Sign in to follow this  
kanarinac

Atrofija sistema odbrane u RSK

Recommended Posts

U cilju sagledavanja stanja u SVK pred Oluju, prilažem dokument Inspekcije GŠ SVK o stanju u jedinicama. 

Sve ovo manje više je poznato, diskutovali smo o tome i konstatovali loše stanje, ali ovo je sumarni prikaz i upravo iz tog razloga biće zanimljiv.

Dokument je napisan 04.03.1995.

 

 

Na osnovu naređenja komandanta GŠ SVK str. pov. br. 3-68 od 13.02.1995. god., ekipa GŠ izvršila je obilazak, kontrolu i pružila pomoć jedinicama 7., 15., 21. i 39. K u vremenu od 16. do 27.02.1995. godine. Cilj kontrole i obilaska jedinica i komande je da se stekne stvarni uvid u stanje borbene gotovosti i da se pruži neposredna pomoć u cilju podizanja b/g na viši nivo.

Zamisao za izvršenje ovog zadatka je bila da u ekipu za kontrolu, ocenjivanje i pružanje pomoći potčinjenim sastavima sačinjavaju najodgovornije starešine GŠ SVK (pomoćnici komandanta i načelnici rodova i službi), koji će neposrednim angažovanjem uticati na poboljšanju b/g, međutim naredba nije ispoštovana zato što su određene starešine uputile svoje referente koji nisu bili na prijemu održanoj 13.02.1995. godine.

Starešine koje su bile određene naredbom za obilazak jedinica, a tu naredbu nisu izvršile su:

pukovnik Vujaklija Rade, pukovnik Alavanja Tihomir, pukovnik Sladaković Ilija, pukovnik Božić Mirko i major Miodrag Milan.

Odsutnost ovolikog broja starešina imalo je negativan uticaj na kvalitet izvršene kontrole.

Ekipu za kontrolu i pružanje pomoći potčinjenim sastavima sačinjavalo je 10 (deset) oficira i u toku kontrole stekla je uvid u stanje borbene gotovosti u 18 brigada, 40 bataljona, 140 četa i 420 vodova.

Izrađen plan kontrole i obilaska jedinica je izmenjen naređenjem NGŠ SVK zbog događaja u 39. K. Nađeno stanje u sastavima SVK karakteriše sledeće:

1.      Sve komande i jedinice pristupile su planskom i organizovanom radu na realizaciji zadataka izdatih na analizi b/g održanoj 10.02.1995. g. i u toku su radovi na uređenju prve, druge i treće linije odbrane. Izuzetno dobro stanje po pitanje utvrđivanja je u 2. pbr 7. K, 9. i 18. pbr 15. K, 11. pbr 21. K i 26. pbr 39. K, loše stanje je u 1. lbr 7. K i 103. lbr 15. K. Ostale jedinice su prosečne.

2.      Korektan odnos starešina potčinjenih komandi prema organima kontrole doprineo je da se rad izvodi planski i organizovano, a ponašanje boračkog sastava bilo je izuzetno korektno.

3.      Saradnja komandi brigada sa organima vlasti u zonama odgovornosti je različita. Dobra saradnja je u jedinicama 21. korpusa, a u ostalim korpusima je dosta različita. Slaba saradnja sa organima vlasti je u većini jedinicama 7. K i u 31. pbr 39. K. Neophodna je veća pomoć od odgovornih organa komandi korpusa i GŠ SVK u cilju prevazilaženja određenih nesuglasica i poboljšanja međusobnog poverenja i saradnje.

4.      Velike probleme komandama brigada čine dezerteri, v/o na bolovanjima i v/o koji napuštaju teritoriju RSK. Taj prosek se kreće od 10-20% ukupnog sastava brigada. Ministarstvo odbrane oslobađa veliki broj boraca radi radne obaveze, a da o tome ne izveštavaju komande brigada i korpusa. Karakterističan primer je u 75. mtbr 7. K. Pojedini komandanti brigada izjavljuju da u njihovim sredinama nema intelektualaca i bogatih i ako se rat završi to će biti najbogatija zemlja jer će sirotinja da izgine.

5.      Uspostavljeni sistem RiK-a dosta dobro funkcioniše do nivoa bataljona, međutim na nivou čete, voda i odelenja je veoma loše. Većina komandira četa nemaju nikakvu vezu sa komandirima vodova, posledice su jasne. U četama nema nikakvih dokumenata i ne znaju se postupci u konkretnim uslovima.

6.      Nedostaci izvora za napajanje, rezervnih delova i goriva dovodi u pitanje plansku i pravovremenu upotrebu jedinica u borbi. Obećano gorivo za utvrđivanje elemenata borbenog rasporeda nije dostavljeno jedinicama, a u određenom broju vučnih motornih vozila rezervoari su u potpunosti prazni (75. mabr).

7.      Nedostatak odeće i obuće čini veliki problem svim nivoima komandovanja jer ih nisu u stanju da reše. U jedinicama ima 10-20% boraca koji se nalaze na položaju u civilnoj odeći i obući. Borci su ogorčeni na dosadašnja primanja i smatraju da je ta plaća uvreda za srpskog vojnika i da je direktno usmerena na slabljenje odbrane zemlje.

8.      U većem broju jedinica nije ustrojena operativna evidencija.

9.      Zabrinjavajući je odnos prema ranjenim borcima, koji se ostavljaju na bojištu na milost i nemilost neprijatelju. Ta pojava je karakteristična za 39. K.

10.  U radnoj organizaciji „MOL“ Teslingrad ima dosta problema koje treba hitno rešavati.

Predlog mera

1.      U cilju potpune realizacije naređenja Predsednika države i komandanta GŠ SVK, a koje se odnosi na dodatno utvrđivanje zone odbrane neophodno je hitno obezbediti dodatne količine goriva kako bi svi zadaci na vreme bili izvršeni, raspoloženje boraca za izvršenje ovih zadataka je veoma izraženo.

