaštvo je završilo s izvoðenjem svojih dokaza 1. juna 2005. Dana 8. juna 2005., u skladu s pravilom 98bis, sljedeæi dijelovi optužnice su odbaèeni:

- taèke 4 i 6

- svako spominjanje pljaèke javne ili privatne imovine

- imena Bogdana Živkoviæa i Milivoja Obradoviæa iz taèaka 1 i 2

- zaseoci Božiæi i Radivojeviæi iz taèaka 3 i 5

Izvoðenje dokaza odbrane zapoèelo je 4. jula 2005.

Presuda: 30 Juna 2006, osuðen na 2 godine zatvora.

Pretresno vijeæe II:

predsjedavajuæi sudija Carmel Agius

sudija Hans Henrik Brydensholt

sudija Albin Eser

Tužilaštvo:

g. Jan Wubben

gða Patricia Sellers

g. Gramsci Di Fazio

gða Joanne Richardson

g. Jose Doria

Advokati odbrane:

gða Vasvija Vidoviæ

g. John Jones

Oficijelni sajt tribunala.

Ovako izgleda optuznica protiv ovog monstruma a oni ga pustili.

Share this post


Link to post
HAŠKO TUŽILAŠTVO ÆE SE ŽALITI NA PRESUDU ORIÆU

4.7.2006 20:20 BEOGRAD (Tanjug) - Tužilac za ratne zloèine Vladimir Vukèeviæ i portparol tužilaštva Haškog tribunala Anton Nikiforov složili su se danas da je presuda protiv ratnog zapovednika Armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Oriæa, nerealna i nelogièna.

U telefonskom razgovoru sa Vukèeviæem, Nikiforov je najavio žalbu haškog tužilaštva, jer kako je rekao, nije logièno da se neko oglasi krivim za zloèine protiv humanitarnog prava, a da za to dobije kaznu od samo dve godine zatvora, kazao je Tanjugu portparol srpskog tužilaštva za ratne zloèine Bruno Vekariæ.

Share this post


Link to post
OBELEŽENA 14. GODIŠNJICA STRADANJA SRBA U REPUBLICI SRPSKOJ

5.7.2006 12:48 SREBRENICA (Tanjug) - Rodbina ubijenih Srba na podruèju srebrenièkih i bratunaèkih sela Zagoni, Zalazje, Biljaèa i Krnjiæi danas je obilaskom groblja i paljenjem sveæa obeležila 14 godina stradanja 32 srpska civila, koje su u ovim selima ubili pripadnici muslimanskih jedinica iz Srebrenice pod komandom Nasera Oriæa.

U muèkom napadu muslimanskih jedinica 5. jula 1992. godine na nebranjena srpska sela, u Krnjiæima je ubijeno 16, Zagonima 14, a u Zalazju i Biljaèi po jedna osoba, meðu njima najviše starih i žena. Sve kuæe su opljaèkane i zapaljene.

Musimanske jedinice iz Srebrenice pod komadom Oriæa su tokom 1992. i 1993. godine na podruèju Srebrenice i Bratunca razorile 156 srpskih sela i zaselaka u kojima su ubile više od 1.500 srpskih civila.

05.07.2006 tanjug

Share this post


Link to post
NIKIFOROV - POOŠTRAVANJE KAZNE ZA ORIÆA

DRUŠTVO - SUÐENJA - Nedelja, Jul 30, 2006 17:33 RTS

'Tužilaštvo Haškog tribunala uložiæe žalbu na presudu izreèenu ratnom komandantu muslimanskih jedinica u Srebrenici Naseru Oriæu za zloèine protiv Srba', rekao je portparol tužilaštva Anton Nikiforov.

'Tužilaštvo je tražilo 18 godina zatvora za Oriæa', kaže Nikiforov i dodaje da æe u žalbi tražiti pooštravanje kazne.

Oriæ je optužen da nije spreèio svoje podreðene u zlostavljanju Srba i ubijanju srpskih zatvorenika u Srebrenici 1992. i 1993. godine.

