Sign in to follow this  
kanarinac

Boj kod Tekeriša 15-16. avgusta 1914.

Recommended Posts

Veliki deo forumaša je gledao film "Marš na Drinu" koji zahvata uvodni deo Cerske bitku,odnosno boj kod sela Tekeriš.Evo objašenjenja za te događaje.

 

Kombinovana divizija I poziva 15. avgusta u 20 č. zauzela je raspored: 2. b 2. prekobrojnog puka na Parlogu; 3 b 2. i 3. b I. prekorojnog puka i 7. poljska baterija nalazili su se na severoistočnoj ivici Tekeriša; I. prekobrojni puk (bez 3.  b  na istočnoj ivici Tekeriša; 6. prekobrojni puk na Kiku; 2. prekobrojni puk (bez 2. b , 8. i 9. baterija na Radonjića brdu i 5. prekobrojni puk i haubički divizion kod manastira Krivaje.

Borba je počela na centru divizijskog rasporeda oko 20 časova otvaranjem vatre austrougarskih delova sa Male lisine na 2. b 2. prekobrojnog puka na Parlogu; odmah potom u borbu je uveden i 3. b 2. prekobrojnog puka,pa su oko 23 časa oba bataljona prešla u napad na neprijateljeve snage na položaju na Maloj lisini, gde su naišli na pešadiju austrougarskog 28. puka u bivaku, i naterali je u panično bekstvo; pošto se pribrao, neprijatelj je prešao u protivnapad i borba se nastavila celu noć; oko 4 časa 16. avgusta uveden je u borbu i 4. b 2. prekobrojnog puka pa je zalaganjem sva tri bataljona zauzeta Velika lisina; 7. poljska baterija tukla je jakom vatrom Trojan; oko 5 časova na k. 325 jugozapadno oko Kika postavljene su 8. i 9. poljska baterija koje su otvorile jaku vatru na Borno polje, Vodice i Trojan, rastrojile delove austrougarskih 6. i 28. pp i prinudili ih na povlačenje.Međutim, komandant desne kolone 21. landverske divizije zaustavio je ostatke 3. bataljona 6. pp koji je u neredu odstupao sa Trojana, oko 6,30 časova prikupio 1. i 2. bataljon tog puka i s njima poseo liniju istočnije od Trojana; oko njih su se prikupili i ostaci 28. puka, a od 8 časova počeli su pristizati i delovi 8. pp. Sve te snage zaposele su dopodne polukružnu liniju: od Konjušnice (k. 433) na južne padine Trojana, Vodice (k. 434) frontom prema Velikoj lisini.

Na desnom krilu oko 1.30 časova 4. b I prekobrojnog puka napao je delove austrougarskog 28. puka (oko 7 četa) na Divič-kosi i oko 2 časa izvršio juriš, ali je bio odbijen; pošto je ojačan sa dve čete 2. bataljon istog puka, ponovo je izvršio juriš i oko 3 časa odbacio neprijateljeve snage sa Divič-kose ka Grujića mehani (k.248); I prekobrojni puk zaposeo je Divič kosu, a potom, oko 5 časova, napredovao prema Skakalištu i zalomio frontom prema Trojanu, u produženju desnog krila 2. prekobrojnog puka.

Na levom krilu divizijskog rasporeda, 6. prekobrojni puk razvio se oko 3,30 časova za napad i pod jakom neprijateljevom vatrom nastupao prema Vodicama i Bornom polju. Njemu  u susret nastupao je 102. pp 9. divizije. Pod zaštitom jake artiljerijske vatre sa Rašuljače i Rajinog groba, koja je tukla trupe 2. prekobrojnog puka na Parlogu i Velikoj lisini, razvili su se za borbu i ostali delovi austrougarske 9. divizije. U nastavku borbe Kombinovana divizija se do 8 časova učvrstila na liniji Grujića mehana (k. 248) - Velika lisina - Borno polje. U to vreme austrougarska 9. divizija prešla je uz snažnu podršku artiljerijske vatre, u napad, preko Rašuljače i Gaja prema Bornom polju i Tekerišu, obuhvatajući levo krilo 6. prekobrojnog puka. U oštroj borbi 6. prekobrojni puk je pretrpeo veće gubitke i oko 10,30 časova odstupio je u rejon k. 325: zbog toga je odstupio i 2. prekobrojni puk na Kik,a I. prekobrojni puk na Radonjića brdo; njegov 4. bataljon zadržao se na položaju Skaklište - Čuka (k. 244), gde je uhvatio vezu s jednim eskadronom Konjičke divizije; u međuvremenu, komandant 3. konjičkog puka Konjičke divizije razbio je kod Skakališta čelo leve kolone neprijateljeve 21. divizije, i kolonu prinudio na odstupanje.

Naglim odstupanjem, Kombinovana divizija došla je u kritilnu situaciju, koju je prebrodila podrška jake rezerve (5. prekobrojni puk) sa Kika i postignutim uspehom noću 15/16. avgusta nad desnom kolonom 21. landverske divizije, zbog čega je i 9. pešadijska divizija obustavila nadiranje i svoje pukove (11, 73. i 102) povukla na Borno polje. Zadržavanjem linije Krivajska kosa -  Radonjića brdo - Kik - k. 325 u svojim rukama 16. avgusta Kombinovana divizija I poziva obezbedila je nesmetan razvoj za borbu pristigloj Moravskoj diviziji I poziva koja je oko podne sa linije k. 325 - k. 350 napala delove 9. pešadijske divizije na odskeu Spasovine - Begluk i zauzela Begluk. Tad je boj kod Tekeriša počeo da prerasta u cersku bitku.

Boj je bio iznenadan za obe strane. U štabu austrougarskog 8. korpusa pretpostavljalo se da će Srbi pružiti odsutan otpor tek pred Valjevom, pa je zato i služba izviđanja i osmatranja bila slabo organizovana. Komandant srpske 2. armije takođe nije imao podatke o pokretu desne kolone austrougarske 21. landverske divizije (tri puka), ali je na vreme odlučio da iskoristi noć i zauzme topografski značajan Kosanin grad; u boju koji se potom razvio, Kombinovana divizija stvorila je povoljne uslove za plansko angažovanje glavnih snaga armije, što je bilo od presudnog značaja za ishod Cerske bitke.

 

Vojna enciklopedija,tom 9,stranice 691-693.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this