2.      Da se hitno izvrši popuna borbenih i neborbenih motornih vozila sa gorivom u cilju blagovremene pripreme jedinica za predstojeća borbena dejstva. Da se jedinice popune municijom posebno one koje učestvuju u operaciji „Pauk“. Korpusi su iz svojih rezervi potrošili ogromne količine municije.

3.      Da se komandantima 7. i 15. K pruži neposredna pomoć od organa GŠ SVK u cilju uspostavljanja sistema komandovanja posebno u 1. i 75. mtbr. 7. K i 103. lbr 15. K.

4.      Da se na nivou GŠ, komandi korpusa i PB formiraju specijalizirani timovi radi neposredne pomoći i sticanja uvida u stanje b/g po svim elementima. Organi komande ove aktivnosti moraju planirati u mesečnim planovima rada.

5.      Preko sredstava javnog informisanja (radio, televizija) aktuelizirati ulogu komandira odelenja, vodova i četa u cilju podizanja njihovog autoriteta. Na ovom planu potrebno je veće angažovanje pomoćnika za moral na svim nivoima komandovanja.

6.      Da se na nivoima komandi brigada i korpusa urade planovi obuke jedinica i komandi i da se oni u potpunosti realizuju. (Primerna obuka sa komandirima vodova i odelenja izradi se u 18. pbr 15. K)

7.      Da se od tehničkih organa GŠ, organa bezbednosti i organa ministarstva odbrane formira jedan tim sa ciljem sticanja uvida u stvarno stanje u RO „MOL“ Teslingrad.

8.      Da se za dobro nađeno stanje u jedinicama pohvale sledeće starešine:

1.      ppukovnik Radić Milorad komandant 2. pbr 7. K

2.      pukovnik Radaković Mirko komandant 18. pbr 15. K

3.      ppukovnik Kovačić Dragan komandant 11. pbr 21. K

9.      Da su u okviru komande GŠ SVK pronađu dvije prostorije za rad inspekcije, jer rad u ovakvim uslovima nije moguć.

 

                                                                                    Rukovodilac kontrole

                                                                                               pukovnik

                                                                                               Đilas Milan

 

 

 

Share this post


Link to post

IZVEŠTAJ

sa kontrole stanja borbene gotovosti

od strane inspekcije GŠ SVK

 

Prikaz nađenog stanja

 

7. K

 

U 1. Lbr nedovoljno se prati i poznaje neprijatelj i zadaci jedinice ne dovode se u vezu sa mogućim dejstvima neprijatelja (najslabije u 2/1. Lbr).

U 2/1. Lbr ljudstvo nije spremno da se bori i očekivati je da će u slučaju napada napustiti položaje i rejone odbrane.

Pripremljenost i organizovanost za vođenje borbenih dejstava ne zadovoljava u delu jedinice 1. Lbr. Posebno je slabo stanje u 2. pb. Ova jedinica nije ukopana. Linije odbrane čak nisu ni određene. Ne zna se brojno stanje. Ljudstvo ovog bataljona nije spremno da se bori. Utvrđeno je da je 1/3 sastava ovog bataljona neopravdano odsutno sa položaja. Održavanju lične i kolektivne higijene ne pridaje se nikakva pažnja. Sve je u neredu. Otpatci hrane, pomije bacaju se svuda i ne preduzima se ništa da se obezbedi održavanje higijene u ovoje jedinici.

U 75. mtbr broj vojnih obaveznika i starešina je u stalnom opadanju. Za poslednje dve godine broj ljudi na RR smanjen je za polovinu.

Zona odbrane 75. mtbr je velika po širini i dubini i može se braniti samo uz primenu manevra. Nužni su pokreti četa, bataljona i vatrenih grupa sa jednog pravca na drugi po deset do 15 km. Nedostatka goriva to onemogućava. Ako se brigada nađe u situaciji da je više časova bez goriva onda je njena borbena gotovost slaba. U vreme kontrole zbog nedostatka goriva borbena gotovost je bila slaba. Jedinice brigade nisu pripremljene i osposobljene za borbena dejstva noću. Sva sredstva za noćna osmatranja i dejstva su dotrajala, pribori za osvetljavanje ne rade, nišanske sprave ne omogućavaju dejstvo noću.

Vojnici i starešine nisu pripremljeni za vršenje službe noću. Nema uvežbavanja jedinica za postupanje noću. Sistem osmatranja isti je danju i noću. U toku noći ne preduzimaju se nikakve mere za zaštitu međuprostora koji su brojni i veliki po širini i dubini.

Ne postavljaju se zasede, objavnice, prepreke, osmatrači, patrole…

Izostaje preduzimanje mera maskiranja. Svi pokreti u zoni brigade i njenih nižih jedinica vrše se bez maskiranja. Objekti za vatreno dejstvo i zaštitu su ne maskirani.

U organizaciji odbrane prisutno je više propusta koji su rezultat stručne neosposobljenosti starešina da pripreme položaje i rejone za izvođenje odbrane. U nijednom rejonu voda, čete i bataljona nema organizovane otporne tačke. Ne koriste se ili se vrlo malo koriste prirodni objekti za vatreno dejstvo, zaštitu, zaprečavanje, pripremu za odbranu u poluokruženju i okruženju…

Ne poznaje se stanje ispravnosti naoružanja i borbene tehnike na položajima i u jedinicama. Vojnici nisu upoznati sa slikom rasturanja pogodaka svoga ličnog naoružanja i ako su do sada ispalili više stotina metaka.

 

*

 

U 2. pbr popuna komandirima odelenja, vodova i četa nije adekvatna. Komandiri čete su vodnici koji nemaju nikakvo vojnostručno osposobljavanje. Bez škole rezervnih oficira, pa čak i bez kursa za komandire odelenja. Do sada se ovo stanje moralo popraviti. A što nije snosi odgovornost komandovanje. Najkritičnije je stanje u 1. pb ove brigade.