RTS 30.07.2007

Share this post


Link to post
DEL PONTE ULOŽILA ŽALBU NA PRESUDU NASERU ORIÆU

30.7.2006 16:59 AMSTERDAM (Tanjug) - Glavni tužilac Haškog tribunala Karla del Ponte uložila je žalbu na presudu od dve godine zatvora, izreèenu ratnom komandantu muslimanskih jedinica iz Srebrenice Naseru Oriæu, ocenjujuæi je kao prekratku, saopštio je danas portparol haškog tužilaštva Anton Nikiforov.

Nikiforv je izjavio da je kancelarija glavnog tužioca nezadovoljna presudom jer su za Oriæa tražili kaznu zatvora od 18 godina.

Tanjug 30.07.2006

Share this post


Link to post
HAG NIJE PREGLEDAO PREDMETE O RATNIM ZLOÈINIMA U TRNOVU

17.8.2006 11:29 BANJALUKA (Tanjug) - Haški tribunal nije od 2001. godine do danas pregledao predmete o ubistvu više od 100 srpskih civila u trnovskim selima u periodu jun-avgust 1992. godine, pišu danas banjaluèke ''Nezavisne novine''.

List je naveo da je ovo odgovor koji je pre dva dana stigao od Tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit porodica mnogobrojnih žrtava iz trnovskog sela Lediæi.

Tanjug 17.06.2006

Na ovo je svaki komentar suvisan...

Share this post


Link to post
Орић ослобођен

Хашки трибунал данас је правоснажно ослободио ратног заповедника муслиманских снага у Сребреници, Насера Орића кривице за злочине над Србима у том граду 1992-93.

Апелационо веће Трибунала тако је преиначило првостепену пресуду, којом је Орић био проглашен кривим што није спречио злочине над Србима, што је изазвало оштре реакције власти у Београду, које сматрају да пресуда бившем команданту муслиманских снага у Сребреници "руши кредибилитет" Хашког суда.

Реакције у Босни и Херцеговини на ослобађајућу пресуду Орићу су подељене.

Српске странке, борачка удружења и представници погинулих и несталих оштро су осудили одлуку Трибунала, док су у Странци демократске акције, задовољни пресудом.

Нема доказа да је крив

Апелационо веће је закључило да су првостепене судије погрешиле када су Орића прогласиле кривим.

Према објашњењу Већа, Орић је осуђен а да претходно није утврђено ко је тачно починио злочине, да ли су починиоци били потчињени Орићу и да ли је он знао за злочине.

Саопштавајући пресуду, председавајући судија Волфганг Шомбург рекао је да је утврђено да су тешки злочини над Србима у Сребреници несумњиво почињени, али да није било доказа на основу којих би се Орић могао осудити.

Биографија

Насер Орић је роЋен марта 1967. године у Поточарима код Сребренице. Војни рок је служио 85. и 86. године у Југословенској народној армији у специјалној јединици атомско-билошко-хемијске одбране. Из војске је изашао са чином десетара. Насер је бивши полицајац. 1988. године завршио је у Земуну шестомесечни курс за полицајце, а приправнички стаж је одслужио на Савском венцу у Београду. Насер је 1990. послат на Косово као припадник полицијске јединице за специјалне задатке МУП-а Србије. После тога вратио се у Београд. Августа 91. распоређен је на дужност у станицу Јавне безбедности на Илиџи у Сарајеву. Крајем 1991. Орић је премештен у станицу Јавне безбедности у Сребреници, а априла 1992. године постао је командир станице полиције у Поточарима.

"Доказ да су злочини извршени није довољан да би појединац био осуђен због тих злочина. Кривични поступак захтева доказе који потврђују, ван сваке разумне сумње, да је оптужени као појединац одговоран за злочин и само у том случају може бити донета пресуда", наведено је у образложењу ослобађајуће пресуде.

По изрицању коначне пресуде, Орић је новинарима у Хагу рекао да је срећан и да пресуду схвата као потврду да муслиманске снаге у Сребреници нису починиле злочине.

Орића је оптужница теретила за смрт српских заробљених у сребреничкој полицијској станици, окрутно поступање према притвореницима и безобзирно уништавање 12 српских села од лета 1992. до краја 1993. године, када је био заповедник муслиманских снага у Сребреници.