Uređenje i pripremljenost prednjeg kraja odbrane ne zadovoljava. Prirodni i veštački objekti ne koriste se za vatrena dejstva i zaštitu. Prepreke se poistovećuju samo sa postavljanjem minskih polja. Druge vrste prepreka nisu prisutne i ne preduzimaju se mere za njihovo dovođenje u funkciju odbrane. U organizaciji odbrane zanemarena su naseljena mesta. Ništa se ne preduzima na tom planu i ako je takav zadatak postavljen na referisanju o borbenoj gotovosti. Jedinice brigade nisu pripremane za borbena dejstva noću.

Vojnici i starešine nisu u potpunoj meri osposobljeni u rukovanju i upotrebi kolektivnog naoružanja (PAM, BSt-82 mm, STRELA-2M).

Upotreba topova 76 mm M-42 „ZIS“ ograničena zbog nedostatka vozila za vuču. To isključuje mogućnost manevra sa ovim topovima i njihovo izvlačenje u slučaju napada hrvatske vojske. U brigadi nedostaju dvogledi i optički instrumenti što mogućnosti osmtranja svodi na minimum. Gađanja sa oruđima su usporena i neprecizna.

U 3. pbr karakteristično je da je veliki broj ljudstva proglašen ograničeno sposobnim za vojnu službu. To otežava funkcionisanje zamene ljudstva na položajima (veliki broj se ne odaziva na pozive). Stanje je tim teže što oko 30% brigade čine izbeglice sa teritorije Republike Hrvatske. Karakteristična je pasivnost rezervnih vojnih starešina u odnosu na ispunjavanje svojih komandirskih obaveza.

Nedostatak akumulatora, rezervnih delova, guma i drugih sredstava isključilo je iz borbene upotrebe mnoga sredstva veze, borbena vozila, motorna vozila i sl.

Prisutne su krađe u jedinicama. Krađe vrše vojni obaveznici i starešine ali i građani koji žive u zonama jedinica. Krade se benzin, municija, rezervni delovi, oprema, uniforma, pribori…

Organizacija odbrane karakteriše se slabim maskiranjem i nepripremljenošću otpornih tačaka za upornu odbranu.

U 92. mtbr prisutna je velika razlika u popunjenosti između zahteva ratne formacije, popune koja se vodi po spisku i broju ljudi koji stvarno vrše službu na licu mesta. Razlike su velike po bataljonima (u odnosu na popunu po formaciji 1. pb je popunjen po spiskovima sa 34% a stvarno popunjeno 32%; u 2. pb popuna po spisku je 68%, a stvarna je 23%).

Malo brojno stanje i četa (iznosi 70 do 75 ljudi). U smenama se nalazi 40 do 50 ljudi.

Oko 50% ljudstva u smenama službu vrši u civilnim odelima i obući.

Odbrana je organizovana bez otpornih tačaka i ne koriste se prirodni i veštački objekti.

U 4. Lbr karakteristično je veliko odsusutvovanje vojnih obaveznika i starešina iz jedinica po raznim osnovama. U ovoj jedinici prisutna je pojava da rezervne vojne starešine izbegavaju da prime i vrše starešinske dužnosti. U zoni brigade malo i nedovoljno se radi na utvrđivanju. Oko 30% vojnika na smenama dužnost vrši u civilnoj odeći i obući.

Nije regulisano sadejstvo sa levim susedom (92. mtbr).

Share this post


Link to post

15. KORPUS

9. mtbr brani zonu širine 60 a dubine 50 km (300 km kvadratnih). Ima veće brojno stanje od formacijskog za 143 vojna obaveznika.

Iz Gračanske opštine odselilo se oko 600 vojnih obaveznika.

U organizaciji komande brigade u potčinjenim jedinicama izvodi se plansko obučavanje komandi bataljona – diviziona, kritičnih VES, gađanja.

Komandovanje na nivou vod – četa i četa – vod slabo funkcioniše.

U jedinicama brigade nije završeno potpuno zaduženje vojnika i starešina po LLZ kartona.

Vojnici na položajima i rejonima odbrane nisu dovoljno ukopani.

U 18. pbr popunjenost jedinica iznosi oko 90% i spada u red najvećih u korpus i SVK.

U 1/18. pbr obuka se primerno planira i izvodi.

U ovoj brigadi ispred prednjeg kraja odbrane postavljene su žičane ograde (jedina jedinica u SVK koja ima žičane prepreke u zoni odbrane).

Ljudstvo nije zaduženo sa opremom i naoružanjem koje ima na upotrebi.

U 50. pbr nalazi se mali broj ljudstva na položajima. (U 2. pb namesto 120 ima samo 31).

O ovome nije obaveštena komanda korpusa i GŠ SVK.

Sistem komandovanja od bataljona na niže i obratno slabo funkcioniše.

Brigada brani zonu širine 67 km. Vojnici su nedovoljno ukopani.

Zaduženje vojnika opremom i naoružanjem na upotrebi nije izvršeno.

Na stanje borbene gotovosti u brigadi negativno utiče nezdravo političko stanje na teritoriji opštine. Saradnja sa organima vlasti je formalna. Odliv ljudstva je neprihvatljivo veliki.

U 70. pbr slaba je popunjenost ljudstvom (u 2. pb po spisku treba da ima 260 a na licu je samo 70 (26%) U jedinici nije uspostavljena propisana organizacijsko-formacijska struktura.

U rejonima odbrane mali je broj objekata za zaštitu i vatreno dejstvo.

Po dubini nije vršeno utvrđivanje i zaprečavanje.

U brigadi ne postoji nijedan snajper. Slabo se održava i čisti naoružanje i oprema.

Prisutan je veliki odliv ljudstva.

 

21. KORPUS

U 11. pbr popunjenost ljudstvom iznosi 85%.

Ljudstvo brigade raspolaže sa velikim borbenim iskustvom.

Saradnja sa organima vlasti odlična.

Skloništa za zaštitu ljudstva imaju ulaze okrenute neprijatelju.

Oko 15% svih pripadnika brigade ne raspolaže sa uniformom i obućom.

Zaduženje vojnika opremom i naoružanjem nije završeno.

U 13. pbr obukom je obuhvaćeno oko 65% vojničkog i starešinskog sastava.

Sistem komandovanja od bataljona naniže slab.

Stanje reda i discipline kod dela pripadnika brigade ne može se oceniti pozitivnom ocenom.

Jedinica raspolaže malim količinama municije zbog utroška u operaciji „Pauk“.

U brigadi se upotrebljavaju mobilisani konji. Sa njima se ne zna raditi.

Vojnici još nisu zaduženi sa opremom i naoružanjem.

U 19. pbr kroz obuku je prošlo 70% pripadnika jedinice.

Komandno mesto bataljona nedovoljno uređeno.

II linija odbrane zapuštena.

U brigadi ima 202 vojna obaveznika ograničeno sposobna.

Vidno je veliko osipanje brojnog stanja jedinice zbog odliva stanovništva u SRJ.

Oko 15% pripadnika brigade je bez odeće i obuće.

Ljudstvo nije zaduženo opremom i naoružanjem.

39. KORPUS

U 24. pbr sačuvano je brojno stanje.

Saradnja sa organima vlasti primerna.

Nivo komandovanja četa – vod i obratno ne funkcioniše.

Oko 30% ljudstva dužnost vrši u civilnim odelim i obući.

U brigadi je veliki broj neispravnih MTS.

Stanje u 31. pbr karakteriše se velikim gubicima u ljudstvu na prostoru APZB.

Slabo funkcioniše nivo komandovanja četa – vod i obratno.

Vojnici su zaduženi sa opremom i naoružanjem na upotrebi.

U 26. pbr 90% učestvovalo u operaciji „Pauk“.

Održavanje sredstava raketne tehnike slabo.

Nije završeno zaduženje  opremom i naoružanjem.

Zdravstveno stanje slabo.

Za potrebe 33. pbr obrazovana radna jedinica sa 160 ljudi za utvrđivanje i disperziju materijalnih sredstava.

U brigadi postoji razrađen plan evakuacije stanovništva i MS.

Utvrđivanje u četama i bataljonima ne zadovoljava.

Brigada nema sredstava za podršku.

Oko 20% pripadnika brigade nema uniformi i obuću.

Za transport brigada koristi konje.

 

75. mabr (samostalna)

U 75. mabr popunjenost profesionalnim licima je iznad proseka drugih jedinica SVK.

Komandi nije jasno u čijem organskom sastavu je brigada: 21. K ili GŠ SVK.

U brigadi AID još nije obrazovan.

Nije izvršeno utvrđivanje VP topova 130 mm.

Radio sredstva su bez izvora napajanja.

Komandno mesto je neuređeno.

MTS se čuvaju na otvorenom prostoru. Osnovno održavanje MTS slabo.

Oruđe, m/v i druga sredstva ne raspolažu sa tehničkim knjižicama (uništene 1992. god.)

Sa oruđima se ne vrši vatreno trzanje.

Ne vodi se nikakva evidencija.

Brigada je slabo obezbeđena municijom zbog trošenja municije u operaciji „Pauk“.

(Odobreno da se utroši 0,5 b/k a utrošeno je 5 b/k). 

Share this post


Link to post

15. KORPUS

9. mtbr brani zonu širine 60 a dubine 50 km (300 km kvadratnih). Ima veće brojno stanje od formacijskog za 143 vojna obaveznika.

Iz Gračanske opštine odselilo se oko 600 vojnih obaveznika.

U organizaciji komande brigade u potčinjenim jedinicama izvodi se plansko obučavanje komandi bataljona – diviziona, kritičnih VES, gađanja.

Komandovanje na nivou vod – četa i četa – vod slabo funkcioniše.

U jedinicama brigade nije završeno potpuno zaduženje vojnika i starešina po LLZ kartona.

Vojnici na položajima i rejonima odbrane nisu dovoljno ukopani.

U 18. pbr popunjenost jedinica iznosi oko 90% i spada u red najvećih u korpus i SVK.

U 1/18. pbr obuka se primerno planira i izvodi.

U ovoj brigadi ispred prednjeg kraja odbrane postavljene su žičane ograde (jedina jedinica u SVK koja ima žičane prepreke u zoni odbrane).

Ljudstvo nije zaduženo sa opremom i naoružanjem koje ima na upotrebi.

U 50. pbr nalazi se mali broj ljudstva na položajima. (U 2. pb namesto 120 ima samo 31).

O ovome nije obaveštena komanda korpusa i GŠ SVK.

Sistem komandovanja od bataljona na niže i obratno slabo funkcioniše.

Brigada brani zonu širine 67 km. Vojnici su nedovoljno ukopani.

Zaduženje vojnika opremom i naoružanjem na upotrebi nije izvršeno.

Na stanje borbene gotovosti u brigadi negativno utiče nezdravo političko stanje na teritoriji opštine. Saradnja sa organima vlasti je formalna. Odliv ljudstva je neprihvatljivo veliki.

U 70. pbr slaba je popunjenost ljudstvom (u 2. pb po spisku treba da ima 260 a na licu je samo 70 (26%) U jedinici nije uspostavljena propisana organizacijsko-formacijska struktura.

U rejonima odbrane mali je broj objekata za zaštitu i vatreno dejstvo.

Po dubini nije vršeno utvrđivanje i zaprečavanje.

U brigadi ne postoji nijedan snajper. Slabo se održava i čisti naoružanje i oprema.

Prisutan je veliki odliv ljudstva.

 

Jedinica raspolaže malim količinama municije zbog utroška u operaciji „Pauk“.(Odobreno da se utroši 0,5 b/k a utrošeno je 5 b/k). 