Првостепеном пресудом, у лето 2006. фодине, Орић је осуђен на две године затвора.

Тужилаштво је тражило да буде осуђен на 18 година затвора, а одбрана да буде ослобођен.

Тадић: Скандалозна одлука

Председник Републике Србије Борис Тадић сматра скандалозним ослобађање ратних злочинаца кривице, као што је то случај са Насером Орићем.

У кабинету председника републике подсећају да је председник Тадић још приликом изрицања Орићу непримерено мале казне од две године затвора, у јуну 2006, изразио незадовољство таквом одлуком Хашког трибунала.

"Родбина невино страдалих", указао је тада Тадић, "захтева да се злочинци адекватно казне".

"То је једини начин да једном заувек ставимо тачку на сукобе на овим просторима и окренемо нови лист", рекао је председник Тадић пре две године и том ставу нема ништа да дода ни сада, када је Орић ослобођен, рекли су агенцији Танјуг у његовом Кабинету.

Коштуница: Нови злочин над невиним жртвама

Председник Владе Србије Војислав Коштуница оценио је да је Хашки трибунал данашњом ослобађајућом пресудом "постао саучесник у ратним злочинима" које је починио Насер Орић.

"Овом пресудом направљен је нови злочин над невиним жртвама које су страдале од Насера Орића", изјавио је Коштуница агенцији Танјуг.

"После ослобађања ратних злочинаца Рамуша Харадинаја и Насера Орића, Хашки трибунал је изгубио сваки легитимитет и он се више никако не може сматрати судом који праведно утврђује кривицу", оценио је премијер Србије.

"Хашки трибунал нема више легитимитет суда и сада је потпуно очигледно да овај Трибунал постоји пре свега зато да би се само једна страна, Срби, обележили као кривци за злодела грађанског рата којим је разбијена Југославија", закључио је Коштуница.

СРС: Суд само за Србе

У Српској радикалној странци сматрају да је одлука о ослобађању Орића потврдила да се од Трибунала не може очекивати да буде правичан.

После ослобађајуће пресуде Рамушу Харадинају и Насеру Орићу то су апсолутне истине које више нико не може да побије, рекла је функционерка СРС-а Гордана Поп Лазић.

"Ако је пресуда Орићу, међутим, донета на основу доказа да злочини над Србима у Сребреници немају никакве везе са њим, онда има разлога да очекујемо да поступак против Војислава Шешеља може већ сутра да буде прекинут, јер ни тужилаштво нити сведоци до

сада нису тврдили да било који злочин има везе са Шешељом", додала је Поп Лазић.

СПС: Подсмевање међународном праву

Социјалистичка партија Србије осућује ослобађајућу пресуду Насеру Орићу, изјавио је Ђорђе Милићевић, портпарол СПС-а.

"Евидентно је да је ово подсмевање меународном праву, један монтирани и лажирани процес, и имамо ситуацију да је злочин награђен", рекао је Милићевић.

Он је додао да ће СПС увек бити против тога и да је јавности у Србији познат став те странке према Трибуналу.

Ударац за међународну правду

Национални савет за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом оценио је да оваква пресуда не може да допринесе остваривању правде, утврђивању истине, нити помирењу на просторима бивше Југославије.

У Савету оцењују да је ово, после првостепене ослобађајуће пресуде Рамушу Харадинају, још један веома озбиљан ударац за међународну правду.

" Биће веома тешко одбранити став да не постоје двоструки аршини у утврђивању

Share this post


Link to post

Nije smao to vec i u slucaju Rasima Delica ce verovatno biti oslobadjajuca presuda jer su skriveni dokazi, glavni svedok je prebijen itd. Kod orica je to jos strasnije jer je musliman iz Srebrenice potvrdio da je on direktno ubijao ljude i posvedocio ime i prezime i nacin na koji je to ucinjeno.

Inace ovo ce sve mediji u Srbiji da zataskaju jer novoj vlasto to ne odgovara, mislim da se mnogo govori, a zna se ko cini tu medijisku masinu urbanosti od stampe do TV.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this