Ovaj dokument koliko god tužno zvučao očita je stvarnost sistema krajiške odbrane.

Mada meni najveći utisak ostavlja ne odazivanje velikog broja viših oficira naredbi za formiranje komisije.

Na koji način su ti isti oficiri očekivali da budu autoritet potčinjenim?

Ovo što sam citirao može se pročitati i pvako: pola borbenog kompleta smo utrošili u operaciji Pauk, a 3 i po smo za debele pare pare prodali neprijatelju da ih utroši na nama.

Sreća što više niko normalan (osim nas par sa ovog foruma) neće da se bavi ni krajinom ni krajišnicima, jer bi svakako došao samo do dijagnoze pokojnog Jove Raškovića.

Vojska koja čeka neprijatelja bez municije, opreme, zaklona i na kraju bez komande, a najgore od svega bez borbenog morala. Ovo ima samo kod Srba.

Za to isto vrijeme klinci po Krajini čuvaju ovce sa automatskim puškama, opremljeni dvogledima i obučeni u najnovije modele uniformi.

Po kafićima sjede žestoki gradski momci opremljeni i obučeni kao američke foke.

Na "šentilju" se muslimanima prodaje sve od jaja i ulja do granata za haubice.

Lud narod.

Ali moj.

Share this post


Link to post

Mada meni najveći utisak ostavlja ne odazivanje velikog broja viših oficira naredbi za formiranje komisije.

Na koji način su ti isti oficiri očekivali da budu autoritet potčinjenim?

 

 

Zašto se nisu odazavali, može se nagađati... Pitanje je zašto su oficiri nekadašnje SVK savesno i odgovorno izvršavali zadatke 1999., a nisu 1995? To je rezultat nenormalnog stanja nastalog nenormalnim radom.

 

Meni je tragično bilo pročitati kako u Plašćanskoj brigadi nema snajpera, a u Slunjskoj brigadi se ne zna raditi sa konjima.

Share this post


Link to post

Dali je vecina tih oficira bila i 1991 ,dali su tada kao i 1999 odgovorno izvrsavali zadatke ? 

 

 

U 13. brigadi je bilo dosta ljudi iz gradova ,a i konja nije bilo bas tada puno da bi svako znao raditi sa njima . 

 

Veliki problem je vidim obuka i provodjenje iste . Kud nema goriva tud se ni vojnicima bas nije dalo imati vojnicki dril . Na jednom mjestu se spominje novac u stilu "plati me pa me onda gazi" ,jer ovako ako se nema novaca ,nema ni hrane i ostalih stvari vezani za kucu . Sto opet znaci da vojnik mora ici kuci orati,brati sijeno i sve ostalo da si stvori hranu . Tu je jako tesko odrzavati disciplinu i moral kod istih . 

Share this post


Link to post

Zašto se nisu odazavali, može se nagađati... Pitanje je zašto su oficiri nekadašnje SVK savesno i odgovorno izvršavali zadatke 1999., a nisu 1995? To je rezultat nenormalnog stanja nastalog nenormalnim radom.

 

Meni je tragično bilo pročitati kako u Plašćanskoj brigadi nema snajpera, a u Slunjskoj brigadi se ne zna raditi sa konjima.

Govorili smo vec poprilicno puta o ovakvim problemima .

Ti kanarinac u drugoj recenici pitas i pitanjem kao da odgovaras . . .sumnjas , zasto . . .

To stanje je i izazvano tako da bi se mogli kontrolisati podredjeni .Ti predpostavljam vrlo dobro prijatelju znades o cemu pricam . . .

Izvjestaj je sastavljen  pred sami kraj price . . .

Sto neko nije pisao i obradjivao pricu sa pocetka ?

Pricu sa uvodnih stranica , od momentakad je i dr.Jovo rekao da su Srbi lud narod . . .

Sto neko ne pise od momenta kad se saznalo da su se Hrvati naoruzali i kada se suprotstavljalo sa lovackim puskama ?

Sto neko ne pise zasto su  jedinice vracene iz Zadra , povucene iz Karlovca , ustavljene pred Gospicom  . . .

Ne dozvoljavanje i tada da se ide u pomoc kasarnama . . .

Sto neko ne progovori o pocetcima koji su davali nade da Krajisnici nece biti razvlaceni ka njihovi pretci po poljima sumama i vrtacama ka u drugom ratu ?

Ne branim nase propuste ni slucajno , ali ne dam za pravo da se stjece dojam da nismo imali volje da postanemo ono sto jesmo . . .

Ovo sto nam se  desilo i sto se jos vaje desava je prljanje obraza i nametanje sramote . . .

E to me boli . . .

Share this post


Link to post

necemo se praviti grbavi,  drzavna bezbjednost je zatvorila krug  i ovaj dokument je samo kap u moru onoga sto znamo i sto naravno necemo ovdje napisati.

Share this post


Link to post

 

Ti kanarinac u drugoj recenici pitas i pitanjem kao da odgovaras . . .sumnjas , zasto . . .

To stanje je i izazvano tako da bi se mogli kontrolisati podredjeni .Ti predpostavljam vrlo dobro prijatelju znades o cemu pricam . . .

 

 

Ne sumnjam ja ništa. Moj prethodni komentar je nejasan... Izveštaj i potvrđuje ono što smo nas dvojica  konstatovali davnih dana. Ovo je samo ilustracija onoga što potvrđuje sva naša zapažanja, ništa više.

 

necemo se praviti grbavi

 

Slažem se, dokument je dovoljno ilustrativan da svaka rasprava gubi smisao.

Share this post


Link to post

Ne sumnjam ja ništa. Moj prethodni komentar je nejasan... Izveštaj i potvrđuje ono što smo nas dvojica  konstatovali davnih dana. Ovo je samo ilustracija onoga što potvrđuje sva naša zapažanja, ništa više.

 

Ne bih zelio da nesto shvatis licno ni u kom slucaju .

Cak sto vise cjenim tvoj rad , trud i upornost iznad svega koja ce  dati rezultate i mnoge zagonetke  postati mnogo jasnije  . . .

Share this post


Link to post

Apsolutno podržavam stav kako smo iskidani i razbijeni iznutra, planski demoralisana i ostavljeni na milost svjetskom ološu.

Ne želim da budem pogrešno shvaćen, ali za našu internu upotrebu, bez uplitanja protivničke strane, želim da postavim pitanje da nismo i mi malo pridonjeli svemu tome?

Naš odnos prema onome što smo započeli i odnos običnih ljudi i vojnika prema ideji koja je bar trebala da nas okupi mogao se ogledati i kroz ovaj odnos prema vojnoj obavezi prema ratnoj tehnici i zaštiti vlastitih života.

Puno velike politike i pravdanja da zbog dogovora moćnika nismo htjeli kopati rovove, očistiti oružje ili uvježbavati određene radnje prilično su jadni izgovori.

Znam jako dobro o čemu govorim.

Ako se već dođe na položaj na smjenu četri pet dana pa nije li logično da se to vrijeme provede u vojničkim aktivnostima, a ne igrajući karte ili balote.

Znam ja da disciplina ide od vrha ka dnu, ali ovdje se radilo o načinu da se preživi.

Znam za slučajeve gdje su vojnici preuzimali komandu od desetara jer ovaj nije jednostavno htjeo da se bavi svojim poslom. Pretpotstavljeni to nisu aminovali, ali su vojnici bar u tom kratkom periodu vlastitom organizacijom olakšali i sebi bezbednijim učinili dane na položaju.

Iz ovog izvještaja se vidi da je bilo i boljih i gorih jedinica, ali je evidentno da se sa vojskom nije radilo, a da ni sama vojska na tome nije insistirala. Nije ovo bilo odsluženje vojnog roka pa da se eskivira svaka moguća aktivnost da bi se uveče precrtao još jedan broj u kalendaru. Ovo je bila borba za opstanak u kojoj svako radi koliko može, baš kao onaj vrabac koji je na vijest da će nebo pasti na zemlju legao u prašinu i digao noge sa riječima "ako svako uradi koliko može, možda i uspijemo da ga zadržimo".

Share this post


Link to post

Apsolutno podržavam stav kako smo iskidani i razbijeni iznutra, planski demoralisana i ostavljeni na milost svjetskom ološu.

Ne želim da budem pogrešno shvaćen, ali za našu internu upotrebu, bez uplitanja protivničke strane, želim da postavim pitanje da nismo i mi malo pridonjeli svemu tome?

Naš odnos prema onome što smo započeli i odnos običnih ljudi i vojnika prema ideji koja je bar trebala da nas okupi mogao se ogledati i kroz ovaj odnos prema vojnoj obavezi prema ratnoj tehnici i zaštiti vlastitih života.

Puno velike politike i pravdanja da zbog dogovora moćnika nismo htjeli kopati rovove, očistiti oružje ili uvježbavati određene radnje prilično su jadni izgovori.

Znam jako dobro o čemu govorim.

Ako se već dođe na položaj na smjenu četri pet dana pa nije li logično da se to vrijeme provede u vojničkim aktivnostima, a ne igrajući karte ili balote.

Znam ja da disciplina ide od vrha ka dnu, ali ovdje se radilo o načinu da se preživi.

Znam za slučajeve gdje su vojnici preuzimali komandu od desetara jer ovaj nije jednostavno htjeo da se bavi svojim poslom. Pretpotstavljeni to nisu aminovali, ali su vojnici bar u tom kratkom periodu vlastitom organizacijom olakšali i sebi bezbednijim učinili dane na položaju.

Iz ovog izvještaja se vidi da je bilo i boljih i gorih jedinica, ali je evidentno da se sa vojskom nije radilo, a da ni sama vojska na tome nije insistirala. Nije ovo bilo odsluženje vojnog roka pa da se eskivira svaka moguća aktivnost da bi se uveče precrtao još jedan broj u kalendaru. Ovo je bila borba za opstanak u kojoj svako radi koliko može, baš kao onaj vrabac koji je na vijest da će nebo pasti na zemlju legao u prašinu i digao noge sa riječima "ako svako uradi koliko može, možda i uspijemo da ga zadržimo".

 

Ma ovo niko ne spori, o tome smo svi pisali. Tu se nameće pitanje zašto Krajina nije funkcionisala kao država... Tretman međunarodne zajednice je slabo opravdanje, iako je imao neki uticaj na moral. Zašto je postojala onako negativna selekcija kod upravljačke strukture, zašto nije funkcionisao sud, sistem socijalne zaštite... Tu je sve počelo, i odrazilo se na običnog čoveka! A zašto... Više ne znam ništa i često pomislim da ne bih ni želeo, jer bi mi se još više zgadile sve zemlje eks Jugoslavije. 

Share this post


Link to post

U cilju sagledavanja stanja u SVK pred Oluju, prilažem dokument Inspekcije GŠ SVK o stanju u jedinicama. 

Sve ovo manje više je poznato, diskutovali smo o tome i konstatovali loše stanje, ali ovo je sumarni prikaz i upravo iz tog razloga biće zanimljiv.

Dokument je napisan 04.03.1995.

Ovde treba postaviti dokumenat ako postoji stanje JNA 1991 godine. Da vidi srpski narod na koga se oslanjao i kako se JNA raspadala.

Pustite više srpski narod u krajini, on se nije školovao ni pitao za rat, a tako ni VRSK koja je stvarana iznudom od naroda, paravojnih jedinica, t.o, svega i svačega . Srpski narod u krajini je u zabludi mislio da je deo celoukupnog srpskog naroda u jugoslaviji i da vojna sila ogledana u JNA tu da ih brani ako zatreba. Koliko je ta JNA potrošila novaca od svog osnivanja do raspadanja, taj podatak neće niko izneti jer se radi o stotinama miljardi dolara a kad je trebalo to opravdati znamo svi što se desilo.

Stvaranjem vojske RSK, vojske RS i vojske SiCG je posledica ustupaka vojnog i političkog vrha međunarodnoj zajednici. Da je ostala krovna komanda vojske celoukupnog srpskog naroda bila bi to druga priča a ostatak JNA bi opravdao svrhu. Ja neću pisati kako su kasarne JNA opkoljavane i dejstva koja je JNA tada koristila u cilju deblokade vojnih objekata, pararelno uz zastrašivanje i proterivanje srba iz gradova.

Nek napiše @ kanarinac zašto tada nije išla inspekcija iz generalštaba da proveri moral, taktiku i opremnjenost kasarni i jedinica. Kakvo je bilo stanje u generalštabu JNA tada, pusti @ kanarinac selektivno posmatranje jer zamagljuje činjenicu o ratu, kojoj @ grom, @ kuvar pišu, a i ja ponekad. Vojska (JNA) bez slovenaca, hrvata i muslimana je bila za respekt, ali se i ona počela raspadati upravo formiranjem triju vojski pod pritiskom međunarodne zajednice.

Tad su srbi već počeli sumnjati u dogovore i dogovoreni rat i ja među njima. Ta sumnja se protokom vremena i saznanjima samo potvrđivala. Opisivajte događaje koji su prethodili ratu, opisivajte ulogu obaveštajne službe što mnogi sa pravom i dan danas zovu UDBA, da li se ona raspala po republičkim granicama i sa kojim zadatcima.

Zato sam i obećao @ gromu, prvi agresor i neprijatelj kad se pojavi, ja ću ruke uvis ;D

Share this post


Link to post

Ja se izvinjavam ako svojim upisima razvlačim već razvučenu priču, ali kako sam relativno nov na forumu nekako mi se učinilo da ovo nije loše mjesto da upitamo samo sebe gdje smo to i u kom trenutku i mi sami pridonjeli vlastitom porazu i sveopštoj propasti kako društvenoj tako i moralnoj.

Čisto da ne bude da samo potenciramo krivicu amera, Slobe, švaba i nato masonskog pakta, kao i rusko ćutanje.

Meni je fascinatno upravo to koliko smo mi bili indiferentni prema vlastitoj stvarnosti, kao da se sve to dešavalo daleko od nas bez ikakve potrebe da se mi mješamo u bilo šta.

Ipak te se stvari dešavaju i danas svuda oko nas.

Share this post


Link to post

Ja se izvinjavam ako svojim upisima razvlačim već razvučenu priču, ali kako sam relativno nov na forumu nekako mi se učinilo da ovo nije loše mjesto da upitamo samo sebe gdje smo to i u kom trenutku i mi sami pridonjeli vlastitom porazu i sveopštoj propasti kako društvenoj tako i moralnoj.

Čisto da ne bude da samo potenciramo krivicu amera, Slobe, švaba i nato masonskog pakta, kao i rusko ćutanje.

Meni je fascinatno upravo to koliko smo mi bili indiferentni prema vlastitoj stvarnosti, kao da se sve to dešavalo daleko od nas bez ikakve potrebe da se mi mješamo u bilo šta.

Ipak te se stvari dešavaju i danas svuda oko nas.

 

Kad se otreznimo od recidiva komunizma, a ni terapiju još nismo počeli uzimati. Daće nam aspirin kad nas karcinom zahvati :)

Kad uradimo dobru dijagnozu srpskog društva i prihvatimo da moramo imati pravnu državu, ne partijsku, ne ideološku i kad

bi imali sindikalne borce, građanske borce za vladavinu prava itd. Zakone imamo ali ih birokratija, korupcija, nepotizam razvodne

još u pokušaju provođenja.

Share this post


Link to post

Ja se izvinjavam ako svojim upisima razvlačim već razvučenu priču, ali kako sam relativno nov na forumu nekako mi se učinilo da ovo nije loše mjesto da upitamo samo sebe gdje smo to i u kom trenutku i mi sami pridonjeli vlastitom porazu i sveopštoj propasti kako društvenoj tako i moralnoj.

Čisto da ne bude da samo potenciramo krivicu amera, Slobe, švaba i nato masonskog pakta, kao i rusko ćutanje.

Meni je fascinatno upravo to koliko smo mi bili indiferentni prema vlastitoj stvarnosti, kao da se sve to dešavalo daleko od nas bez ikakve potrebe da se mi mješamo u bilo šta.

Ipak te se stvari dešavaju i danas svuda oko nas.

Ovde moraš shvatiti činjenicu da je slobodan milošević direktno pomagao i davao podršku lideru ruskih komunista genadiju zjuganovu protiv jelcina.

Share this post


Link to post

Ovde moraš shvatiti činjenicu da je slobodan milošević direktno pomagao i davao podršku lideru ruskih komunista genadiju zjuganovu protiv jelcina.

to je bio jos jedan sjajan potez cuvenog 'vizionara' kojeg neki na ovom forumu uporno brane. ne znam na osnovu cega ?

Share this post


Link to post

to je bio jos jedan sjajan potez cuvenog 'vizionara' kojeg neki na ovom forumu uporno brane. ne znam na osnovu cega ?

Mozda si u pravu . . .

Ali ne zaboravi , da je  bilo ko drugi biona njegovom mestu bilo bi u potpunosti isto . . .

Ne branim ja ni Milosevica ni bilo kojeg drugog politicara tih ni ovih vremena , cak na protiv . . .

Share this post


Link to post

siguran sam da 100 posto neke stvari ne bi bile iste.

Ognjeslave , svi su oni bili neciji igraci .

Od cistacica pa do glavnih sefova  se biralo ko ce sata i gdje raditi , tako da nista nije prepusteno slucaju .

A igra se na onoga ko je najpovjerljiviji . . .

Dakle nema omaske . . .

Kad se ovo sto sam ti rekao shvati , dolazi se do jednostavnog zakljucka  da bi bilo isto ma ko gde bio . . .

Share this post


Link to post

mislim da je dolazak plavih slemova najveca greska ... cak i ja sam mislio da njihovim dolaskom prestaje rat ... da je dosao trajni mir ...

mi nismo imali viziju o drzavi ... mi smo svi kolektivno bili yugo nostalgicari ...za onim vremenima ... dok su oni imali viziju i cilj !!!

sad kad razmilsim nije ni tolika tragedija sto smo izgubili ...veca mi je sad tragedija da nakon 20 godina mi ne postojimo ....i sto nemamo neke nase organizacije da bilo kako radimo i delujemo protiv okupatora !!!

Hrvati su imali ustasku emigraciju ...a mi ispada da nemamo ni cetnicku ni Krajisku emigraciju ....prosto smo isparili.....

ja hiljdadu puta kazem ... da li bi Hrvati da su na nasem mestu ovako 20 godina sedeli i gledali u nebo ?????

Share this post


Link to post

od Hrvata moramo nauciti kako se voli svoja zemlja i kako je svako mesto gde god zivi jedan Hrvat HRVATSKA....

A tek ona prica da je nas vojnih morao da ide da radi da bi preziveo ... pa sta je hrvatski vojnik radio ??? pa ni oni nisu imali ni posla ni para....drzava im je bila isto u raspadu ...i ono malo para su gurali u oruzje ...

zatim ja mislim da su bas u Bljesak i Oluju najvise gurali vojnike koji su poreklaom iz Krajine ...svoje izbeglice su gurali u prvi red .... a iz video materijala vidi se kada se hvale da su oslobodili svoje mesto...znaci da su lokalni ....

e sad isto to je Arkand s DB-om kupio Krajisnike i slao u Baranju .... koliko njih je bezalo u Madjarsku Rumuniju...na Kosmet...samo da pobegnu od rata ....Ja se dobro secam kad su nam slali popunu od takvih....municija je bila daleko od njih ... uz duzno postovanje pokojni otac mi je Lican ali ja im bas i nisam verovao...bili su rasuti i izgubljeni ....

no da sratim pricu ....na kraju rata su neki tuzili drzavu srbiju sto ih je kao izbegle hvatala i slala u baranju ....mislite da je ikad neki hrvat tuzio hrvatsku jel ga je mimo volje slala na ratista ... ja to cuo nisam

Share this post


Link to post

Ma gledaš crno belo stvari.

Toliko vole svoju zemlju da ih svake godine iz nje ode 30-50 000 da se nikada ne vrati, kao i iz Srbije. Ja imam nešto rodbine Hrvata, nijedan od njih nije bio u njihovoj vojsci, neki su još 91e nagulili za Mađarsku, skrivali se, muvali na razne načine da ne idu u rat.

Tužili državu Srbiju?I treba da je tuže. Srbija ih je uvukla u rat, a onda ih jednostavno pustila niz vodu. Crtala mape sa Tuđmanom.

Krajina se nije mogla odbraniti bez aktivnog učešća  jedinica Vojske Jugoslavije. Da su svi vojni obveznici iz Krajine bili pod oružjem, rezultat bi opet bio isti. Omer ljudstva bi opet bio daleko u hrvatsku korist, teritorija koju ne možeš pokriti jednostavno.

Za ovaj prvi deo se slažem. Da Krajišnici imaju neku organizaciju koja lobira po SAD i Evropi, da je država Srbija aktivnija, moglo bi se mnogo više uraditi po pitanju raznih prava i statusa. Ovako-ništa. 

Share this post


Link to post

od Hrvata moramo nauciti kako se voli svoja zemlja i kako je svako mesto gde god zivi jedan Hrvat HRVATSKA....

 

ti stvarno gledas sve sa nekom cudnom dioptrijom.

Share this post


Link to post

mislim da je dolazak plavih slemova najveca greska ... cak i ja sam mislio da njihovim dolaskom prestaje rat ... da je dosao trajni mir ...

mi nismo imali viziju o drzavi ... mi smo svi kolektivno bili yugo nostalgicari ...za onim vremenima ... dok su oni imali viziju i cilj !!!

sad kad razmilsim nije ni tolika tragedija sto smo izgubili ...veca mi je sad tragedija da nakon 20 godina mi ne postojimo ....i sto nemamo neke nase organizacije da bilo kako radimo i delujemo protiv okupatora !!!

Hrvati su imali ustasku emigraciju ...a mi ispada da nemamo ni cetnicku ni Krajisku emigraciju ....prosto smo isparili.....

ja hiljdadu puta kazem ... da li bi Hrvati da su na nasem mestu ovako 20 godina sedeli i gledali u nebo ?????

Ne, ne bi mirovali, nešto bi se poduzimalo.

 

Ne bih želio da se netko nađe uvrijeđen. Već sam više puta pisao neke stvari i bilo je ljutnje.

 

Dakle, ovo pišem kao začuđeni promatrač s druge strane.

Što god rekli o Tuđmanu, koji je i meni ponekad iša na živce, uspio je sve snage stavit pod jedno zapovjedništvo.

Vojska i policija bili su jedno tijelo. HOS-ovce je natjerao da uđu u HV i bilo je gotovo s paravojskama.

 

RSK se ponaša kao da nema rata. Političari se natežu ka babe. Martić, Babić, Hadžić .....svaki na svoju stranu.

Vojska, milicija, četnici, dobrovoljci, vikend-ratnici, Arkan, kapetan Dragan......opet svaki za sebe.

Jednostavno niste imali čovjeka koji bi to sve svojim autoritetom povezao.

Znali smo komentirat da se ovi u Krajini ponašaju ka da će im neko sa strane rješit probleme.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this